Pradžia EN

Naujos Lietuvos mokslo tarybos valdybos pirmininku išrinktas prof. Eugenijus Butkus

Data 2022-11-30 Kategorija Tarybos naujienos

Šiandien, lapkričio 30 d., įvyko pirmas Lietuvos mokslo tarybos naujos sudėties valdybos posėdis. Jame bendru valdybos narių sutarimu pirmininku vieneriems metams išrinktas profesorius emeritas Eugenijus Butkus.

Prof. E. Butkus vadovaus valdybos darbui. Valdybos posėdžiai bus rengiami kartą per mėnesį, sprendimai tvirtinami valdybos nutarimais.

Valdyba yra kolegialus valdymo organas, teikianti siūlymus Tarybos pirmininkui dėl Nuostatų, Tarybos struktūros, darbo reglamento, strateginio veiklos plano, darbo reglamento, biudžeto, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) konkursinio finansavimo programų principų ir lėšų paskirstymo, dalyvavimo tarptautinėse MTEP programose ir su Tarybos veikla susijusiose organizacijose, sprendžiantis kitus strateginės reikšmės klausimus. Valdyba tvirtina Tarybos strategines veiklos kryptis ir prioritetus, metinę veiklos ataskaitą, Tarybos pirmininko pavaduotoją, Tarybos ekspertų komitetų atrankos kriterijus ir komisijas, komitetų pirmininkus ir narius.

Pagal 2022 metais atnaujintus Lietuvos mokslo tarybos nuostatus valdybą sudaro 7 mokslo ir politikos įgyvendinimu suinteresuotų institucijų atstovai. Juos š. m. lapkričio 11 d. patvirtino LR Vyriausybė. Po vieną narį Vyriausybei teikia švietimo, mokslo ir sporto ministras ir ekonomikos ir inovacijų ministras, kitus kandidatus gali siūlyti mokslo ir studijų institucijos, kiti ūkio ir viešojo sektoriaus subjektai, studentai, dėstytojai, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijos ir patys mokslininkai.

Lietuvos mokslo taryba yra ekspertinė patariančioji institucija valstybės mokslo ir studijų politikos klausimais, įgyvendinanti valstybės mokslo ir studijų politiką. Taryba organizuoja ir vykdo MTEP konkursinį finansavimą, Lietuvoje vykdomos MTEP bei meno veiklos vertinimus, mokslo ir meno doktorantūros bei mokslininkų stažuotojų ugdymo vertinimus, Lietuvos narystės tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimus, teikia siūlymus mokslo ir studijų politiką formuojančioms institucijoms siūlymus dėl MTEP, moksliniais tyrimais grįstų inovacijų, mokslininkų rengimo politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais, skatina MTEP veiklos kokybę ir integraciją į tarptautinė mokslinių tyrimų erdvę, formuoja MTEP palankią aplinką.