Pradžia EN

Dažniausiai užduodami klausimai

 1. Ar užsienio mokslininkas, kad būtų įskaitytas kaip privalomas grupės narys, turi būti įdarbintas?

Vienas iš mokslinio tyrimo grupės narių projekte turi būti mokslininkas, kuris per pastaruosius 5 metus ne trumpiau kaip 3 metus vykdė edukacinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas mokslo ir studijų institucijos užsienyje. Užsienio mokslininkas nebūtinai turi būti įdarbintas pagal darbo sutartį. Tinkamos finansuoti išlaidos bus ir tokios, kurios patirtos pagal paslaugų teikimo sutartis (Partnerių atrankos sąlygų apraše (24 p.) yra numatyta finansuoti ir užsienio aukšto lygio dėstytojo paslaugas).

 1. Kokius dokumentus pateikti siekiant įrodyti užsienio mokslininko darbo patirtį?

Siekiant įrodyti ne trumpesnę nei 3 metų darbo užsienyje trukmę, vadovaujantis Partnerių atrankos sąlygų aprašo 16 p., turi būti pateikti tokie dokumentai: darbo sutarties (-čių) su užsienio institucija kopija (-os) ir (arba) užsienio organizacijos (-ų) ar įmonės (-ių) tyrimų departamento vadovo (ar jo įgalioto asmens) pasirašyta laisvos formos pažyma dėl turimų / turėtų darbo santykių (anglų kalba). Atkreipiame dėmesį, jog teikiamuose dokumentuose turi atsispindėti patirtis vykdant edukacinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas mokslo ir studijų institucijose užsienyje.

 1. Koks minimalus darbo projekte valandų skaičius?

Mokslinio tyrimo grupės narių darbo krūvis projekte turi būti optimalus projekto uždaviniams įgyvendinti. Konkrečių apribojimų Partnerių atrankos sąlygų apraše nėra numatyta. Pareiškėjas pats sprendžia, kokio mokslinio tyrimo grupės nario indėlio reikėtų kokybiškiems projekto rezultatams pasiekti, nepažeisdamas darbo kodekse numatytų reikalavimų.

 1. Ar doktorantas, taip pat užsienio mokslininkas, mokytojas, turi būtinai dirbti visą projekto laikotarpį? Jeigu jie yra įdarbinami, bet projekto vykdymo metu jų statusas pasikeičia, pavyzdžiui, pabaigiama doktorantūra, išeinama iš darbo mokykloje, ar bus laikoma, kad rodiklis pasiektas?

Edukacinių tyrimų projekto mokslinio tyrimo grupės sudėtyje turi būti bent po vieną užsienio tyrėją, edukologijos krypties doktorantą, magistro (ar jam prilygintą) ar daktaro laipsnį turintį mokytoją. Kaip ir minėta, pareiškėjas pats sprendžia kokio mokslinio tyrimo grupės nario indėlio reikėtų kokybiškiems projekto rezultatams pasiekti. Jei projekto vykdymo metu pasikeičia mokslinio tyrimo vykdymo grupės narių statusai, pavyzdžiui, įgyjamas daktaro laipsnis, rekomenduojame šiems asmenims suteikti galimybę toliau vykdyti tyrimus projekte, taip užtikrinant projekto darbų tęstinumą.

 1. Ar gali būti doktorantas iš užsienio arba iš kito Lietuvos universiteto ir ar turi būti tik edukologijos krypties doktorantas?

Edukacinių tyrimų projekto komandoje numatytas tyrėjas gali būti doktorantas tiek pareiškėjo institucijoje, tiek kitame Lietuvos ar užsienio universitete. Atkreipiame dėmesį, kad, užtikrinant Partnerių atrankos sąlygų aprašo reikalavimą, komandoje turi būti bent vienas edukologijos krypties doktorantas, t. y., gali būti ir daugiau doktorantų ir nebūtinai edukologijos krypties.

 1. Ar doktorantas, paraiškos teikimo metu esantis akademinėse atostogose, gali būti įtrauktas į tyrimo grupės sudėtį?

Doktorantas, paraiškų teikimo metu esantis akademinėse atostogose, gali būti įtrauktas į mokslinio tyrimo vykdymo grupės sudėtį, jei projekto vykdymo pradžioje jis bus grįžęs iš akademinių atostogų.

 1. Ar užsienio mokslininkas turi būtinai būti edukologijos krypties? Jei būtinai, ar tai turi būti pagrindinė mokslininko mokslinių interesų kryptis?

Bent vienas edukacinių tyrimų projekto pagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys turi būti mokslininkas, kuris per pastaruosius 5 metus ne trumpiau kaip 3 metus vykdė edukacinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas mokslo ir studijų institucijose užsienyje. Mokslininkas gali būti ir ne edukologijos krypties, tačiau savo kvalifikacija, patirtimi turi prisidėti prie projekto veiklų įgyvendinimo ir aktualių švietimo ir ugdymo problemų sprendimo.

 1. Ar mokytojas paraiškos teikimo metu turi dirbti mokykloje? Ar būtų tinkamas mokytojas dirbantis ne mokykloje? Ar tinkamas asmuo, kuris kada nors dirbo mokytoju ir turi mokytojo išsilavinimą (magistro ar daktaro laipsnį)?

Tyrimo grupės narys – mokytojas – paraiškos teikimo metu turi ne tik turėti mokytojo (pedagogo) kvalifikaciją, bet ir dirbti mokytoju mokykloje Lietuvoje (tiek privačioje, tiek valstybinėje).

 1. Paraiškos 2.5 punkte turi būti nurodyta mokslinio tyrimo grupės sudėtis ir jos atitiktis edukacinio tyrimo projekto uždaviniams įgyvendinti. Ar, aprašant mokslinio tyrimo vykdymo grupę, visi jos nariai turi būti įvardinti?

Aprašant mokslinio tyrimo vykdymo grupės sudėtį, turi būti nurodyti pagrindiniai tyrimo grupės nariai. Tai asmenys, kurie atlieka esminius projekto darbus, paprastai trunkančius visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir kurių mokslinė kompetencija svarbi vertinant paraišką; pagrindiniu projekto vykdytoju laikomas ir projekto vadovas bei užsienio tyrėjas. Edukologijos krypties doktorantas, mokytojas ir kiti tyrimo grupės nariai (pvz. podoktorantūros stažuotojai, ugdymo mokslų studijų bei gretutinių studijų magistrantūros studentai ir pan.) gali būti laikomi nepagrindiniais tyrimo grupės nariais, nebent pareiškėjas nusprendžia kitaip.

 1. Ar pagal šią priemonę PVM yra tinkamas finansuoti?

Projekto PVM laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis iš ES fondų lėšų tik tuo atveju, kai pirkimo PVM negali būti susigrąžintas jokiomis priemonėmis.

 1. Kaip apskaičiuoti darbuotojų darbo užmokesčio įkainius projekte?

Vertinant darbo užmokesčio dydžių atitiktį vidutiniams rinkos dydžiams, rekomenduojama naudotis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis, panašių projektų duomenimis ar projekto vykdytojo pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis arba duomenimis apie įprastai įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą vykdančio fizinio asmens taikomą darbo užmokestį už tas pačias ar panašias funkcijas ir (ar) pareigas  (pavyzdžiui, pažymomis dėl konkretaus darbuotojo 3–12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, pažymomis dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar projekto vykdytojo viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo užmokestį įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar pan.). Pareiškėjai skaičiuodami planuojamą vidutinį darbo valandos (dienos) įkainį gali įvertinti numatomą įkainio kitimą projekto įgyvendinimo metu (pavyzdžiui, planuojamas atlyginimų didinimas (mažinimas), minimalaus darbo užmokesčio didėjimas (mažėjimas), infliacija ir pan.).

Darbo užmokesčio išlaidos už kasmetines atostogas skaičiuojamos vadovaujantis Europos socialinio fondo agentūros 2022 m. balandžio 30 d. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotojų normų nustatymo tyrimo ataskaita (https://www.esf.lt/veiklos-sritys/metodines-pagalbos-centras/parengti-fiksuotuju-dydziu-tyrimai/1105#c-47/t-79).

 1. Ar yra kokie nors procentiniai ribojimai nuo projekto suminio biudžeto numatomoms įsigyti prekėms ir paslaugoms? Pvz. Projekto tikslams pasiekti reikia įsigyti programinės įrangos už 300 000 eurų.

Didžiausia edukacinių tyrimų projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 500 000 eurų, iš kurių galima apmokėti išlaidas įrangos, įrenginių, techninės ir programinės įrangos, licencijų IT produktams įsigijimui. Vis dėlto, išlaidos šioms prekėms ir paslaugoms neturi sudaryti didžiosios dalies numatomo finansavimo. Rekomenduojame skirti daugiau dėmesio planuojant išlaidas optimalios tyrimo komandos subūrimui, komandos narių komandiruotėms ir stažuotėms, narysčių tarptautinėse organizacijose ar programose mokesčiams.

 1. Įgyvendinant edukacinių tyrimų projektą turi būti numatytas dalyvavimas tarptautinėse švietimo ir ugdymo srities tyrimų programose ir / ar projektuose, edukacinių tyrimų tinkluose bei turi būti siekiama rodiklio „Tarptautinės švietimo ir ugdymo srities tyrimų programos ir (ar) projektai, kuriuose dalyvavo tyrėjai“. Kokios tarptautinės programos ir / ar projektai yra tinkami?

Tarptautinės švietimo ir ugdymo tyrimų programos ir / ar projektai – tai programos ir / ar projektai, kuriuose Lietuvos tyrėjai dalyvauja ar kartu vykdo su tarptautinių organizacijų,  asociacijų, aljansų, kitų tarptautinio daugiašalio bendradarbiavimo formatų, dirbančių švietimo ir mokslo srityje, ar  tarptautiniais tyrėjais ar jų grupėmis. Dalyvavimas juose užtikrina galimybes Lietuvos tyrėjams įsitraukti į tarptautines tyrėjų komandas sprendžiant aktualias Lietuvos švietimo ir ugdymo problemas, naudotis nacionaliniais ir tarptautiniais moksliniais ir kitais ištekliais, siekiant didinti edukacinių tyrimų kokybę ir jų poveikį Lietuvos švietimo politikai formuoti, ugdymo ir švietimo praktikai tobulinti. Pavyzdžiui, EERA asociacijoje yra aktyviai veikiančių tinklų, susijusių su mokytojų rengimu ir profesiniu tobulėjimu.

Galimų programų ir / ar projektų nuorodos (sąrašas nebaigtinis):

Taip pat būtų galima dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai aktualiuose tyrimuose, kuriuos organizuoja EBPO Švietimo tyrimų ir inovacijų centro (CERI) siūlomos iniciatyvos:

 1. AI and the Future of Skills;
 2. Trends Shaping Education;
 3. 21st Century Children;
 4. Smart Data and Digital Technology in Education: Artificial Intelligence, Learning Analytics and Beyond;
 5. Strengthening the impact of Education Research (pastaba: dėl dalyvavimo CERI tyrimo programose reikalingas ministerijos patvirtinimas).

 

 1. Vienas iš mokslinio tyrimo komandos narių turi būti užsienio mokslininkas. Norint pritraukti užsienio mokslininkus, reikia kompensuoti jų atvykimą į Lietuvą ir išvykimą. Paprastai jie ir toliau dirba savo darbovietėse ir pagal poreikį turėtų atvykti dirbti projekte į Lietuvą. Ar tokios kelionių išlaidos būtų tinkamos kompensuoti? Kokios iš užsienio atvykstančių asmenų kelionių išlaidos būtų tinkamos kompensuoti?

Jei užsienio mokslininkas bus pasitelktas vykdyti projekto veiklas universitete pagal darbo sutartį, kelionės (atvykimo į Lietuvą ir išvykimo) išlaidos bus netinkamos finansuoti projekto lėšomis.

Iš užsienio atvykstančių asmenų (veiklos vykdytojų, projekto veiklose dalyvaujančių asmenų, lektorių ir pan.), kurie nėra pareiškėjo darbuotojai, kelionių, apgyvendinimo ir maitinimo renginių metu išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu tenkinami kiti finansavimo reikalavimai. Jeigu asmuo atvyksta į projekto veiklos vykdymo vietą ne iš projekte įvardintos šalies arba miesto arba išvyksta į kitą šalį arba miestą (t. y. tarpinio sustojimo šalyje praleidžia daugiau laiko negu persėdimui reikalingas laikas), tinkamomis finansuoti laikomos asmens kelionės iš tarpinio sustojimo šalies (miesto) į veiklos vykdymo vietą arba iš veiklos vykdymo vietos į tarpinio sustojimo šalį (miestą) išlaidos. Kelionės išlaidos gali būti pripažįstamos tinkamomis finansuoti ir tuo atveju, kai kelionės pradžios arba pabaigos data nesutampa su komandiruotės datomis arba projekto veiklos pradžios arba pabaigos datomis. Šiuo atveju būtina pagrįsti, kad dėl ilgesnės trukmės kelionė nėra brangesnė, t. y. nėra pažeidžiamas kelionės išlaidų ekonomiškumo principas. Pragyvenimo (dienpinigių ir apgyvendinimo) išlaidos už papildomas (ne komandiruotės) dienas laikomos netinkamomis finansuoti, išskyrus tuos atvejus, kai papildomos dienos šalyje praleidžiamos dėl nepatogaus skrydžių ar kelionės kitomis transporto priemonėmis grafiko.

