Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo „Horizonte 2020“ statistika

2021 m. spalio 7 d. EK duomenimis (996-ių Kvietimų rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 3288 programos  „Horizontas 2020“ paraišką, kuriose buvo 4145 pareiškėjai iš Lietuvos, iš jų 948 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai (22,87 %); 

Viso pasirašytos 493 dotacijos sutartys (94,028 mln. eurų dotacija, 597 dalyviams), iš kurių daugiausiai 238 Visuomenės iššūkių tematinėje srityje (39,16 mln. eur EK dotacija 287 dalyviams). 75 Lietuvos dalyviai  yra projektų koordinatoriai, koordinatoriams skirta 22,337 mln. eurų. Vienam Lietuvos dalyviui H2020 projekte vidutiniškai tenka 157,5 tūkst. eurų EK dotacija;

Sėkmės rodikliai pagal dalyvavimų skaičių – 13,05 %, pagal paraiškų skaičių - 14,08 %, pagal EK skirtas lėšas – 7,86 %. Koordinatorių sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 8,02 %, o pagal EK skirtas lėšas – 4,68 %.

Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (1162), Prancūzija (1086), Italija (1048) ir Ispanija (993). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (339), ženkliai mažiau su Latvija (152) ir Estija (160).

Lietuva reitinguojama 26-a pagal dalyvavimų skaičių, 27-a pagal gautas lėšas.

Grafiniai duomenys:

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

57

1

1,75 %

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

116

7

6,03 %

-

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

697

61

8,83 %

-

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

37

24

45,95 %

-

2. Pramonės lyderystė

 

 

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

381

56

14,70 %

-

2.2 Nanotechnologijos

51

6

11,76 %

-

2.3 Naujos medžiagos

26

5

19,23 %

-

2.4 Biotechnologijos

13

0

0,00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

95

10

10,53 %

-

2.6 Kosmoso technologijos

42

13

30,95 %

-

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

286

42

10,14 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

280

27

9,64 %

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

224

39

14,58 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

432

63

14,58 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

167

51

30,54 %

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

158

25

15,82 %

-

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

324

31

9,57 %

3.7 Saugios visuomenės

226

26

11,50 %

-

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

149

15

10,07 %

-

5. Mokslas visuomenėje

230

28

12,17 %

-

6. Cross-theme

78

4

5,13 %

-

7. Euratomas (2014-2018)

63

24

38,10 %

-

 

 

 

 

 

Iš viso

4145

541

13,05

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2021-10-07

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“ statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Finansavimo ir konkursų portale naudojantis įrankiu DashBoard, tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika.