Pradžia EN

Meno doktorantūros vertinimas

Lietuvos mokslo taryba atlieka Lietuvos mokslo ir studijų institucijų meno doktorantūros vertinimą. Tuo siekiama padėti institucijoms gerinti meno doktorantūros kokybę ir efektyvumą. Vertinimai rengiami ne rečiau kaip kas 6 metus. 

Vadovaujantis Meno doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimo tvarkos aprašu, vertinama meno doktorantūros tikslų dermė su institucijos misija ir strategija, doktorantūros studijų ir doktorantūros rezultatų kokybė, doktorantūros vadybos efektyvumas, žmogiškųjų išteklių pakankamumas, materialiųjų išteklių (įskaitant ir infrastruktūrą) pakankamumas, doktorantūros rezultatyvumas. Ekspertų išvados kartu su siūlymais dėl įvertintų doktorantūrų vykdymo tęstinumo teikiamos LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

Meno doktorantūros vertinimą reglamentuojantys teisės aktai ir susiję dokumentai:

 


Informaciją teikia Daiva Karužaitė tel. 8 676 41 758, e. p. daiva.karuzaite@lmt.lt (Mokslo politikos ir analizės skyrius, 218 kab.)