Pradžia EN

Podoktorantūros stažuotės (iki 2015 m.)

Projektas „Podoktorantūrinių (post doc)  stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ buvo vykdomas iš ES struktūrinių fondų pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioritetą „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“.

Projekto pagrindinis tikslas – įgyvendinti podoktorantūrinių stažuočių sistemos plėtotę, įtraukiant į mokslinę veiklą universitetinių studijų trečiosios pakopos absolventus (daktarus) ir sudaryti jiems sąlygas pradėti savarankiškus mokslinius tyrimus bei pasirengti mokslinei pedagoginei karjerai.

Podoktorantūrinių stažuočių pagrindiniai uždaviniai:

  • mokslininkų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas;
  • mokslininkų tarpsektorinio, tarpinstitucinio, tarpkryptinio ir tarptautino mobilumo bei mobilumo tarp viešojo ir privataus sektoriaus skatinimas.

Podoktorantūrinėmis stažuotėmis siekiama:

  • sudaryti galimybes jauniems mokslininkams rengtis savarankiškam tiriamajam darbui, kelti savo mokslinę, pedagoginę ir akademinės vadybos kvalifikaciją, skatinti jų nuolatinį tobulėjimą, naujų žinių ir įgūdžių įgijimą bei gilinimą, taip pat sudaryti galimybes jauniems mokslininkams inicijuoti savas tyrimų temas bei projektus, tokiu būdu užtikrinant žmogiškųjų išteklių kompetencijos ir kvalifikacijos plėtrą;                       
  • padidinti tarpsektorinį, tarpinstitucinį, tarpkryptinį ir tarptautinį tyrėjų mobilumą, tokiu būdu sudarant sąlygas mokslo plėtotei ir inovacijoms. Tarpsektorinis, tarpinstitucinis, tarpkryptinis ir tarptautinis mobilumas sudaro sąlygas dalintis patirtimi, žiniomis ir metodologijomis, kurios leistų spręsti mokslo problemas, inicijuoti novatoriškas ir reikšmingas tyrimų temas;
  • pritraukti jaunuosius mokslininkus į Lietuvos mokslo centrus podoktorantūrinėms stažuotėms iš kitų šalių;
  • pritraukti žmogiškuosius išteklius į tyrimų sektorių, taip padidinant MTEP sektoriaus našumą. Alternatyvūs ir patrauklūs mokslinės karjeros „keliai“, sudarantys sąlygas išvengti nelanksčios karjeros sistemos, yra vienas iš protų išsaugojimo ir pritraukimo būdų. Kadangi pastovių darbo vietų skaičius tyrimų institucijose yra ribotas ir karjeros tempai labai lėti (daugelyje mokslinių tyrimų įstaigų jauni mokslininkai neturi galimybių inicijuoti savų tyrimų temų), dalis jaunų mokslininkų palieka tyrimų sektorių ir siekia biurokratinės karjeros ar karjeros versle. Kiti išvyksta į mokslinės karjeros požiūriu patrauklesnes valstybes. Podoktorantūrinės stažuotės sudaro galimybę jauniems mokslininkams pasilikti tyrimų sektoriuje, inicijuoti ir plėtoti naujas tyrimų temas. Žmogiškųjų išteklių pritraukimas savo ruožtu padidina MTEP sektoriaus našumą.

2009-2015 metais buvo paskelbti 5 kvietimai teikti paraiškas, finansuotos  225 podoktorantūros stažuotės. Iš viso stažuotėms skirta 11 358 180 Eur. 

Mokslo sritis

Pateikta paraiškų

Finansuota projektų

Humanitariniai

117

54

Socialiniai

87

29

Biomedicinos

75

30

Žemės ūkio

9

5

Fiziniai

127

72

Technologijos

127

35

Finansų ministerijos organizuotų „Europos burės 2014“ apdovanojimuose, kuriuose buvo renkami ir vertinami didžiausią naudą žmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei teikiantys ES fondų investicijų Lietuvoje projektai, projektas „Podoktorantūrinių (post doc)  stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ buvo apdovanotas už inovacijas.