Pradžia EN

Švietimo ir mokslo ministerijai keičiant aprašą stabdomas paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimas

Data 2017-05-16 Kategorija Pareiškėjams ir vykdytojams

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu, stabdo paraiškų finansuoti aukšto lygio MTEP projektus priėmimą.

Paraiškų priėmimas stabdomas iki bus atlikti švietimo ir mokslo ministro 2017 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-197 patvirtinto 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 (toliau – Aprašas) pakeitimai. Paraiškų priėmimo sustabdymą švietimo ir mokslo ministerija inicijavo vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 88 punktu.

Paraiškų priėmimas sustabdomas, iki kol Aprašo pakeitimai bus patvirtinti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu bei paskelbti Teisės aktų registre. Numatoma, kad tai truks ne ilgiau nei 2 savaites – vėliausiai iki gegužės 25 d. Atnaujinus paraiškų priėmimą, joms pateikti bus nustatytas ne trumpesnis nei 30 dienų terminas.

Pagrindiniai numatomi atlikti Aprašo keitimai:

  1. Numatoma tikslinti Aprašo nuostatas, susijusias su mokslinių tyrimų vadovų atitikties reikalavimais, nurodant, kad vertinant mokslinių tyrimų vadovų priskyrimą patyrusiems ar jauniesiems mokslininkams, išimtis dėl nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai taikoma ne tik nustatant metų po daktaro laipsnio įgijimo skaičių, bet ir vertinant mokslo publikacijų, paskelbtų po daktaro laipsnio įgijimo tinkamumą: jei mokslinio tyrimo vadovas (jaunasis ar patyręs mokslininkas) buvo išėjęs nėštumo ir gimdymo, tėvystės atostogų, ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai, atitinkamai šių atostogų laikotarpiui pratęsiamas ir metų skaičius, per kuriuos turi būti paskelbtos mokslo publikacijos, nurodomos paraiškoje.
  2. Įvertinus pareiškėjams tenkančią administracinę naštą bei atsižvelgus į kitų Lietuvos mokslo tarybos administruojamų mokslo konkursinio finansavimo priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus, numatoma įtvirtinti nuostatą, jog kartu su paraiška teikiami mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašai turi būti pildomi originalo kalba.

Apie galimybę teikti paraiškas pranešime skelbdami atnaujintą kvietimą teikti paraiškas finansuoti aukšto lygio MTEP projektus Lietuvos mokslo tarybos interneto svetainėje ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje.

Apie vykdomus žingsnius ir paraiškų priėmimo pratęsimo terminus mokslo bendruomenė bus informuota www.lmt.lt.