Pradžia EN

Nacionalinė Lituanistikos 2009–2015 m. programa

Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos paskirtis buvo plėtoti ir skatinti lituanistikos mokslinius tyrimus, padėti įgyvendinti lituanistikos mokslinių tyrimų prioritetą, sustiprinti lituanistikos mokslinių tyrimų rezultatų indėlį į valstybės humanistikos plėtrą, suteikti mokslinį pagrindą tautinės savimonės ugdymui ir lituanistinio paveldo apsaugai. Programa 2009–2015 metais koordinavo ir integravo svarbiausiuosius lituanistikos mokslinius tyrimus, užtikrino gautų mokslo rezultatų sklaidą Lietuvoje. Įvyko devyni kvietimai pagal 4 programos priemonių grupes. Buvo teikiamos paraiškos įgyvendinti projektus, kuriuose planuoti moksliniai tyrimai įvairiose lituanistikos kryptyse, numatyta jų sklaida, tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, lituanistikos skaitmeninių informacijos išteklių kūrimas, priežiūra bei plėtra, lituanistikos mokslinių darbų vertimas iš ir į užsienio kalbas, tarptautinių ryšių ir tarptautinio pripažinimo skatinimas organizuojant nacionalinius ir tarptautinius renginius.

Programai per 2009–2015 metus iš viso buvo skirta 9 687 065,6 Eur. Vykdyti 486 mokslo ir sklaidos projektai, kuriuose dalyvavo per 1000 tyrėjų iš 24 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bei nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų. Programos rezultatai – per 400 knygų, iš kurių 172 mokslo monografijos, studijos ir sintetiniai veikalai, 130 fundamentinių šaltinių leidiniai, 58 tęstiniai ir mokslo straipsnių rinkiniai, 25 lituanistinių veikalų vertimai iš ir į užsienio kalbas. Programos lėšomis finansuota 19 lituanistinių žurnalų leidyba. Taip pat pasiekta ir kitų svarių rezultatų, apie kuriuos išsamiau pateikiama Programos ataskaitose.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: