Pradžia EN

2023 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Data 2023-05-15

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2023 metais gauti.

Kvietimo lėšos

~120 000 Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2023 m. birželio 14 d. 24 val.

Akademinė asociacija gali teikti tik vieną paraišką paramai gauti

Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir priedai:

-  akademinės asociacijos registravimo pažymėjimo kopija;

-  akademinės asociacijos įstatų kopija;

-  pažymos apie akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo sudėtį kopija

Galimi pareiškėjai

Akademinės asociacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkančios šiuos kriterijus:

-  vykdo veiklą, susijusią su mokslu ir studijomis;

-  įregistruota ne vėliau kaip prieš trejus metus nuo kvietime nurodytos paraiškų įteikimo paskutinės dienos;

-  akademinės asociacijos kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro mokslininkai, dėstytojai, studentai

Veiklų įgyvendinimo terminai

Pradžia – 2023 m. sausio 1 d.

Pabaiga – 2023 m. gruodžio 5 d.

Paramos lėšų panaudojimas

Akademinė asociacija, kurios kolegialaus valdymo organo narių daugumą sudaro studentai, gali gauti paramą tik mokslo ir mokslo populiarinimo renginių organizavimui

Netinkamos išlaidos:

1)     tarptautinėje akademinės asociacijos veikloje:

-       susijusios su dalyvavimu tarptautinės organizacijos, kurios narė yra akademinė asociacija, organizuojamuose renginiuose (metiniame suvažiavime, mokslinėje konferencijoje ar pan.);

2)     organizuojant mokslo ir mokslo populiarinimo renginius:

-       dienpinigiai ir honorarai renginio pranešėjams (įskaitant kviestinius),

-       su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusioms paslaugoms,

-       tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugoms,

-       sinchroninio vertimo paslaugoms,

-       prekėms ar paslaugoms, susijusioms su:

-       asociacijos ar jos organizuojamo renginio spausdintinių leidinių, išskyrus informacinius plakatus, leidyba,

-       renginio dalyvių maitinimu,

-       dovanomis, dalomaja medžiaga renginio dalyviams,

-       įvairios įrangos (fotoaparatų, filmavimo kamerų, kompiuterių, mikrofonų, ausinių ir pan.) įsigijimu,

-       patalpų ar įrangos nuomos ir susijusių paslaugų ne renginio metu išlaidos.

3)     viešinant asociacijos veiklą internete:

-       išlaidos, skirtos asociacijos internetinės svetainės kūrimui,

-       išlaidos svetainės turinio atnaujinimui

Veikloms finansuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2023 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais ir patirtos akademinės asociacijos

Bendrieji reikalavimai

Remiamos veiklos, taip pat paraiškų pateikėjams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos akademinėms asociacijoms skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos akademinėms asociacijoms tinklalapyje

Papildoma informacija

Vertinant akademinės asociacijos veiklos ir jos rezultatų praktinę ir socialinę vertę, bus atsižvelgiama ir į asociacijos aktyvumą, jos veiklos bei rezultatų pristatymą ir viešinimą mokslo bei plačiajai visuomenei

Išsamesnę informaciją teikia

Vyriausioji specialistė Jolanta Paunksnienė tel. 8 676 18422, e. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 

Atgal