Pradžia EN

Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2022 metų paraiškų kvietimas

2021-12-15

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) paraiškų konkursas teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus retų ligų diagnostikos srityje. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti EJP RD elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. vasario 16 d., išsamiąsias – iki 2022 m. birželio 15 d.

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja 27 mokslinius tyrimus finansuojančios institucijos iš 21 šalies (Airijos, Australijos, Austrijos, Belgijos, Čekijos, Izraelio, Ispanijos, Italijos, Kanados, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Olandijos, Prancūzijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos).

Lietuvos mokslo tarybos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 150 000 Eur, finansuojant tarptautinio programos EJP RD projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Mokslo projektų trukmė – iki 3 metų.

Kvietimo aprėptis

Teminės sritys (anglų kalba):

  1. Phenotype-driven diagnosis: integration across different ontologies, integration of shared pathways, digital phenotyping, development of artificial intelligence approaches/applications to extract health related data in aid of diagnosis; 
  2. Prognostic markers/biomarkers investigations for early diagnosis and monitoring; 
  3. Methodologies for solving cases that are currently difficult to analyze due to different underlying mechanisms (e.g., mosaicism, genomic (non-coding) alterations, gene regulation, complex inheritance), including new genomics / functional genomics technologies, multi-omics, mathematics, biostatistics, bioinformatics and artificial intelligence approaches.  
  4. Functional strategies to globally stratify variants of unknown significance (VUS) for clinical use; setting up of (in vitro) systems to distinguish between VUS and pathogenic variants (e.g., confirming disruption of splicing for deep intronic variants, loss of protein function, and gain of toxic protein function);  
  5. Development of pathway models to enable diagnosis, especially for newly discovered diseases that may share underlying molecular mechanisms with already known diseases

Liga laikoma reta, jei ja serga ne daugiau nei 5 žmonės iš 10 000 gyvenančių Europos Sąjungos (ES), ES asocijuotose valstybėse ir Kanadoje.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 4 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 4 aukščiau išvardintų šalių. Konsorciume gali būti ne daugiau kaip 2 prašantys finansavimo dalyviai iš vienos šalies.

Projektų konsorciumuose pageidautinas plėtros šalių (Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Turkijos ir Vengrijos), pacientus atstovaujančių organizacijų (PAO), jaunųjų tyrėjų dalyvavimas ir lyčių balansas.

Konsorciumo koordinatorius būtinai turi būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Galimas dalyvavimas partnerių, kurie savo lėšomis finansuotų projekte vykdomas veiklas.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams

Projekto paraiška rengiama vadovaujantis programos EJP RD 2022 m. kvietimo sąlygomis bei žemiau išvardintomis Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (2019 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (2021 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-490) nuostatomis.

Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga. Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu. Šiam partneriui Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Projekto vykdytojų iš Lietuvos ir vykdančiosios (-iųjų) institucijos (-ų) bei projekto partnerio (-ių) biudžetas tarptautiniame projekte neturi viršyti 100 tūkst. Eurų, tačiau biudžetas gali būti padidintas iki 150 tūkst. Eurų tuo atveju, kai projekto vykdytojai iš Lietuvos yra koordinatoriai.

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.

Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais.

Projektų vykdytojai turi siekti užtikrinti atvirąją prieigą prie projekto publikacijų ir duomenų, vadovaujantis Tarybos 2016 m. vasario 29 d. nutarimu Nr. VIII-2 patvirtintomis Atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis ir programos EJP RD 2022 m. kvietimo tekste pateiktomis rekomendacijomis.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos EJP RD interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės Europos jungtinės programos „Retos ligos“ tinklalapyje.

Partnerių paieškos platforma

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Živilė Ruželė tel. (8 676) 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Gedimino pr. 3, kab. 152)

Atgal