Pradžia EN

COST

COST (angl. European Cooperation in Science and Technology) yra ilgiausiai gyvuojanti tarpvyriausybiniu bendradarbiavimu mokslo ir technologijų srityje grįsta Europos šalių iniciatyva, kuria nuo 1971 m. skatinamos tyrėjų tinklai. COST dalyvauja 42 valstybės. COST tikslas – remti Europos valstybių tyrėjų bendradarbiavimą visose mokslinių tyrimų srityse, kuriant tarptautinius bendradarbiavimo tinklus – COST veiklas.

COST veikla – tai tam tikroje mokslo ar technologijų plėtros (inovacijų) srityje dirbančių tyrėjų ir novatorių inicijuotas bendradarbiavimo tinklas. COST veikla paprastai trunka 4 metus. Kiekvienos COST veiklos tikslas, uždaviniai ir planuojami rezultatai aprašomi supratimo memorandume (MoU), jis skelbiamas konkrečios COST veiklos tinklapyje. Vykdant COST veiklą finansuojamos įvairios bendradarbiavimo formos: seminarų, konferencijų, mokymų (mokyklų), trumpalaikių stažuočių organizavimas, dalyvavimas konferencijose, kompetencijų ugdymas COST akademijoje ir kitos. COST mokslinių tyrimų nefinansuoja. Šiuo metu vykdoma daugiau kaip 250 COST veiklų (vykdomų COST veiklų sąrašas).

Dalyvavimo COST būdai:

  1. Prisijungti prie patvirtintų ar jau vykdomų COST veiklų:

a) kaip atstovas COST veiklos valdymo komitete, pateikiant paraišką Lietuvos mokslo tarybai

Atstovas COST veiklos valdymo komitete dalyvauja sprendimų priėmime, yra atsakingas už COST veiklos įgyvendinimą, valdymą ir nacionalinį atstovavimą.

Lietuva į COST veiklos valdymo komitetą turi teisę skirti du atstovus (ir du pavaduojančius atstovus) iš skirtingų institucijų. Vienas asmuo gali atstovauti šaliai ne daugiau kaip dviejų COST veiklų valdymo komitetuose. Paraiškos Taryboje vertinamos ne rečiau kaip keturis kartus per metus (įprastai kartą per ketvirtį). Tikslias paraiškų vertinimo sesijų datas Taryba skelbia naujienose.

Paraiška teikiama pagal nuolatinį Lietuvos mokslo tarybos kvietimą teikti paraiškas.

b) kaip COST veiklos darbo grupės nariai, pateikiant paraišką COST veiklai.

Darbo grupės įgyvendina užduotis, siekiant įgyvendinti COST veiklos tikslus, kurie aprašyti supratimo memorandume (MoU).

Prieš teikiant paraišką jungtis į COST veiklos valdymo komitetą, rekomenduojama susisiekti su COST veiklos valdymo komiteto pirmininku ir savo šalies atstovu COST veiklos komitete.

Paraiška teikiama COST sistemoje.

  1. Inicijuoti naują COST veiklą (tapti COST veiklos koordinatoriais), pateikiant paraišką COST asociacijai.

Paraiška teikiama tiesiogiai pagal COST asociacijos kvietimą teikti paraiškas. Paraišką turi teikti ne mažiau kaip 7 skirtingų COST narių ar bendradarbiaujančios šalies atstovai, tarp kurių ne mažiau kaip pusė turi būti iš ITC valstybių. Tarptautinė paraiška teikiama e-COST elektroninėje paraiškų sistemoje. Išsamesnę informacija – COST paraiškų konkursų gairės.

Taryba skiria papildomą finansavimą naujai inicijuotos ir tarptautinį konkursą laimėjusios bei patvirtintos COST veiklos (tarptautinio projekto) koordinatoriui iš Lietuvos veiklos tematika vykdomiems moksliniams tyrimams ir susijusioms veikloms atlikti visam patvirtintos COST veiklos įgyvendinimo laikotarpiui, bet ne daugiau kaip 60 000 eurų kalendoriniams metams.

  1. Tapti COST ekspertais (registruotis COST tinklalapyje)

Dokumentai ir nuorodos pareiškėjams

Paraiškų teikimo, siekiant vykdyti COST veiklas, šių paraiškų vertinimo, atstovų skyrimo į COST veiklų valdymo komitetus organizavimo bei jų finansavimo Lietuvos mokslo taryboje sąlygas nustato:

Lietuvos atstovų dalyvavimo Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (COST) veiklose tvarkos aprašas (Galiojantis nuo 2019 m. liepos 29 d.)

Paraiškų vertinimo kriterijai:

COST veiklų inicijavimo, dalyvavimo jose ir finansavimo sąlygas nustato:

COST taisyklės (angl. Annotated Rules for COST Actions)

Informacinių dienų pranešimų medžiaga:

COST interneto svetainė

 


Nacionalinis COST koordinatorius (CNC) 

  • Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus programų koordinatorė Laura Kostelnickienė, tel. (+370) 676 17398, e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt