Pradžia EN

Projektų išlaidų sąmatos keitimai

Projekto išlaidų sąmata gali būti keičiama:

Prieš patvirtinant einamųjų metų projekto išlaidų sąmatą:

gavus Tarybos leidimą – kai norima pakeisti išlaidų naudojimą, numatytą paraiškoje, pagal kurią įgyvendinamas projektas. Dėl tokio išankstinio projekto išlaidų sąmatos keitimo kreipiamasi į Tarybą, pateikiant nustatytos formos raštą (kartu pridedant patikslintą projekto išlaidų sąmatą):

Patvirtinus einamųjų metų projekto išlaidų sąmatą:

informavus Tarybą ketvirtinėse ar metinėje lėšų panaudojimo ataskaitose, jei tarp išlaidų rūšių keičiama (vienu keitimu ar susumavus kelių keitimų sumas) mažiau kaip 10 proc. nuo visos patvirtintoje einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje numatytos tiesioginių išlaidų (neįskaitant išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti) sumos arba jei keičiamas bet kokio dydžio lėšų, numatytų toje pačioje išlaidų rūšyje, naudojimas (tai laikoma neesminiu projekto išlaidų sąmatos keitimu)

arba

gavus Tarybos leidimą esant esminiam projekto išlaidų sąmatos keitimui; tokiu būdu keisti projekto išlaidų sąmatą galima ne dažniau kaip vieną kartą per ketvirtį. Dėl leidimo keisti projekto išlaidų sąmatą būtina kreiptis Tarybos pirmininko nustatytos formos raštu:

Terminai: kreiptis į Tarybą leidimo atlikti projekto išlaidų sąmatos pokyčius reikia ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki numatomų pokyčių. Jei keitimas reikalaus papildomo lėšų pervedimo, kreipiantis dėl jo svarbu įvertinti realias galimybes Tarybai tas lėšas pervesti ir institucijoms gauti iki ketvirčio pabaigos.

Esminiais projekto išlaidų sąmatos keitimais laikoma:

  • didesnis, nei laikomas neesminiu, tiesioginių išlaidų keitimas tarp išlaidų rūšių,
  • lėšų paskirties keitimas į nenumatytą patvirtintoje einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje rūšį,
  • lėšų paskirstymo ketvirčiais einamųjų metų projekto išlaidų sąmatoje keitimas,
  • išlaidų ilgalaikiam turtui įsigyti (lėšų ir (ar) pirkimo objekto) keitimas,
  • kiti projekto įgyvendinimo pokyčiai, galintys turėti esminės įtakos projekto tikslų įgyvendinimui, įskaitant projekto veiklų keitimą nekeičiant išlaidų rūšies ir lėšų paskirstymo ketvirčiais (išskyrus projekto vykdytojams nustatytų funkcijų perskirstymą, komandiruotės ar jos vietos, datos ar komandiruojamo projekto vykdytojo bei komandiruočių skaičiaus keitimą; kitų, nei numatyta paraiškoje, prekių ar paslaugų pirkimą).

Draudžiama:

    • didinti netiesiogines išlaidas.