Pradžia EN

Europos partnerystės SBEP 2023 metų paraiškų konkursas

Data 2023-02-13

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ tvarios mėlynosios ekonomikos  partnerystės SBEP kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Kelias į priekį: klestinti ir tvari mėlynoji ekonomika šviesesnei ateičiai“.

Paraiškų teikimo terminai

Tai pirmas konkurso etapas, kuriame tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. balandžio 14 d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Pirmajame etape atrinktas trumpąsias paraiškas pareiškėjai bus kviečiami antrajame etape pateikiant išsamiąsias paraiškas

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 23 šalys (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose)

Numatomas biudžetas – 42 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio  SBEP projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tematika

 

Kvietimo finansuojamos temos (anglų kalba):

 • Planning and managing sea-uses at the regional level
 • Development of offshore marine multi-use infrastructures to support the blue economy
 • Climate-neutral, environmentally sustainable, and resource-efficient blue food and feed
 • Green transition of Blue Food production
 • Ocean Digital Twin (ODT) test use cases at EU sea-basins and the Atlantic Ocean

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš skirtingų šalių, dalyvaujančių kvietime, iš kurių ne mažiau kaip 2 dalyviai turi būti ES valstybės narės arba asocijuotos šalys. Papildomi reikalavimai – SBEP 2023 m. kvietime teikti paraiškas.

Papildoma informacija

Kovo 2 d. 15.00–17.30 val. (Lietuvos laiku) organizuojamas nuotolinis seminaras planuojantiems teikti paraiškas kvietimui. Registracija į seminarą.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai arba kai projekte dalyvauja daugiau kaip vienas konsorciumo partneris iš Lietuvos, tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų). Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Daugiau informacijos

Lietuvos mokslo tarybos svetainėje

Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt

Atgal