Pradžia EN

ERA PerMed

ERA PerMed – moksliniams tyrimams personalizuotos medicinos (PM) srityje skirta „Horizonto 2020 schemos „ERA-NET Cofund“ programa. ERA PerMed koordinuoja Ispanijos nacionalinis biomedicinos ir visuomenės sveikatos mokslų institutas. Lietuvos mokslo taryba kartu su ERA PerMed partneriais skelbė 2022 m. konkursą teikti paraiškas moksliniams projektams finansuoti – „Prevencija personalizuotoje medicinoje“. Šioje iniciatyvoje dalyvauja 31 finansuojanti institucija iš 24 šalių. Lietuvos mokslo taryba finansuos konkursą laimėjusių projektų vykdančiąsias institucijas iš Lietuvos.

Programos tikslas – suderinti nacionalines mokslinių tyrimų strategijas, kelti tyrėjų kompetenciją, sustiprinti Europos personalizuotos medicinos (PM) dalyvių konkurencingumą pasaulyje ir stiprinti Europos tarptautinį bendradarbiavimą.

Paraiškų teikimas

  • Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas ERA PerMed bei Lietuvos mokslo tarybos tinklapiuose. Paraiškos konkursui anglų kalba teikiamos PT-Outline elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje, paraišką teikia projekto koordinatorius.
  • Galimi pareiškėjai – projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais (iš kvietime dalyvaujančių valstybių).
  • Mokslo projektų trukmė – 24 arba 36 mėnesiai.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

  • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.).
  • Lietuvos mokslo taryba sprendimą dėl konkursui skiriamų lėšų (laimėjusiems Lietuvos pareiškėjų projektams finansuoti) ir didžiausio biudžeto vienam projektui finansuoti priima prieš skelbiant kvietimą teikti paraiškas, o ši informacija yra nurodoma kvietimo tekste.

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

  • Paraiškų teikimas ir vertinimas – dvipakopiai. Ir trumposios, ir išsamiosios paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
  • Trumpųjų ir išsamiųjų paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja ERA PerMed kvietimą administruojanti institucija.
  • Sprendimą dėl siūlomų finansuoti projektų sąrašo priima tarptautinis ERA PerMed kvietimo valdymo komitetas, atsižvelgdamas į ekspertinio vertinimo rezultatus.
  • Lietuvoje finansuojamų projektų įgyvendinimo sutartis administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Dokumentų formos projektų vykdytojams


Informaciją teikia dr. Živilė Ruželė tel. 8 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Tarptautinių programų skyrius, 152 kab.)