Pradžia EN

Europos partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai“ 2022 metų paraiškų konkursas

Data 2022-09-22

Paskelbtas tarptautinis urbanistikos srities „Europos horizonto“ partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai (toliau – DUT, angl. Driving Urban Transitions) “ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Kvietime yra trys tematikos, pagal kurias gali būti teikiamos paraiškos.

Paraiškų teikimo terminai

Tai pirmas konkurso etapas, kuriame tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2022 m. lapkričio 21 d. 13 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Pirmajame etape atrinktas trumpąsias paraiškas pateikę pareiškėjai bus kviečiami pateikti išsamiąsias paraiškas antrajame etape

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 27 šalys (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose)

Numatomas biudžetas – 90 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio  „DUT“ projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tematika

 

Kvietime finansuojamos tematikos (anglų kalba):

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš skirtingų šalių, dalyvaujančių kvietime. Išsamūs reikalavimai pareiškėjams – „DUT“ 2022 m. kvietime teikti paraiškas.

Papildoma informacija

Spalio 18 d. organizuojamas informacinis seminaras pareiškėjams. Registracija į seminarą.

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas viešasis ar privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai, arba kai projekte dalyvauja daugiau kaip vienas konsorciumo partneris iš Lietuvos – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų). Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Daugiau informacijos

Atgal