Pradžia EN

2021 m.

Vadovaudamasi LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-1593 (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m.  gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-840 redakcija) patvirtintu Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo aprašu (toliau – Aprašas)  Taryba atlieka Kolegijų, Institucijų  2021 metais paskelbtų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų), Institucijų vykdytų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų ir sutarčių, meno sutarčių, 2020-2021 metais Institucijų paskelbtų meno darbų sklaidos vienetų (meno darbų) vertinimą.

Dokumentai, kuriais vadovaujantis atliekamas 2021 metų Kolegijų ir Institucijų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetų (mokslo darbų), 2020-2021 metų Institucijų meno darbų sklaidos vienetų (meno darbų)  ir 2021 metų Institucijų MTEP projektų ir sutarčių, meno sutarčių vertinimas:

Vertinant 2021 m. mokslinių tyrimų rezultatų sklaidos vienetus (mokslo darbus), meno darbų sklaidos vienetus (meno darbus) pateikti siūlymai ir priimti sprendimai:

2021 metų mokslo veiklos vertinimo rezultatai:

Kolegijų 2021 metų mokslo darbų formaliojo įvertinimo rezultatų suvestinė


Informaciją teikia Milda Jodinskienė tel. 8 676 16 971, e. p. milda.jodinskiene@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)