Pradžia EN

2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Data 2023-02-13

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo ir technologijų ministerija) ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams, įgyvendinamiems kartu su Latvijos ir Kinijos (Taivano) tyrėjais, vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2023 m. gegužės 2 d. 17.00 val.

Kvietimo aprėptis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas bendriems mokslo projektams įgyvendinti visose mokslo srityse.

Remiamos projekto veiklos

Pagal šį kvietimą skiriamos lėšos bendriems Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo projektams vykdyti. Tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitos susijusios veiklos, įskaitant vizitus į tarptautinio projekto partnerių Latvijoje ir Kinijoje (Taivane) institucijas bei kviestines paskaitas.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir bendro projekto partneriais iš Latvijos ir Kinijos (Taivano). Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Jei bendras projektas jau buvo finansuotas pagal 2019 m., 2020 m., 2021 m. ar 2022 m. kvietimą, būtina pakeisti bent vienos šalies visą projekto vykdytojų grupės sudėtį.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos teikiamos visose trijose šalyse. Lietuvoje paraiškos teikiamos Tarybai.

Paraiška Tarybai teikiama anglų kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2023 m. gegužės 2 d. 17.00 val. Kartu su paraiška teikiamas neatsiejama paraiškos dalimi laikomas privalomas papildomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas, bei priedai, nurodyti paraiškos formoje:

 1. Tarptautinio projekto vadovų visose trijose šalyse gyvenimo aprašymai;
 2. Pagrindinių tarptautinio projekto vykdytojų paskutinių penkių (2018–2022) metų publikacijų sąrašai ir jų citavimo duomenys;
 3. Tarptautinio projekto vadovų visose trijose šalyse, vykdančiosios institucijos ir tarptautinio projekto partnerio institucijų iš Latvijos ir Kinijos (Taivano) vadovų patvirtinimas apie teikiamą paraišką;
 4. Su projekto veiklomis susijusių etinių klausimų klausimynas.

Paraiškų rengimo ir vertinimo nuostatos

 1. Projektas turi prasidėti ne anksčiau kaip 2024 m. sausio 2 d. ir baigtis ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d. Ilgiausia galima projekto trukmė – 3 metai.
 2. Projekto pabaigos negalima planuoti sausio ir vasario mėnesiais.
 3. Projekto lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
 4. Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos biudžetas:

            4.1.      fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų projektui, vieneriems metams gali būti skiriama iki 25 000 eurų. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 6250 eurų;

            4.2.      socialinių ir humanitarinių mokslų projektui, vieneriems metams gali būti skiriama iki 20 000 eurų. Iš jų, ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti vieneriems metams gali būti skiriama ne daugiau kaip 5000 eurų.

 1. Taryba finansuoja 75 proc. projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios institucijos išlaidų projekte. Likusius 25 proc. finansuoja Taivano Mokslo ir technologijų ministerija.
 2. Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 3. Apribojimai dėl pagrindinių projekto vykdytojų darbo apimties projekte nėra taikomi.
 4. Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų.
 5. Projektuose skatinama užtikrinti jaunųjų tyrėjų dalyvavimą projekto veiklose, ypač didelį dėmesį skiriant jų mobilumo veikloms.
 6. Esant vienodam paraiškų vertinimui, prioritetas bus suteikiamas paraiškoms su naujais projekto partneriais.
 7. Paraiškos pildomos ir vertinamos remiantis patvirtintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis, Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Kinijos Respublikos (Taivanas) Nacionalinės mokslo tarybos ir Latvijos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bendrų lėšų programos gairėmis bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje skelbiamomis nuostatomis.

Papildoma informacija

Su kvietimu teikti paraiškas susiję dokumentai skelbiami Tarybos interneto svetainėje.

Informacija apie programą ir projektų partnerių paiešką anglų kalba skelbiama Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje.

Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos 2023 m. kvietimo pristatymas 

Išsamesnę informaciją teikia Programų koordinatorė Kornelija Bacvinkienė tel. +370 676 14629, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt

Atgal