Pradžia EN

NORFACE

NORFACE (angl. the New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe) – „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, skirta skatinti aukšto lygio tarptautinius socialinių mokslų srities mokslinius tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines programų mokslinius tyrimus ir finansuojant tarptautinius jų projektus. NORFACE tinkle – 19 Europos šalių mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų.  

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos NORFACE bei Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje programos NORFACE paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąraše ERA-NET programų mokslo projektų paraiškų detaliosios sąmatos ir planuojamos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos pavyzdinė forma), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • Mokslo projektų trukmė – nuo 24 iki 36 mėnesių.
  • 2023 m. kvietimas.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Taikomi vienpakopiai ar dvipakopiai paraiškų teikimo ir vertinimo būdai. Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą atlieka programos NORFACE kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos NORFACE kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Konkursų kalendorius nėra reguliarus.

Daugiau apie programą rasite NORFACE interneto puslapyje

 


Informaciją teikia Kornelija Bacvinkienė tel. 8 676 14 629, e. p. kornelija.bacvinkiene@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)