Pradžia EN

Link ateities technologijų (NMP)

NMP „Link ateities technologijų“ NMP „Link ateities technologijų“ tikslas buvo sudaryti palankų tarptautinį kontekstą ir sąlygas moksliniams tyrimams, kurie padėtų pagrindą ateities technologijoms kurti, inovacijoms skatinti ir Lietuvos konkurencingumui bei saugumui didinti. Vykdant šią programą, buvo siekiama pasirengti Lietuvos narystei Europos kosmoso agentūroje, t. y., užtikrinti, kad Lietuvos tyrėjai, Lietuvai tapus tikrąja EKA nare, galėtų lygiaverčiai konkuruoti su EKA valstybių narių tyrėjais. Tam buvo finansuojami projektai, kuriais plėtojami fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, būtini Lietuvos institucijų ir tyrėjų integracijai į EKA mokslines ir technologijų kūrimo programas: skirti antžeminių stebėjimų, papildančių kosminių observatorijų duomenis, vykdymui, taip pat EKA programų sukauptų archyvinių duomenų analizavimui; kuriantys tiek intelektinių labai didelės apimties heterogeninių spektrofotometrijos duomenų apdorojimo ir analizės metodus; tiek pažangius vaizdų atpažinimo bei klasifikavimo metodus, o taip pat – naujus duomenų archyvavimo ir žinių paieškos metodus. Taip pat vykdyti moksliniai tyrimai, skirti elektromagnetinės spinduliuotės generavimo, perdavimo ir registravimo metodams kurti.

Ši programa pradėta įgyvendinti 2016 m. Buvo numatyta programą įgyvendinti per du etapus: 2016–2018 ir 2019–2021 m. 2018 m. baigti vykdyti visi 15 programos I etapo projektų, kuriems buvo skirta beveik 4 mln. Eur. Vykdant programos projektus CA WoS duomenų bazės leidiniuose paskelbta 111 straipsnių, iš jų 70 šios bazės pirmo kvartilio (Q1), 27 – antro kvartilio (Q2), 13 – trečio kvartilio (Q3) ir 1 – ketvirto kvartilio (Q4) leidiniuose, dar 18 straipsnių parengta ir įteikta tarptautinių Q1 ir Q2 lygio žurnalų redkolegijoms. Be to,  publikuota 38 recenzuojami straipsniai bei konferencijų pranešimų santraukos, mokslinėse konferencijose pristatyti 32 stendiniai ir 36 žodiniai pranešimai, surengtas nacionalinis mokslinis seminaras. Programos projektuose buvo sukurtos, įdiegtos ir gamyboje išbandytos 8 naujos technologijos, sukurtos ir ištirtos 3 naujos medžiagos, sukurti ir išbandyti 5 naujų prietaisų ar programinės įrangos maketai, sukurti ir pritaikyti 2 nauji matavimo ar duomenų bazės analizės metodai, registruotos 4 patentinės paraiškos. Populiarinant programos rezultatus paskelbti 2 mokslo populiarinimo straipsniai.

2019 m. buvo parengta tarpinė programos ataskaita, apibendrinanti programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo būklę, gautus rezultatus, suformuluotas išvadas ir rekomendacijas. Įvertinus programos I etapo rezultatus, programą nutarta tikslinti, tačiau programos įgyvendinimas nebuvo tęsiamas LR švietimo, mokslo ir sporto ministrui nepatvirtinus lėšų antrajam programos įgyvendinimo laikotarpiui.

Apie konkursams teiktas paraiškas ir vykdytus projektus, jų santraukas ir ataskaitas, taip pat programą, uždavinius ir rezultatus: