Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (LINO LT) (sustabdytas)

Data 2022-02-28

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis. 

Šių LINO LT vizitų tikslas – stiprinti Lietuvos mokslo vadybininkų administravimo gebėjimus mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) srityje. Vizitai turi padėti susipažinti su gerąją tyrėjų pasiruošimo dalyvauti tarptautiniuose paraiškų konkursuose ir partnerių paieškos patirtimi, galimybėmis tyrėjams aktyviau dalyvauti tarptautinėje mokslinių tyrimų erdvėje, dalyvavimo tarptautinėse MTEPI programose taisyklėmis, naujovėmis ar aktualijomis.

Finansuojami vizitai

Į tarptautines MTEPI programas vykdančias užsienio institucijas

Į mokslo įstaigas, nuolat laiminčias tarptautinių mokslinių tyrimų projektų konkursus

Į Europos Sąjungos valstybes nares ir Jungtinę Karalystę. Į Jungtinę Karalystę finansuojami vizitai, vyksiantys ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d

Vizito pradžia

Ne anksčiau kaip 2021 m. liepos 1 d.

Vizito trukmė

Iki 4 kalendorinių dienų

Paraiškų teikiamas

Elektroniniu paštu

Pareiškėjai turi užpildyti paraiškos dėl mokslo vadybininko vizito išlaidų kompensavimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt.

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba

Galimi pareiškėjai

Mokslo vadybininkai – tai Lietuvos aukštosios mokyklos, valstybinio mokslinio tyrimų instituto ar kito viešojo sektoriaus subjekto, veikiančio mokslo ir (ar) studijų srityje, darbuotojai, kurie organizuoja institucijos dalyvavimą MTEP ir inovacijų priemonėse, rengia projektų paraiškas bei administruoja projektus, vykdo atvirai prieinamų MTEP išteklių vartotojų paiešką, organizuoja šiems vartotojams paslaugų suteikimą bei vykdo kitas pagal pareigybės aprašymą jam nustatytas funkcijas, susijusias su žinių ir technologijų perdavimu bei MTEP rezultatų komercinimu.

Vizitų išlaidų paskaičiavimas

Vizitai finansuojami išlaidų kompensavimo būdu. Kompensuojamos šios išlaidų rūšys:

  • kelionės į užsienio šalį ir atgal išlaidos
  • vietinių kelionių užsienio šalyje išlaidos
  • gyvenamojo ploto nuomos išlaidos
  • dienpinigiai
  • registravimosi renginyje mokesčio išlaidos

Išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2020 m. vasario 23 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis šia mokslo vadybininko išlaidų skaičiuokle

Paraiškų konkurso sąlygos

Vertinimo kriterijai:

  • Vizito tikslų pagrįstumas
  • Numatomų rezultatų reikšmė

Paraiškų vertinimas ir atranka atliekama bei sprendimas dėl finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškų finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

 

Daugiau informacijos

 

Apie LINO LT vizitus – LINO LT tinklalapyje

Viešojo administravimo specialistė Veronika Kapalinskaitė, e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. (8 604) 76286

 

Atgal