Pradžia EN

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (HealthEquity)

Data 2023-01-13

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health antrasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Visuomenės sveikatos stiprinimas per sveikos mitybos įpročių, fizinio aktyvumo skatinimą ir atskirties mažinimą“ (Increasing health equity through promoting healthy diets and physical activity (HealthEquity)).

Paraiškų teikimo terminai

Paraiškos teikimas – vienpakopis. Tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. kovo 14 d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvaujančios šalys (finansuojančios institucijos) yra išvardintos kvietimo dokumentuose ir kvietimo puslapyje.

Numatomas biudžetas – apie 13,5 Mln eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio  ERA4Healt projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tikslas

 

– nustatyti ir suprati su mityba susijusio elgesio ir fizinio aktyvumo bei sėdimo gyvenimo būdo veiksnius ir mechanizmus, ir sukurti naujas strategijas ir tikslinius metodus kaip keisti žalingą sveikatai elgseną bei sumažinti pažeidžiamų grupių atskirtį. Tyrimai turėtų būti orientuoti į socialiai ir ekonominiu požiūriu nepalankioje padėtyje esančias grupes ir jų aplinką, įskaitant šeimą, socialinę, kultūrinę aplinką, taip pat skaitmeninimo poveikį.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių (iš skirtingų šalių) ir ne daugiau kaip 5 dalyvių iš šalių dalyvaujančių kvietime. Papildomi reikalavimai – ERA4Health 2023 m. kvietime HealthEquity teikti paraiškas.

Papildoma informacija

Sausio 26 d. 11-14 val. . (CET – Centrinės Europos laiku) organizuojamas informacinis seminaras pareiškėjams. Registracija į seminarą.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus:
  • kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos kaip partneriai – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų;
  • kai projekte dalyvauja dvi Lietuvos institucijos, iš kurių vienos vykdytojai koordinuoja – tuomet skiriama iki 200 tūkst. eurų.

(Dėmesio! Nuostata pakeista nuo 2023 m. sausio 31 d., remiantis tos pačios dienos Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymu Nr. V-58)

 • Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto koordinatorius ir ne daugiau dviejų kaip pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
 • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Daugiau informacijos

Atgal