Pradžia EN

Aukšto lygio MTEP

Veikla finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“  veiklos  „Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimas vykdant aukšto lygio MTEP projektus“ tikslas – tobulinti mokslininkų mokslinę kvalifikaciją vykdant nepriklausomus aukšto lygio mokslinius tyrimus  ir technologinę plėtrą, siekiant daugiau žinių ir geresnio suvokimo (aukšto lygio moksliniai tyrimai suprantami kaip moksliniai tyrimai, kurių rezultatai pripažįstami, publikuojami ir cituojami tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose).

Pagal šią veiklą projektams įgyvendinti numatyta skirti iki 32 823 600,00 eurų ES struktūrinių fondų lėšų, veiklos įgyvendinimo laikotarpiu planuojama paskelbti 2 kvietimus teikti paraiškas. Projekto trukmė turi būti 42–48 mėnesiai. Didžiausia galima projekto finansavimo suma – 600 000 eurų (taikoma I kvietimui).

Pareiškėju gali būti į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą AIKOS įtraukti universitetai, valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie turi meno ar mokslo doktorantūros teisę arba valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, kurie kartu su universitetais dalyvauja rengiant mokslininkus. 

 


Informaciją teikia: