Pradžia EN

Samprata ir terminai

Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir duomenų, tai – nemokama ir nevaržoma prieiga internete prie mokslinių publikacijų, tyrimų duomenų ir kitos publikuotos bei nepublikuotos kokybiškos recenzuotos mokslinių tyrimų medžiagos, kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti ir atlikti automatizuotą turinio analizę nepažeisdamas autorinių teisių. Atviroji prieiga gali būti suteikiama atveriant mokslines publikacijas atvirosios prieigos žurnaluose arba atvirosios prieigos talpyklose.

Kokias galimybes suteikia atviroji prieiga?

  • Akademinei bendruomenei – suteikia prieigą prie naujausios mokslinės literatūros, skatinta didesnį mokslininkų bendradarbiavimą ir mažina galimai vienodų ir nekoordinuotų mokslinių tyrimų skaičių. Didina mokslinių tyrimų rezultatų patikimumą, jų matomumą, skaidrų duomenų gavimą ir palaikymą, padeda puoselėti akademinę etiką.
  • Visuomenei – palengvina sąveiką tarp mokslo ir verslo, mokslo ir politikos formuotojų bei socialinių partnerių, suteikia viešą prieigą prie mokslo žinių. Leidžia įtraukti daugiau visuomenės grupių domėtis tyrimų rezultatais, skatina naujus mokslinius tyrimus, padeda užtikrinti mokslo finansavimo skaidrumą.
  • Leidėjams – didina leidžiamos atvirosios prieigos mokslinės produkcijos matomumą.

Terminai

Atvirosios prieigos talpykla – techninė infrastruktūra, kurioje saugomos ir atveriamos mokslo publikacijos ir (ar) su jomis susiję ar atskirai pateikti mokslinių tyrimų duomenys kartu pateikiant metaduomenis. Talpyklos gali būti nacionalinės, institucinės, teminės ar specializuotos, plačiai pripažįstamos atitinkamos mokslo srities akademinės bendruomenės.

Atvirosios prieigos žurnalai – elektroniniai moksliniai žurnalai, kurių visi straipsniai yra recenzuoti ir atvirai, be papildomų mokesčių vartotojui, prieinami internete. Vartotojas, jeigu leidžia kūrybinių bendrijų licencijos CC-BY (angl. Creative Commons CC-BY), gali šių straipsnių pagrindu kurti išvestinius kūrinius.

Auksinis atvirosios prieigos kelias – tai straipsnių publikavimas atvirosios prieigos žurnaluose. Publikuojant auksiniu atvirosios prieigos keliu,  publikavimo išlaidos turi būti padengtos autorius, finansuojančių ar remiančių organizacijų ar kitų šaltinių. Publikacijos tampa viešai prieinamos iš karto po paskelbimo.

Duomenų valdymo planas – projekto duomenų kaupimo, saugojimo ir jų prieinamumo dokumentas, kuriame nurodoma, kas bus daroma projekto metu ir jam pasibaigus, kad duomenys būtų kaupiami saugiai ir patikimai; kaip ir kokiomis sąlygomis jie bus prieinami pakartotiniam naudojimui, jei tik nėra tam prieštaraujančių teisinių, etinių ar saugumo priežasčių; kada ir kaip jie bus atveriami kitiems vartotojams; kokie standartiniai metaduomenys bus naudojami juos aprašant; kaip gauti duomenys bus tvarkomi ir atnaujinami; kurie duomenys bus skirti ilgalaikiam, o kurie – trumpalaikiam saugojimui, pastaruoju atveju nurodant kada ir kaip duomenys bus sunaikinami.

Embargo laikotarpis – laikotarpis nuo mokslo rezultatų (dažniausiai – publikacijos) paskelbimo iki to laiko, kai leidėjas leidžia publikuotą tekstą paskelbti talpykloje ar kitaip suteikti prie jo atvirąją prieigą.

Europos atvirojo mokslo debesis – (angl. European Open Science Cloud, EOSC) – visiems atviras ir bendras, su aiškiomis ir paprastomis dalyvavimo taisyklėmis, lengvai Europos Komisijos ir Valstybių Narių palaikomas ir valdomas internetinis darinys atvira virtuali aplinka, apjungianti esamas įvairių disciplinų mokslinių tyrimų duomenų infrastruktūras, kuriose mokslininkų bendruomenė gali saugoti mokslinių tyrimų duomenis ir rezultatus, suteikti prie jų prieigą ir juos pakartotinai naudoti.

FAIR principai – (angl. Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) – duomenys turi būti surandami, prieinami, sąveikūs ir pakartotinai panaudojami saugioje ir patikimoje aplinkoje, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma arba nesuderinama su tolesniu mokslinių tyrimų rezultatų panaudojimu („kiek įmanoma, atviri, kiek būtina, uždari“)

Hibridiniai žurnalai – elektroniniai mokslo žurnalai, suteikiantys atvirąją prieigą tik prie tų straipsnių, kurių autoriai ar juos finansuojančios institucijos yra apmokėję leidybos išlaidas; prieiga prie likusių straipsnių suteikiama tik prenumeratoriams už prenumeratos mokestį.

Identifikatorius – unikalus ir nuolatinis skaitmeninis objekto identifikatorius (angl. Digital Object Identifier), kuris naudojamas mokslinės informacijos vienetui atpažinti skaitmeninėje erdvėje.

Kūrybinių bendrijų licencija CC BY – pati laisviausia, t. y. daugiausia teisių naudotojui suteikianti licencija. CC BY paženklintus objektus visuomenės nariai (įskaitant interneto bendruomenę) gali laisvai ir neribotai naudoti, kaip mano esant reikalinga, be kita ko, kopijuoti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais, šia licencija paženklintus objektus naudodami ar juos modifikuodami naudotojai privalo nurodyti pradinio objekto autoriaus autorystę ir tai, ar buvo atliktos modifikacijos.

Metaduomenys – struktūriškai apibrėžta informacija, kuri apibūdina, paaiškina dokumentą ar informacinį išteklių, nurodo jo buvimo vietą arba kitokiu būdu palengvina jo suradimą, naudojimą arba valdymą. Tai apima antraštę, autorių ir jo darbovietę, tyrimo finansuotoją, publikavimo laiką ir vietą, leidinio antraštę ir kt.

Mokslinių tyrimų duomenys – duomenys, išskyrus mokslines publikacijas, kurie renkami ar rengiami vykdant mokslinių tyrimų veiklą ir naudojami kaip įrodymai atliekant mokslinius tyrimus arba mokslinės bendruomenės visuotinai pripažinti būtinais mokslinių tyrimų išvadoms ir rezultatams patvirtinti.

Žaliasis atvirosios prieigos kelias – autorius pats įkelia arba suteikia leidimą atsakingiems asmenims įkelti dar nepublikuotą ar jau publikuotą mokslinę publikaciją į atvirosios prieigos saugyklą. Mokslinis straipsnis, jei jis publikuojamas ne atvirosios prieigos žurnale, gali būti įkeltas į atvirosios prieigos talpyklą iškart po publikacijos paskelbimo arba praėjus nustatytam embargo laikotarpiui. Atvirosios prieigos talpyklos nerecenzuoja publikacijų, bet užtikrina jų prieigą ir matomumą pasaulyje.