Pradžia EN

Parama mokslo renginiams

Parama mokslo renginiams

Paramos tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą. Parama skiriama reikšmingiems nacionaliniams, regioniniams ar tarptautiniams mokslo renginiams, vykstantiems Lietuvoje.

Paraiškų teikimas

Paraiška Lietuvos mokslo tarybai teikiama lietuvių kalba elektroninėje sistemoje pagal nustatytą formą.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į švietimo ir mokslo institucijų registrą, taip pat Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija.

Projekto lėšos

Gali būti remiamos šios išlaidos, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip:

- patalpų ir įrangos nuomai;
- kviestinio (-ų) pranešėjo (-ų) kelionei ir apgyvendinimui;
- prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;
- informacinei renginio sklaidai.

Neskiriamos lėšos dienpinigiams ir honorarams renginio pranešėjams (įskaitant kviestinius), su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusioms paslaugoms, tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugoms, sinchroninio vertimo paslaugoms, taip pat prekėms ir paslaugoms, susijusioms su renginio spausdintinių leidinių, išskyrus informacinius plakatus, leidyba, renginio dalyvių maitinimu, dovanomis, dalomaja medžiaga renginio dalyviams, įvairios įrangos (fotoaparatų, filmavimo kamerų, kompiuterių, mikrofonų, ausinių ir pan.) įsigijimu, taip pat patalpų ar įrangos nuomos ir susijusių paslaugų ne renginio metu, išlaidoms bei kitoms išlaidoms Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše nurodytoms kaip netinkamos.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo aprašu, išskyrus nuostatą dėl ekspertų komisijų sudarymo – vienas ekspertas individualiai gali vertinti ne daugiau kaip 20 paraiškų, ir nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

 


Informaciją teikia Inga Grigaliūnienė tel. 8 676 18660, e. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt