Pradžia EN

II kvietimo konkurso rezultatai

II paraiškų konkursui 2012 m. pateikti 69 Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prašymai paramai ūkio subjektų užsakomiesiems moksliniams tyrimams gauti, iš jų: 1 – humanitarinių mokslų srityje, 1 – socialinių mokslų srityje, 12 – žemės ūkio mokslų srityje, 2 – biomedicinos mokslų srityje, 13 – fizinių mokslų srityje, 40 – technologijos mokslų srityje.

Kaip ir pirmojo konkurso metu buvo vertinama, ar ūkio subjektų užsakyti darbai priskirtini mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbams. Vertinant vadovautasi Frascati vadovu (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengta standartine praktika, kuri siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams leidinyje „Frascati vadovas“ (2002)). Apie vertinamąsias išvadas mokslo ir studijų institucijos informuotos raštu.

Lėšų sumos, už kurias ūkio subjektų užsakyti mokslo ir studijų institucijoms darbai, pripažinti MTEP darbais, ir skatinamosios lėšos, pritarus Lietuvos mokslo tarybos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetams, buvo patvirtintos pirmininko 2012 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-218 ir yra šios:

 
Mokslo ir studijų institucija
Užsakytų darbų, pripažintų MTEP darbais, lėšų suma, tūkst. Lt
Skiriamos skatinamosios lėšos, tūkst. lt

 

 

Humanitariniai mokslai
Žemės ūkio mokslai
Biomedicinos mokslai
Fiziniai
mokslai

Aleksandro Stulginskio universitetas

0

118,396

0

0      

59,200

Fizinių ir technologijos mokslų centras

0

0

0

    454,487

227,250

Gamtos tyrimų centras

0

0

   8,000

 

4,000

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras

0

165,540

0

0

           82,770

Lietuvos istorijos institutas

76,492

   0

0

0

   38,250

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

0

160,617

0

0

           80,310

Kauno technologijos universitetas

0

0

0

   220,226

110,110

Vilniaus universitetas

0

0

0

   408,590

204,300

Iš viso mokslo srityje:

76,492

444,553

8,000

1083,303

806,190

Iš viso skatinimo lėšų mokslo srityje:

    38,250

222,280

4,000

541,660

806,190

Apskaičiuojant skatinimo lėšas mokslo ir studijų institucijoms buvo nustatyti šie koeficientai: humanitarinių mokslų srityje – 0,5; žemės ūkio mokslų srityje – 0,5; biomedicinos mokslų srityje – 0,5; fizinių mokslų srityje – 0,5.

Likusios ir per pirmąjį bei antrąjį kvietimus dėl nepakankamo dėl nepakankamo ūkio subjektų taikomųjų mokslinių tyrimų užsakymų skaičiaus, buvo taip paskirstytos mokslo ir studijų institucijoms proporcingai pagal mokslo sritis institucijų 2012 metais gautų lėšų sumoms pagal mokslo (meno) veiklos vertinimo rezultatus:

 Mokslo ir studijų institucija Paskirstomos lėšos, tūkst. Lt
Aleksandro Stulginskio universitetas 40,405
Fizinių ir technologijos mokslų centras 58,327

Gamtos tyrimų centras

126,606

 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras

71,905
Lietuvos istorijos institutas 35,046
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 179,797
Kauno technologijos universitetas 99,585
Vilniaus universitetas 354,239
Klaipėdos universitetas 67,715
Lietuvos kūno kultūros akademija 18,518
Lietuvos muzikos ir teatro akademija 7,540
Mykolo Romerio universitetas 60,753
Šiaulių universitetas 46,677
Vilniaus dailės akademija 17,690
Vilniaus Gedimino technikos universitetas 40,629
Lietuvos edukologijos universitetas 55,121
Vytauto Didžiojo universitetas 91,514
Lietuvos kultūros tyrimų institutas 26,705
Lietuvių kalbos institutas 32,060
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas 29,355
Lietuvos energetikos institutas 14,179
Lietuvos socialinių tyrimų centras 27,750
Inovatyvios medicinos centras 29,322
VU Onkologijos institutas 10,110
Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas 21,570
Iš viso: 1563,118


Technologijos mokslų srities paraiškos buvo vertintos formaliai ir bendrai aptartos ekspertų grupės, tačiau detalus jų vertinimas nebuvo atliktas, kadangi skatinimo lėšos, skirtos 2012 metams technologijos mokslų sričiai, buvo išnaudotos per pirmąjį Tarybos skelbtą kvietimą, o LR valstybės biudžeto lėšų moksliniams tyrimams, eksperimentinei (socialinei, kultūrinei) plėtrai ir meno veiklai plėtoti valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms skyrimo tvarkos aprašo pakeitimai (Vyriausybės 2012 m. liepos 11 d. nutarimas Nr. 876 (Žin., 2012, Nr. 86-4509)), lėšų perskirstymo tarp sričių nenumatė. Vadovaujantis minėtu Vyriausybės nutarimu kvietimus ūkio subjektų užsakymų skatinimo lėšoms gauti skelbs Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra, todėl visos pateiktos technologijų mokslo srities paraiškos bus perduotos šiai agentūrai ir įvertintos sekančio konkurso metu.