Pradžia EN

Atviroji prieiga

Lietuvos mokslo taryba yra Lietuvos atvirosios prieigos veiklas koordinuojanti institucija.

  • Taryba renka ir sistemina duomenis apie Lietuvos atvirosios prieigos talpyklas, teisinius, finansinius ir kitus jų plėtros aspektus, dalyvauja atvirosios prieigos politikos formavime, skatina atvirosios prieigos idėjos sklaidą.
  • Taryba taip pat skatina Lietuvos mokslo ir studijų institucijas, mokslinių tyrimų infrastruktūras ir susijusias organizacijas patvirtinti savo atvirosios prieigos prie mokslo rezultatų politikos nuostatas ir mokslo duomenų valdymo tvarkas.  

Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės (2016-02-29 nutarimas Nr. VIII-2). Atsižvelgiant į Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairių taikymo praktikos ir pasiektos pažangos įvertinimą (2022 m.), gairių įgyvendinimo pereinamasis laikotarpis pratęstas iki 2024 m. birželio 30 d. (2022 m. gruodžio 21 d. Nr.V-769)

Taryba siekia pateikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms ir tyrėjams, vykdantiems mokslinių tyrimų ir sklaidos projektus, bendruosius principus dėl atvirosios prieigos suteikimo prie mokslo publikacijų ir duomenų, gautų už viešąsias lėšas.