Pradžia EN

Individualūs MTEP (H2020) projektai

Veikla finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos  „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus“ tikslas – tobulinti studentų, tyrėjų bei mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant praktinę mokslinę veiklą, mokslinių idėjų mainus, skatinant mokslinės komunikacijos bei tinklaveikos kūrimąsi ir plėtrą

Pagal šią veiklą projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 4 900 000,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, veiklos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama paskelbti 2 kvietimus teikti paraiškas. Pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas numatoma skirti iki 3 300 000 eurų.

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę ir (arba) kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus.

Pareiškėjai turi būti pateikę paraišką pagal Europos mokslo tarybos (angl. ERC Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants) (toliau – EMT) arba Marie Sklodowska-Curie Action (angl. MSCA Individual fellowships) (toliau – MSCA) veiklų schemas, šie projektai Europos Komisijos įgyvendinančių institucijų organizuojamo ekspertinio vertinimo metu turi būti pripažinti tinkamais finansuoti, tačiau negavę finansavimo dėl lėšų trūkumo.

Projektų trukmė:

  • pagal MSCA veiklų schemas, veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai.
  • pagal EMT veiklų schemas, veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 60 mėnesių.

 


Informaciją teikia: