Pradžia EN

Tarptautinis humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklo „HERA” kvietimas „Krizės“

Data 2023-05-25

Paskelbtas tarptautinis humanitarinių mokslų Europos tyrimų erdvėje tinklo „HERA” kvietimas „Krizės“ (angl. Crisis - Perspectives from the Humanities).

Paraiškų teikimo terminai

Tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2023 m. rugsėjo 21 d. 14 val. (CEST – Centrinės Europos vasaros laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 22 finansuojančios institucijos (išvardintos kvietimo dokumentuose)

Numatomas biudžetas – 15,5 mln. eurų

Kvietimo tematika

 

„Krizės“ (angl. Crisis - Perspectives from the Humanities).

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, turi būti sudaryti iš ne mažiau kaip 4 dalyvių (iš skirtingų šalių dalyvaujančių kvietime) ir ne daugiau kaip 6 dalyvių.

Papildoma informacija

Birželio 14 d. 10 val. vyko nuotolinis informacinis renginys pareiškėjams. Informacinio renginio įrašas patalpintas Youtube. Pareiškėjams sukurta specialiai kvietimui skirta partnerių paieškos platforma.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.
  • Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.
  • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius skiriama ne daugiau kaip 200 tūkst. Eur vienam projektui
  • Mokslo projektų trukmė – 24-36 mėn.
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Daugiau informacijos

Atgal