Pradžia EN

Informuokite apie finansavimo šaltinį

Tyrėjai, kurių mokslo ir sklaidos projektams finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba pagal jos administruojamas valstybės biudžeto, Europos Sąjungos fondų investicijų ar kitų šaltinių priemones, turi vieningai apie tai informuoti visais naudojamais komunikacijos būdais, mokslinėse publikacijose, pranešimuose ar kitose mokslinių rezultatų sklaidos priemonėse.

  • Akademinės kultūros dalis. Informacija apie gautą finansavimą kaip ir informacija apie bendradarbiavimą, recenziją, referavimą, citavimą, paminėjimą pranešimuose ir kitas prisidėjimo prie mokslinių pasiekimų formas, yra akademinės kultūros dalis, ją puoselėja kiekvienas akademinės bendruomenės narys.
  • Visuomenės interesas. Informacija apie gautą finansavimą padeda Lietuvos piliečiams sužinoti, kokius mokslinius tyrimus finansuoja valstybė.

Kaip informuoti apie Lietuvos mokslo tarybos finansavimą?

Atkreipiame dėmesį! Mokslo publikacijose svarbu išlaikyti santrumpą LMTLT – ji unikali ir padeda nustatyti, kad finansavimo šaltinis yra Taryba, ypač tais atvejais, kai informacijai pateikti skiriamas ribotas simbolių skaičius.

Jei projektas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis

Taryba gali būti vienintelis lėšų šaltinis arba skirti dalinę paramą. Informacija pateikiama keliais būdais: tekstu, tekstu su Tarybos logotipu, tekste nedubliuojant pavadinimo, ar Tarybos logotipu (pvz., paramos renginiams atveju, vietoje tekstinio Tarybos pavadinimo). Tekste galima nurodyti ir konkrečios priemonės pavadinimą. 

Tarybos logotipas turi būti lengvai matomas, išlaikyti jo stiliaus reikalavimus – Lietuvos mokslo tarybos logotipas

Siūlomas formuluotes derinkite su sutarčių sąlygomis, jos skiriasi pagal projekto (skirto finansavimo) pobūdį.

Lietuvių kalba

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [numeris].

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [numeris]. Projektas įgyvendintas bendradarbiaujant su [kitas paramos teikėjas], [kitas paramos teikėjas].

Finansinę paramą suteikė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. [numeris], [kitas paramos teikėjas], [kitas paramos teikėjas].

Anglų kalba

This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [number].

This project has received funding from the Research Council of Lithuania (LMTLT), agreement No [number] and has been performed in a cooperation with [one more funding partner], [one more funding partner].

This project has received financial support from the Research Council of Lithuania (LMTLT), [one more funding partner], [one more funding partner].

Jei projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis

Pranešimo apie projektą skaidrėse, stendiniame pranešime ar viešinimo plakate kartu su informacija apie finansavimo šaltinį turi būti pridėtas ir Europos Sąjungos fondų investicijų ženklas.

Lietuvių kalba

Projektas bendrai finansuotas iš [Europos socialinio fondo] [Europos regioninės plėtros fondo] lėšų (projekto Nr. [numeris]) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Anglų kalba

This project has received funding from [European Social Fund] [European Regional Development Fund] (project No [number]) under grant agreement with the Research Council of Lithuania (LMTLT).

Jei projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos ,,Moksliniai tyrimai“ (Baltijos mokslinių tyrimų programa) lėšomis

Viešinimo medžiagoje kartu su informacija apie finansavimo šaltinį turi būti pridėtas ir logotipas.

Lietuvių kalba

Projektas (visas pavadinimas) finansuotas (suapvalinta suma Eur) iš Europos ekonominės erdvės (EEE) (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) finansinio mechanizmo lėšų. Projekto tikslas yra (įrašyti).
Projekto finansavimo sutarties su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT) Nr. (įrašyti).

Anglų kalba

The (project title) benefits from a € (amount - use a rounded figure) grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The aim of the project is to (objective).

Project contract with the Research Council of Lithuania (LMTLT) No is .... .