Pradžia EN

Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ buvo vykdoma dviem etapais – 2015–2018 ir 2020-2021 metais. Programos tikslas buvo kompleksiniais mokslo tyrimais gauti, išanalizuoti ir apibendrinti naujas mokslo žinias apie klimato kaitos ir ekosistemų išteklių naudojimo poveikį Lietuvos ekosistemoms, jų prisitaikymo prie kintančių klimato ir aplinkos sąlygų galimybes bei, gavus naujų fundamentinių ir empirinių žinių apie ekosistemų išteklių naudojimo procesų bendruosius padarinius, pasiūlyti priemones su šiais padariniais susijusioms grėsmėms išvengti ir parengti gaires ekosistemų tvarumui kontroliuoti ir atstatyti.

Programos vykdymo laikotarpiu buvo vykdyta 17 projektų (1 pripažintas neįgyvendintu), jiems skirta 4 417 448 Eur. Projektus vykdė 12 Lietuvos mokslo ir studijų bei 3 užsienio šalių mokslo ir studijų institucijos, juose dalyvavo virš 200 vykdytojų, iš kurių daugiau kaip 130 buvo pagrindiniai projektų vykdytojai (beveik 120 mokslinius laipsnius turinčių tyrėjų, daugiau kaip 15 doktorantų).

Vykdant Programos projektus, paskelbti 108 straipsniai Clarivate Analytics Web of Science bazės leidiniuose su cituojamumo rodikliu, Lietuvos patentų biurui pateikta 1 patentinė paraiška, Tarptautiniame registre įregistruotas 1 mikroorganizmų kamienas. Projektų dalyviai perskaitė 193 pranešimus mokslinėse konferencijose. Buvo suorganizuotos 25 mokslinės konferencijos bei seminarai. Parengta 18 mokslo daktarų, 12 magistrų bei 39 bakalaurai. Mokslo žinios buvo skleidžiamos/viešinamos įvairiomis priemonėmis.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: