Pradžia EN

Aukšto lygio MTEP (SMART)

Veikla finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos   priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ tikslas – plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgyvendinimo programą, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Pagal šią veiklą pirmame paraiškų konkurse atrinktiems projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 27 787 483,53 eurų (projektų trukmė iki 48 mėnesių), antrame konkurse – iki 12 539 915,95 eurų (projektų trukmė iki 42 mėnesių) ES struktūrinių fondų lėšų. Didžiausia galima projektui skirtų lėšų suma – 700 000 eurų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete – www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

Galimi partneriai – juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki paraiškos pateikimo dienos vykdę MTEP veiklas.

 


Informaciją teikia: