Pradžia EN

Europos partnerystės „Water4All“ 2022 metų paraiškų konkursas

Data 2022-09-07

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ partnerystės vandens saugumo planetoje „Water4All“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Vandens išteklių valdymas: atsparumas, prisitaikymas prie ekstremalių hidroklimato reiškinių jų poveikio sušvelninimas bei valdymo priemonės“.

Paraiškų teikimo terminai

Tai pirmas konkurso etapas, kuriame tarptautinių projektų koordinatoriai tarptautinių konsorciumų vardu kviečiami teikti trumpąsias paraiškas programos elektroninėje sistemoje iki 2022 m. spalio 31  d. 15 val. (CET – Centrinės Europos laiku)

Pirmajame etape atrinktas trumpąsias paraiškas pareiškėjai bus kviečiami antrajame etape pateikiant išsamiąsias paraiškas

Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų ar kitos informacijos neteikia

Kvietime dalyvaujančios šalys ir biudžetas

 

Dalyvauja 29 šalys (jos yra išvardintos kvietimo dokumentuose)

Numatomas biudžetas – 34 mln. eurų

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į biudžetą – iki 200 tūkst. eurų, finansuojant tarptautinio  „Water4All“ projekto dalį (projektą), kurią (-į) įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos

Kvietimo tematika

 

Kvietimas skirtas projektams, siūlantiems su ekstremaliais hidroklimato reiškiniais susijusius sprendimus – žr. „Water4All“ strateginių tyrimų ir inovacijų darbotvarkės III temą „Vanduo ateičiai: tvarus vandens valdymas“ ir horizontalias temas: VII – „Valdymas“ ir V – „Vandens infrastruktūros“. Išskirtos šios tematikos (anglų kalba):

·       Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events

·       Tools for water management - in the context of hydroclimatic extreme events

·       Improved water governance in the context hydroclimatic extreme events and international contexts

Galimi pareiškėjai ir partneriai

 

Tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių iš skirtingų šalių, dalyvaujančių kvietime, iš kurių ne mažiau kaip 2 dalyviai turi būti ES valstybės narės arba asocijuotos šalys. Papildomi reikalavimai – „Water4All“ 2022 m. kvietime teikti paraiškas.

 

Pagrindinės paraiškų rengimo nuostatos Lietuvos dalyviams:

  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
  • Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų, išskyrus atvejus, kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai, arba kai projekte dalyvauja daugiau kaip vienas konsorciumo partneris iš Lietuvos – tuomet skiriama iki 150 tūkst. eurų). Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.
  • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
  • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.
  • Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis.

Daugiau informacijos

Atgal