Pradžia EN

M-era.Net

„M-era.Net“ – medžiagotyros mokslinių tyrimų ir inovacijų programa, padedanti Europos mokslinių tyrimų erdvėje telkti nacionalinius ir regioninius medžiagotyros tyrimus ir finansuoti tarptautinius projektus. „M-era.Net“ vienija 28 valstybių mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą „M-era.Net“ Lietuvoje ir finansuoja šios programos tarptautinius konkursus laimėjusių projektų vykdančiąsias Lietuvos institucijas.

Programos „M-era.Net“ paraiškų konkursai finansuoti mokslinius tyrimus skelbiami kasmet, tačiau finansuojančių institucijų sprendimu gali būti nutarta konkurso neskelbti arba atsisakyti dalyvauti konkrečiame kvietimuose teikti paraiškas.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas programos M-era.Net bei Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje programos M-era.Net paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąraše ERA-NET programų mokslo projektų paraiškų detaliosios sąmatos ir planuojamos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos pavyzdinė forma), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Paraišką teikia projekto koordinatorius (projekto vykdytojas ir vykdančioji institucija) su tarptautiniais partneriais iš kvietime dalyvaujančių valstybių. Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, kuriuose būtų ne mažiau kaip 3 dalyviai iš bent 2 kvietime dalyvaujančių valstybių. Bent 2 konsorciumo dalyviai turi būti iš 2 kvietime dalyvaujančių Europos Sąjungos valstybių narių ar asocijuotų valstybių. Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos: projekto vykdytojo darbo užmokestis, projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos, išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus), išlaidos autoriniams darbams, išlaidos prekėms, išlaidos komandiruotėms, išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti, netiesioginės išlaidos.
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (projektams su partneriais iš Lietuvos finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui  priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas.
  • 2017–2018 m. programos kvietimams buvo numatyta, kad projekto vykdytojų ir partnerių iš Lietuvos biudžetas negali viršyti 100 000 Eur vienam projektui.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Taikomas dvipakopis paraiškų teikimo ir vertinimo būdas. Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Išsamiųjų paraiškų tarptautinis ekspertinis vertinimas atliekamas centralizuotai, šį vertinimą organizuoja programos „M-era.Net“ kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis programos „M-era.Net“ kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus jose šalyse,
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti trumpąsias paraiškas paskelbimas

Trumpųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Trumpųjų paraiškų vertinimas

Kvietimo teikti išsamiąsias paraiškas paskelbimas

Išsamiųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Išsamiųjų paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

kovo mėn. viduryje

birželio mėn. viduryje

liepos–rugpjūčio mėn.

rugsėjo mėn. pabaigoje

lapkričio mėn. pradžioje

lapkričio-gruodžio mėn.

vasario mėn.

gegužės mėn. pradžioje

 

 


Informaciją teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. 8 676 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)