Pradžia EN

Valstybinių mokslinių tyrimų institutų 2022–2026 m. siūlomos ilgalaikių institucinių MTEP programų tematikos

1.1. Bendrinės lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje polinkiai ir modernių skaitmeninių leksikografinių sprendinių plėtra

1.2. Baltų kalbų raidos, rankraštinių ir spausdintinių šaltinių, vardyno tyrimai

1.3. Lietuvos regioninio kalbos variantiškumo tyrimų diskursas objekto revizija, metodologinės inovacijos ir geoerdvinė regioninių variantų dinamikos stebėsena

1.4. Rašytinis XIV–XX a. pr. lituanistikos ir lituanikos paveldas kalbų ir kultūrų sąveika

2.1. Lietuvių folklorinės tradicijos ir jos kaitos tyrimai

2.2. XX–XXI a. lietuvių literatūros transformacijos kanonas, poetika, kontekstai

2.3. Senosios Lietuvos ir Prūsijos įvairiakalbės raštijos bei jos kultūrinių kontekstų tyrimai ir publikavimas

3.1. Žmogus ir gyvensena priešistorinių ir ankstyvųjų istorinių laikų Lietuvoje tęstinumas ir kaita

3.2. Nuo asmens prie bendruomenės Lietuvos Metrikos ir kitų reikšmingų LDK istorijos šaltinių tyrimai

3.3. Konflikto genealogija modernėjančioje visuomenėje. Lietuvos atvejis (XIX–XX a.)

3.4. Lietuvos (LDK) valstybingumo istorinė raida Europos kontekste (XIII–XVIII a.)

3.5. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos šaltinių tekstai, kontekstai ir interpretacijos

3.6. Tautinė ir ar klasinė tapatybė XX a. Lietuvoje nuo politinių trajektorijų iki asmeninių išgyvenimų

4.1. Kultūrų kaita ir sąveika XXI a. iššūkių sąlygomis

4.2. Meno (ne)autonomijos tyrimai

5.1. Socialiniai iššūkiai gerovės visuomenei technologinės ir demografinės kaitos kontekste

5.2. Žemės ūkio ir kaimo transformacijos

6.1. Biologinės įvairovės ir buveinių būklės bei dinamikos tyrimai, išsaugojimo ir atkūrimo mokslinis pagrindimas (BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ)

6.2. Klimato kaitos ir žmogaus veiklos sąlygojamų veiksnių poveikiai ekosistemų būklei, jų funkcionavimui, teikiamoms paslaugoms ir išteklių tvarumui (KLIMATAS IR EKOSISTEMOS)

6.3. Kenksmingų medžiagų, patogenų ir nepalankių veiksnių sklaida besikeičiančioje aplinkoje rizikos vertinimo ir aplinkos kokybės gerinimo kontekste (TARŠA)

7.1. Augalų biopotencialas daugiafunkciam panaudojimui ir agroekosistemų tvarumui

7.2. Darni miškininkystė ir globalūs pokyčiai

7.3. Kenksmingieji organizmai agro- ir miško ekosistemose (KOMAS)

7.4. Sodininkystė ir daržininkystė agrobiologiniai pagrindai ir technologijos

7.5. Agrogeninių bei miškų dirvožemių našumas ir tvarumas

7.6. Genetiniai, biotechnologiniai ir selekciniai sprendimai augalų bioįvairovei bei inovatyvioms technologijoms

8.1. Pažangių energetikos technologijų kūrimas, integravimas ir plėtra

8.2. Tarpdisciplininiai dekarbonizacijos ir prisitaikymo prie klimato kaitos tyrimai

8.3. Inovatyviose atsinaujinančius išteklius naudojančiose energetinėse technologinėse sistemose vykstančių procesų dėsningumų bei susidarančių produktų tyrimai

8.4. Panaudoto branduolinio kuro ir eksploatavimo nutraukimo, radioaktyviųjų atliekų saugojimo ir galutinio sutvarkymo įrenginių saugos ir juose vykstančių procesų skaitiniai tyrimai

9.1. Aplinką tausojanti energetika ir aplinkosaugos technologijos

9.2. Naujos medžiagos ir technologijos energijos konversijai ir žiedinei ekonomikai

9.3. Matavimų technologijos ir prietaisai

9.4. Molekulinė elektronika ir nanoinžinerija

9.5. Kondensuotos medžiagos ir elektronikos prietaisai

9.6. Fotonikos ir lazerių technologijos

9.7. Kompleksinės fizikinės sistemos ir jų tyrimo metodų plėtra

9.8. Išmaniosios ir funkcinės tekstilės bei aprangos technologijos

10.1. Kamieninių ir aukštesnės diferenciacijos ląstelių technologijos regeneracinei medicinai ir audinių inžinerijai

10.2. Imunodiagnostikos, imunoterapijos ir imunobiologijos technologijų kūrimas ir taikymas

10.3. Pažangių diagnostikos, stebėsenos ir terapijos technologijų sveikatos priežiūrai kūrimas ir vystymas ikiklinikiniai ir klinikiniai biomedicininiai tyrimai

11.1. Mokslo žinios ir inovatyvios technologijos vėžio prevencijai ir ankstyvam aptikimui

11.2. Inovatyvūs modeliai ir tvarūs sprendimai vėžio diagnozei, gydymui ir pacientų gyvenimo kokybei gerinti