Pradžia EN

BIODIVERSA+

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos programos Europos horizontas lėšų (Sutarties Nr. 101052342)

„Biodiversa+“ yra Europos biologinės įvairovės partnerystė, kuri Europos Komisijos pastangomis  sukurta kaip programos „Biodiversa“ tąsa  finansuoti priešakinius biologinės įvairovės tyrimus, turinčius įtakos visuomenei ir bioįvairovės išsaugojimo politikai.

Partneryste siekiama tvarių pokyčių jungiant mokslą, politiką ir praktiką. Šiuo metu “Biodiversa+“ vienija 74 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas bei aplinkos politikos atstovus iš 36 Europos ir asocijuotųjų šalių.

„Biodiversa+“ tikslai:

  • planuoti ir remti biologinės įvairovės mokslinius tyrimus ir inovacijas taikant bendrą strategiją, skelbiant metinius kvietimus teikti mokslinių tyrimų ir gebėjimų stiprinimo veiklų paraiškas
  • sukurti tarpusavyje suderintų schemų tinklą, skirtą pagerinti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų stebėseną visoje Europoje
  • prisidėti kuriant aukščiausio lygio žinias apie gamtą, kuriomis būtų grindžiamas sprendimų diegimas ir biologinės įvairovės vertinimas privačiame sektoriuje
  • užtikrinti veiksmingą mokslu pagrįstą paramą politikos formavimui ir įgyvendinimui Europoje
  • stiprinti Europos mokslinių tyrimų biologinės įvairovės srityje svarbą ir poveikį pasauliniu mastu

„Biodiversa+“ siekiama prisidėti prie ambicingo tikslo – užtikrinti, kad iki 2030 m. Europos gamta atsigautų, ir padėti, kad iki 2050 m. žmonės gyventų harmonijoje su gamta. Planuojama, kad partnerystės biudžetas per 7 metus iš tiesioginių finansinių indėlių ir partnerių skirtų išteklių, įskaitant 165 mln. eurų Europos Komisijos skiriamą kofinansavimą, sieks 800 mln. eurų.

Daugiau informacijos – Biodiversa+ interneto puslapyje.

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami programos ir Lietuvos mokslo tarybos (LMT) interneto puslapiuose. Paraiškos konkursui teikiamos anglų kalba programos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.

Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra:

  • mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams.

išlaidos prekėms, komandiruotėms, ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti netiesioginės išlaidos.

LMT sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškoms. Ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste, kuris skelbiamas LMT interneto puslapyje.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopis. Tiek trumposios, tiek išsamiosios paraiškos teikiamos LMT administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos tarptautiniam ekspertiniam vertinimui.

Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų ekspertinį vertinimą organizuoja programos kvietimo sekretoriatas. Paraiškas vertina tarptautiniai ekspertai.

Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis programos kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas

Paraiškų (trumpųjų) priėmimo pabaiga

Paraiškų vertinimas

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia (vykdytojai nusprendžia)

Rugsėjo mėn.

Lapkričio mėn.

Lapkričio–rugpjūčio mėn.

Rugsėjo mėn.

Gruodžio–kovo mėn.

 

 


Informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)