Pradžia EN

Lietuvos–Lenkijos projektai

Skatindama Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų bendradarbiavimą, Lietuvos mokslo taryba 2016 m. lapkričio 16 d. su Lenkijos Nacionalinio mokslo centru (lenk. Narodowe Centrum Nauki, NCN) pasirašė supratimo memorandumą dėl bendrų Lietuvos–Lenkijos mokslo projektų finansavimo.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami kas 2 metus – Lietuvoje ir Lenkijoje tuo pačiu metu.
  • Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia abiejų šalių projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiosiomis institucijomis. Bendros paraiškos Lietuvoje teikiamos Lietuvos mokslo tarybai, Lenkijoje - Lenkijos Nacionaliniam mokslo centrui (pagal kvietimo sąlygas).
  • Mokslo projektų trukmė – 2 arba 3 metai.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų, įskaitant vizitų į partnerio Lenkijoje instituciją, išlaidos.
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas neturi viršyti 80000 eurų (2 metų trukmės projektuose) arba 120000 eurų (3 metų trukmės projektuose).

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Administracinę paraiškų patikrą atlieka Lietuvos mokslo taryba ir Lenkijos Nacionalinio mokslo centras pagal iš anksto nustatytus kriterijus.
  • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas abejose šalyse paraleliai. Ekspertinį vertinimą savo šalyje atlieka kvietimą administruojanti institucija.
  • Atsižvelgiant į ekspertinio vertinimo rezultatus, sprendimas dėl finansuojamų projektų sąrašo priimamas bendru sutarimu.
  • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Bendrų mokslo projektų pradžia

Kas tris metus (2023 m. planuojama skelbti kvietimą gruodžio mėn.)

kovo vidurys

balandis–rugsėjo mėn.

rugsėjo mėn. pabaiga – spalio mėn. pradžia

-

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams

Finansinių dokumentų formos​

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos

 


Informaciją teikia Asta Aleksandravičienė tel. 8 676 18 297, e. p. asta.aleksandraviciene@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)