Pradžia EN

Link ateities technologijų (NMP)

Nacionalinė mokslo programa „Link ateities technologijų“ skirta sudaryti prielaidas kurti ateities technologijas, padidinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų potencialą ir parengti jas dalyvauti Europos kosmoso agentūros (EKA) vykdomose mokslo ir technologijų programose. Integraciją į EKA Lietuva pradėjo Nacionaline mokslinių tyrimų, technologijų ir inovacijų plėtros kosmoso srityje 2010–2015 metų programa ir LR Vyriausybės ir EKA susitarimu dėl bendradarbiavimo taikiais tikslais kosmoso srityje. Vėliau parengta Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programa, kurioje akcentuojama kosmoso ir gretutinių sričių plėtros svarba šalies vystymuisi. Įgyvendinant Lietuvos kosmoso politikos nuostatas, tikimasi, kad Lietuvos kosmoso sektorius sėkmingai įsijungs į EKA veiklas bei taps konkurencingas pasaulyje, kosminės technologijos bus perkeliamos ir taikomos kituose sektoriuose, taip pat bus sudarytos palankios sąlygos plėtoti kosminių technologijų srities tyrėjų potencialą, o žinios apie kosmosą ir kosminių technologijų pagrindu kuriamus produktus bei paslaugas taps naudingos pažinimui, valstybės ir piliečių gerovei.

Programos „Link ateities technologijų“ tikslas – plėtojant fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, būtinus Lietuvos integracijai į EKA mokslines ir technologijų kūrimo programas, sudaryti palankų tarptautinį kontekstą ir sąlygas tyrimams, kurie padės pagrindą kurti ateities technologijas, skatinti inovacijas ir didinti Lietuvos konkurencingumą bei saugumą. Vykdant nacionalinę mokslo programą „Link ateities technologijų“, siekiama pasirengti Lietuvos narystei EKA, t. y., užtikrinti, kad Lietuvos tyrėjai, Lietuvai tapus tikrąja EKA nare, galėtų lygiaverčiai konkuruoti su EKA valstybių narių tyrėjais, vykdydami:

1) EKA mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programas:

  • mokslinių tyrimų programas: „Euclid“, „PLATO“, „Solar Orbiter“, „James Webb Space Telescope“, JUICE, ATHENA ir kitas kosminių mokslinių misijų programas, jeigu bus patvirtintos Programos vykdymo metu;
  • fizinių ir gyvybės mokslų kosmose programą ELIPS (European Life and Physical Science in Space Programme) arba analogiškas, jeigu bus patvirtintos Programos vykdymo metu;

2) mokslinius tyrimus ir eksperimentinės plėtros veiklą, skirtus plėtoti kosmoso technologijų taikymus ir paslaugas viešajam sektoriui, verslui ir visuomenei, įgyvendinant EKA kartu su ES parengtas programas:

  • palydovinės navigacijos programą „Galileo“;
  • Žemės stebėjimo programą „Copernicus“;
  • kosmoso technologijų integruotų taikymų ir paslaugų bei artimų sričių programas.

Kosmoso mokslo ir technologijų programų tematikų platumas sudaro sąlygas dalyvauti praktiškai visiems aukšto lygio Lietuvos mokslininkams, kurie savo tyrimus norėtų orientuoti į EKA programų tematikas. 

1 uždavinys. Įgyti specialiųjų kompetencijų ir patirties vykdant Europos kosmoso agentūros programų tematikų mokslinius tyrimus.

2 uždavinys. Plėtoti mokslinius tyrimus, skirtus elektromagnetinės spinduliuotės generavimo, perdavimo ir registravimo metodams kurti. 

 


Informaciją teikia Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 124 kab.)