Pradžia EN

BIODIVERSA

   

„Biodiversa“ yra „Horizonto 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, kurios paskirtis – koordinuoti nacionalinių programų biologinės įvairovės mokslinius tyrimus ir finansuoti tarptautinius šios srities mokslinių tyrimų projektus. „Biodiversa“ vienija 35 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 23 šalių.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą „Biodiversa“ Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

Programos „Biodiversa“ kvietimai teikti paraiškas skelbiami kasmet. Finansuojančios institucijos bendrai nutaria, ar kvietimas bus skelbiamas, ar ne, o jį skelbiant kiekviena atskirai sprendžia jungtis prie jo arba nesijungti.

2019 m. planuojamas programos „Biodiversa“ kvietimas teikti paraiškas tema „Bioįvairovė ir klimato kaita“. 2020 m. – bendras kvietimas su Jungtine programavimo iniciatyva „Vandens iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje“ (JPI Water) tema „Sunykusių ekosistemų atstatymas“.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas programos „Biodiversa“  bei Lietuvos mokslo tarybos tinklalapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos elektroninėje programos „Biodiversa“ paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius. Lietuvos dalyvių gali būti prašoma pateikti papildomas nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba (žr. Dokumentų sąraše ERA-NET programų mokslo projektų paraiškų detaliosios sąmatos ir planuojamos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos pavyzdinė forma), jos teikiamos Lietuvos mokslo tarybai.
  • Paraišką teikia projekto koordinatorius (projekto vykdytojas ir vykdančioji institucija) su tarptautiniais partneriais iš kvietime dalyvaujančių valstybių. Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, kuriuose būtų ne mažiau kaip 3 dalyviai iš 3 kvietime dalyvaujančių valstybių, tačiau, vykdant bendrus kvietimus su kitomis programomis, gali būti nurodyti papildomi reikalavimai konsorciumų sudėčiai. Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos: projekto vykdytojo darbo užmokestis, projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos, išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus), išlaidos autoriniams darbams, išlaidos prekėms, išlaidos komandiruotėms, išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti, netiesioginės išlaidos.
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (projektams su partneriais iš Lietuvos finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui  priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas.
  • 2018 - 2019 m. programos kvietimui buvo numatyta, kad projekto vykdytojų ir partnerių iš Lietuvos biudžetas negali viršyti 100 000 Eur vienam projektui.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Taikomas dvipakopis paraiškų teikimo ir vertinimo būdas. Pirmoje pakopoje gautos trumposios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškų dalyviai kviečiami teikti išsamiąsias paraiškas, kurias vertina ekspertai.
  • Išsamiųjų paraiškų tarptautinis ekspertinis vertinimas atliekamas centralizuotai, šį vertinimą organizuoja programos „Biodiversa“ kvietimą administruojantis programos sekretoriatas.
  • Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis programos „Biodiversa“ kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Preliminarus konkursų kalendorius

Kvietimo teikti trumpąsias paraiškas paskelbimas

Trumpųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Kvietimo teikti išsamiąsias paraiškas paskelbimas

Išsamiųjų paraiškų priėmimo pabaiga

Konkurso rezultatų paskelbimas

Mokslinių tyrimų projektų pradžia

spalio mėn.

lapkričio - gruodžio mėn.

gruodžio – kitų metų sausio mėn.

vasario - kovo mėn.

rugsėjo mėn.

spalio – kitų metų sausio mėn.

 

 


Informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)