Pradžia EN

Dažnai užduodami klausimai

Ar mokslinio tyrimo vadovas turi būti tik iš Europos Sąjungos valstybių narių?

Projekto mokslinio tyrimo vadovu gali būti įdarbintas mokslininkas tiek iš Europos Sąjungos valstybių narių, tiek iš trečiųjų šalių, nepriklausomai nuo jo pilietybės ar kilmės valstybės.

Ar su atvykstančio mokslininko įdarbinimu Lietuvos Respublikoje susijusių dokumentų tvarkymo paslaugų išlaidos (pvz., leidimo dirbti išdavimas, dokumentų vertimo paslaugos) yra tinkamos finansuoti išlaidos?

Pagal Aprašą, tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tik tos išlaidos, kurios patirtos projekto įgyvendinimo metu. Atitinkamai, išlaidos, patirtos prieš pradedant įgyvendinti projektą (įskaitant ir su atvykstančio mokslininko įdarbinimu Lietuvos Respublikoje susijusių dokumentų tvarkymo paslaugų išlaidas), nėra tinkamos finansuoti.

Ar mokslinio tyrimo vadovu gali būti mokslininkas, kuris pastaruosius 6 metus dirbo užsienyje, tačiau dėl persikėlimo iš vienos darbovietės į kitą turėjo pertrauką tarp darbo sutarčių?

Įvertinus objektyvias su mokslininkų mobilumu susijusias aplinkybes, 5 metų nepertraukiamo darbo užsienyje laikotarpis gali būti pertraukiamas ne ilgiau kaip 3 mėnesiams, jei tai susiję su mokslininko persikėlimu iš vienos darbovietės į kitą (tokiu atveju būtinas nepertraukiamo darbo laikotarpis pailgėja tiek, kiek truko su persikėlimu susijęs laikotarpis).

Ar mokslinio tyrimo vadovu gali būti mokslininkas, kuris daktaro laipsnį įgijo mažiau nei prieš 5 metus, tačiau yra dirbęs užsienyje doktorantūros metu mokslo ir studijų institucijoje (t.y., doktorantūros studijos įformintos kaip darbo sutartis)?

Taip, gali, jei darbas doktorantūros metu ir darbas, įgijus daktaro laipsnį, sudaro nepertraukiamą 5 metų terminą.

Ar mokslinio tyrimo vadovu gali būti mokslininkas, kuris pastaruosius 5 metus dirbo ne mokslo ir studijų institucijoje (pvz., mokslinių tyrimų ir plėtros įmonėje, konsultacinėje įmonėje)?

Atsižvelgiant į tai, kad Aprašas nenustato jokių papildomų reikalavimų dėl atvykstančio mokslininko buvusios darbovietės, mokslinio tyrimo vadovu gali būti ir ne mokslo ir studijų institucijoje dirbęs mokslininkas.

Ar mokslinio tyrimo vadovu gali būti mokslininkas, kuris įsidarbino užsienyje 2013 m. birželio 1 d. (t.y., iki privalomo 5 metų termino jam trūksta 3 dienų)?

Ne, negali. Atsižvelgiant į tai, kad Aprašo 4.3 papunktyje nurodyta, kad mokslinio tyrimo vadovu gali būti ne trumpiau kaip 5 metus iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos nepertraukiamai dirbantis iš užsienio atvykstantis arba atvykęs mokslininkas, vėliausias tokio mokslininko įsidarbinimo užsienio institucijoje terminas yra 2013 m. gegužės 28 diena.

Ar mokslinio tyrimo vadovu gali būti mokslininkas, kuris išdirbo privalomą 5 metų laikotarpį užsienio institucijoje, tačiau paraiškos teikimo metu yra nedirbantis (t.y., emeritas, bedarbis ir pan.)?

Ne, negali. Pagal Aprašo 4.3 papunktį, mokslinio tyrimo vadovas – užsienyje ne trumpiau kaip 5 metus iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos nepertraukiamai dirbantis iš užsienio atvykstantis arba atvykęs (Lietuvoje ne ilgiau kaip 12 mėn. iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos nepertraukiamai dirbantis) <...>.  Atitinkamai, mokslininko darbo santykiai iki paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos turi būti nepertraukiami, taigi paraiškos pateikimo dieną mokslininkas turi būti dirbantis. 

Ar paraiška, kurioje nurodytas mokslinio tyrimo vadovas neturi bent vienos mokslo publikacijos, išspausdintos I kvartilės Clarivate Analytics, SCImago mokslo leidiniuose, būtų atmesta?

Vertinant projekto atitiktį trečiajam prioritetiniam projektų atrankos kriterijui „Mokslinio tyrimo projekto vadovo tarptautinė mokslinė kompetencija“, vienas iš vertinimo aspektų yra „Mokslinio tyrimo projekto vadovo moksliniai pasiekimai tarptautiniame kontekste“. Vadovaujantis Aprašo 2 priede “Projekto naudos ir kokybės vertinimą lentelė” nurodytais kriterijaus vertinimo paaiškinimais, jei mokslinio tyrimo projekto vadovas nėra paskelbęs nė vieno straipsnio aukščiausio lygio (I kvartilės Clarivate Analytics, SCImago) mokslo leidiniuose, projektui skiriama 0 balų. Atsižvelgiant į tai, kad pagal antrąjį šio kriterijaus vertinimo aspektą „Mokslinio tyrimo projekto vadovo patirtis vykdyti ir vadovauti moksliniams tyrimams bei pajėgumas įgyvendinti teikiamą projektą“ maksimali galima surinkti balų suma yra 15 (3*5(svorio koeficientas)), o privaloma minimali balų suma pagal trečiąjį kriterijų yra 20, jeigu mokslinio tyrimo projekto vadovo moksliniai pasiekimai tarptautiniame kontekste būtų įvertinti 0 balų, paraiška būtų atmesta.

Ar per Duomenų mainų sistemą kartu su paraiška pakartotinai reikia teikti informaciją, išvardintą Aprašo 67 punkte (projekto vadovo gyvenimo aprašymas, publikacijų sąrašas ir diplomo kopija)?

Pagal Aprašo 67 punktą, paraiškos informacija ir priedai anglų kalba pateikiami Lietuvos mokslo tarybos Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje (toliau – PAIS). Pareiškėjui pateikus informaciją ir dokumentus anglų kalba PAIS, ši informacija papildomai per Duomenų mainų sistemą (toliau – DMS) neteikiama.  Paraiškos informacijos ir priedų anglų kalba pateikimo diena PAIS turi sutapti su paraiškos pateikimo per DMS diena.