 1. Kokius dokumentus reikia pateikti, siekiant pagrįsti komandiruočių išlaidas, ir kokie reikalavimai komandiruočių išlaidoms?

Rekomenduojame vadovautis Darbuotojo komandiruotės į Europos Sąjungos valstybę(-es) išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymo tyrimo apraše nurodytais fiksuotaisiais įkainiais: https://2021.esinvesticijos.lt/dokumentai/fi-34-01-fi-34-10 arba pateikti kelionių išlaidų komercinius pasiūlymus, momentines ekrano kopijas. Dienpinigiai, gyvenamojo ploto nuomos ir kitos komandiruočių išlaidos skaičiuojamos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ patvirtintą Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą, šiuo nutarimu patvirtintą Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą ir Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose ir regionų plėtros tarybose taisykles. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos dienpinigiams, neviršijančios 100 proc. pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą apskaičiuotos dienpinigių normos. Jeigu projektą vykdantiems asmenims, vykstantiems į komandiruotes, dienpinigiai nemokami, šių asmenų maitinimo renginių metu išlaidos (jei tokios išlaidos numatytos ir kitiems renginio dalyviams) gali būti laikomos tinkamomis finansuoti. Kai darbuotojas (projektą vykdantis asmuo), vykstantis į tarnybinę komandiruotę į užsienio valstybę, užsienio valstybėje yra maitinamas, tačiau maitinimo išlaidas faktiškai apmoka komandiruojančioji institucija (biudžetinė įstaiga), apmokėdama registravimo (dalyvavimo renginiuose) mokestį, įvertinus renginio sąlygas ir aplinkybes, tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažinta darbuotojui išmokėta dienpinigių suma, neviršijanti 100 proc. pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą apskaičiuotos dienpinigių normos, tačiau, nustatydamas darbuotojui išmokamų dienpinigių dydį, biudžetinės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi įvertinti visas renginio sąlygas (įskaitant maitinimo sąlygas) ir siekti optimalaus rezultato mažiausiomis sąnaudomis. Tuo atveju, kai apskaitos dokumente į apgyvendinimo (gyvenamojo ploto nuomos) paslaugų išlaidas yra įtrauktos maitinimo išlaidos, tačiau maitinimo išlaidų suma nėra išskirta, tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažinta visa darbuotojui išmokėta dienpinigių suma, neviršijanti 100 proc. pagal Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašą ir Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašą apskaičiuotos dienpinigių normos.

 1. Projekto biudžete 3 eilutėje numatytas „Informavimas apie projektą“. Kokios išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti pagal šią kategoriją?

Projekto biudžeto 3 išlaidų eilutėje yra numatytos tinkamos finansuoti tik privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektą priemonės (projekto įgyvendinimo pradžioje projekto vykdytojo oficialioje interneto svetainėje paskelbta informacija apie įgyvendinamą projektą; projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabintas bent vienas ne mažesnio nei A3 formato spausdintas skelbimas; visuomenei arba dalyviams skirtuose dokumentuose ir komunikacijos medžiagoje, susijusioje su veiksmo įgyvendinimu, gerai matomoje vietoje pateiktas pareiškimas, kuriame akcentuojama gaunama ES parama). Projekto vykdytojas (Lietuvos mokslo taryba) numatys projekto matomumo ir informavimo apie projektą priemonės išlaidas, todėl šios eilutės pareiškėjams pildyti nereikia.

Renginių išlaidos turi būti numatytos 2 eilutėje „Projekto vykdymas“. Šioje kategorijoje tinkamos finansuoti renginių, mokymų, konsultacijų, straipsnių mokytojų asociacijų ir kituose profesiniuose leidiniuose publikavimo, inovacijų ir inovatyvių ugdymo sprendimų, skirtų rezultatams skleisti ir diegti tikslinėse grupėse, išlaidos.

 1. Ar projekte gali dalyvauti mokslininkai iš Rusijos ir / ar Baltarusijos?

Mokslininkai iš Rusijos ir / ar Baltarusijos negali būti įtraukti į projekto tyrimo grupės sudėtį.