Pradžia EN

14-as Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) tarptautinis kvietimas: ERA-NET COFUND JPIAMR-ACTION 2022 m. paraiškų konkursas mokslo projektams - DRUID

2022-01-12

Paskelbtas tarptautinis ERA-NET COFUND programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams tyrimams:

„Inovatyvūs sprendimai atsparumui vaistams mažinti“ („Disrupting Drug Resistance Using Innovative Design“ / DRUID).

Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. kovo 8 d. 14 val. (Centrinės Europos laiku), išsamiąsias – iki 2022 m. liepos 5 d.

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja 26 mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos iš 17 šalių (Belgijos, Čekijos, Estijos, Izraelio, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Italijos, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldovos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, Vengrijos, Vokietijos).

Numatomas kvietimo biudžetas apie 17 mln. Eur.

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 200 000 Eur, finansuojant tarptautinio programos JPIAMR-ACTION projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis

Paraiškos turi būti bent iš vienos šių teminių sričių (anglų kalba):

  1. Improvement of drug/plant protection agent efficacy and/or specificity through chemical modifications (including hit to lead optimisation);
  2. Drug/plant protection agent repurposing;
  3. Optimisation of drug/plant protection agent combinations, alone or with adjunct therapies (including therapeutic vaccines);
  4. Design and implementation of new strategies (including optimisation of drug doses) for improved application, efficacy and delivery of single or combinations of antimicrobials;
  1. Design and implementation of innovative tools, including novel chemistry and/or new materials for improved application, efficacy and delivery of antimicrobials.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 aukščiau išvardintų šalių (iš jų mažiausiai 2 ES ar asocijuotos šalys).

Projektų konsorciumuose skatinamas besivystančių šalių, įmonių dalyvavimas.

Konsorciumo koordinatorius būtinai turi būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Galimas partnerių, kurie patys užsitikrina lėšas projekto veikloms vykdyti, dalyvavimas, tačiau jų skiriamas biudžetas negali sudaryti daugiau nei 30 % viso projekto biudžeto.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams

Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos JPIAMR-ACTION 2022 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2022 m. sausio 12 d. įsakymas Nr. V-28) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. eurų.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų (žr. Kvietimo tekstą JPIAMR svetainėje (Call text)).

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami iniciatyvos JPIAMR interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės programos „JPIAMR-ACTION“ tinklalapyje.

Partnerių paieškos platforma

Video: Bendras kvietimo pristatymas

Video: Partnerių paieškos įrankio pristatymas

JPIAMR socialinė media

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Živilė Ruželė tel. (8 676) 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Gedimino pr. 3, kab. 152)

Atgal