Pradžia EN

Paskirtinės programos

Paskirtinė programa – tai programa, kuria sprendžiama Lietuvos valstybei ir visuomenei svarbi problema, darysianti poveikį šalies ir (ar) mokslo raidai, ir kurios tikslai gali apimti naujų mokslo žinių ir intelektinių produktų, naujos mokslinių tyrimų infrastruktūros sukūrimą, tyrėjų kompetencijos didinimą, mokslo ir verslo, taip pat tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimą.

Paskirtinė programa inicijuojama:

 • nustačius valstybei ir visuomenei ypač aktualias, svarbias problemas;
 • atsižvelgiant į Lietuvos valstybės strateginio lygmens planavimo dokumentuose ir kituose teisės aktuose nustatytus valstybės prioritetus.

Plačiau apie Paskirtines programas galima rasti čia.

 

 

Paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projektas

Lietuvos mokslo taryba parengė paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projektą (toliau – Programa), kuris teikiamas konsultacijai su akademine bendruomene ir socialiniais partneriais.

Programa „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ siekiama:

 • gerinti informacinių technologijų srities mokslinių tyrimų Lietuvoje sistemos, turinčios ilgalaikį poveikį tyrėjų karjerai, magistrantų ir doktorantų rengimui, kokybę;
 • užtikrinti tarpdisciplininį, tarpinstitucinį, tarpsektorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, talentų pritraukimą;
 • stiprinti mokslo ir studijų institucijų tarpusavio ryšius, taip pat ryšius su valdžios institucijomis ir verslu, formuojant institucinę kompetencijų kūrimo sistemą;
 • skatinti mokslo ir studijų krypčių integralumą informacinių technologijų srityje;
 • kurti tvarią mokslinių tyrimų aplinką, didinti tyrėjų kompetencijas ir jų karjeros patrauklumą, plėtoti naujas bendradarbiavimo formas;
 • įgyvendinti naujas inovatyvias tyrimų finansavimo priemones, kurios padėtų tinkamai reaguoti į labai spartų informacinių technologijų ir ypač dirbtinio intelekto sistemų vystymąsi;
 • atsižvelgti į itin platų informacinių technologijų taikymo sričių spektrą, poveikio ekonomikai ir visuomenei mastą ir gilumą;
 • atliepti labai didelį ir neatidėliotiną informacinių technologijų specialistų poreikį mokslo ir studijų institucijose, viešojo ir privataus sektoriaus įstaigose.

Programos tikslas – kompetencijų ekosistemos kūrimas naujai atsirandančiose ir (arba) sparčiai besivystančiose informacinių technologijų ir kvantinių skaičiavimų mokslo tematikose, kurios jau artimiausioje ateityje turės didelę įtaką tiek Lietuvos, tiek pasaulio mokslui, ekonomikai ir visuomenei.

Numatoma, kad 2024–2028 m. Programos vykdymo laikotarpiu:

 • gerokai padidės tyrėjų, dirbančių aktualiose informacinių technologijų srityse, skaičius ir į šias sritis bus pritraukiama Lietuvos ir užsienio talentų;
 • padidės tyrėjų, dirbančių aktualiose informacinių technologijų mokslo ir taikymo srityse, kompetencijų lygis;
 • padidės magistrų ir mokslo daktarų, turinčių darbo aktualiose informacinių technologijų srityse patirties, skaičius;
 • bus pasiūlyti naujausių informacinių technologijų taikymu pagrįsti inovatyvūs sprendimai įvairiose mokslo, technologijų ir verslo srityse;
 • pagerės informacinių technologijų srities mokslinių tyrimų Lietuvoje sistemos, turinčios ilgalaikį poveikį tyrėjų karjerai, magistrantų ir doktorantų rengimui, aukštos kvalifikacijos mokslo daktarų tobulėjimui, kokybė;
 • bus skatinamas mokslinių tyrimų rezultatų ir įgytų kompetencijų taikymas plėtojant mokslo ir studijų institucijų, verslo, valdžios sektorių institucinės sąveikos jungtis bei mokslo ir žinių visuomenės plėtra stiprinant komunikaciją tarp institucijų.

Programai įgyvendinti 2024–2028 m. numatoma skirti 18 mln. eurų.

Programos projektai galės būti finansuojami papildomomis nacionalinių ar Europos Sąjungos viešų ar privačių šaltinių lėšomis. 

Kviečiame teikti siūlymus raštu dėl paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projekto iki š. m. gruodžio 15 d. 17 val. el. p. info@lmt.lt (CC: edita.bagdonaite@lmt.lt ).