Pradžia EN

Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas „Open&Re-usable Data & Software”

Data 2022-10-05

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA paraiškų konkursas „Open & Re-usable Research Data & Software“ finansuoti atviriems ir pakartotinai naudojamiems tyrimų duomenims skirtus informacijos ir komunikacijos bei technologijų mokslinių tyrimų projektus .

Paraiškų teikimas

CHIST-ERA elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. gruodžio 14 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

Dalyvauja 11 šalių (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose)

Numatomas biudžetas – 6 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 150 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio  CHIST-ERA projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių valstybių. Papildomi reikalavimai – CHIST-ERA kvietime teikti paraiškas. Projektų konsorciumuose skatinamas Widening dalyvavimas.

 

 

 

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai, arba kai projekte dalyvauja daugiau kaip vienas konsorciumo partneris iš Lietuvos – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų). Mokslo projektų trukmė –24 mėnesiai.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Papildoma informacija

Informacinis seminaras pareiškėjams lapkričio 28 d. 14 val. (CET). Registracija.

Virtualus partnerių paieškos įrankis prieinamas spalio 3–17 dienomis. Registracija.

Daugiau informacijos:

Atgal