Pradžia EN

Suinteresuotoms valstybės institucijoms

Reikminių tyrimų projektai yra skirti atlikti skubius trumpalaikius tyrimus pagal Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos ministerijos (suinteresuotų valstybės institucijų) valdymo srityje iškilusias aktualiausias ir valstybei ypač svarbias temas, reikalaujančias mokslu grįsto sprendimo.

Taryba paprastai kartą per metus kreipiasi į suinteresuotas valstybės institucijas, siūlydama teikti reikminių tyrimų temas. Kviečiant teikti temas nustatomos pagrindinės sąlygos: projektų, kurie bus įgyvendinami pagal atrinktas temas, trukmė, maksimali galima jų sąmatinė vertė, taip pat projekto kofinansavimo dydis iš temą teikiančios ministerijos ir kt.

Nustatytu laiku gautas reikminių tyrimų temas įvertina Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija pagal šiuos kriterijus: 1) ar tema laikytina strategiškai svarbia ir aktualia valstybei bei visuomenei; 2) ar pagal temą suformuluota problema nagrinėtina (spręstina) neatidėliotinai. Teigiamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos įvertintas temas toliau nagrinėja Taryba, įvertindama: 3) ar temai išnagrinėti (išspręsti) yra būtini moksliniai fundamentiniai ir (ar) taikomieji tyrimai; 4) ar planuojami gauti rezultatai prisidės prie problemos sprendimo; 5) ar nedubliuoja tyrimų, kuriuos finansuoja ar anksčiau finansavo Taryba.

Pagal atrinktas temas skelbiamas reikminių tyrimų projektų paraiškų konkursas. Paraiškas teikia mokslininkai ir kiti tyrėjai kartu su mokslo ir studijų institucijomis.

Paraiškas vertina Tarybos sudaryta viena ar kelios ekspertų komisijos.

Suinteresuotų institucijų dalyvavimas atrenkant finansuojamus projektus

Pasibaigus ekspertiniam vertinimui, suinteresuotos institucijos, pagal kurios pateiktą temą paskelbtas konkursas projektams vykdyti, įgaliotas atstovas supažindinamas su pagal tą temą gautomis paraiškomis bei jų įvertinimu ir žodžiu pristato suinteresuotos institucijos nuomonę – ar paraiškos atitinka suinteresuotos institucijos iškeltos problemos sprendinių paieškos kryptį, ar planuojami tyrimai ir rezultatai, taip pat projekto apimtis atitinka suinteresuotos institucijos poreikius ir lūkesčius – bei kurį projektą ar kuriuos projektus suinteresuota institucija siūlo finansuoti.

Atrinkus finansuojamas paraiškas, pasirašomos sutartys: 1) tarp Tarybos, projekto vadovo ir vykdančiosios institucijos – projekto finansavimo sutartis, 2) tarp Tarybos ir suinteresuotos institucijos, pagal kurios pateiktą temą numatytas finansuoti projektas – biudžeto lėšų naudojimo sutartis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis (aktualia redakcija). Lėšos pervedamos sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.

Suinteresuotų institucijų dalyvavimas projektų įgyvendinimo priežiūroje

Suinteresuota institucija, pagal kurios temą vykdomas projektas ar projektai, dalyvauja tolesnėje nuolatinėje jo įgyvendinimo priežiūroje savo nustatytais terminais ir tvarka. Taryba skatina suinteresuotos institucijos ir vykdytojų konsultacijas, pasitarimus ir kt. bendradarbiavimą.

Suinteresuotų institucijų dalyvavimas ataskaitų vertinime

Pasibaigus projektų įgyvendinimui, projektų vadovai bei vykdančiosios institucijos projektų ataskaitas teikia Tarybai, o galutinius projekto (-ų) rezultatus – suinteresuotai institucijai, pagal kurios pateiktą temą buvo vykdomas (-i) projektas (-ai). Suinteresuotos institucijos Tarybai pateikia savo išvadas dėl įgyvendinto projekto ir jo rezultatų bei įsipareigoja užtikrinti jo rezultatų panaudojimą.

Projektų rezultatų panaudojimas suinteresuotose institucijose

Nuo projekto baigiamosios mokslinės ataskaitos patvirtinimo praėjus pusei metų Taryba raštu kreipiasi į suinteresuotą instituciją prašydama pateikti informaciją apie tai, kaip yra pritaikyti ar panaudojami projekto rezultatai. Suinteresuotai institucijai nepateikus informacijos, yra laikoma, kad projekto rezultatai nėra pritaikyti ar yra panaudoti neefektyviai, arba jei Tarybai įvertinus pateiktą informaciją nutariama, kad projekto rezultatai suinteresuotos institucijos valdymo srityje nėra pritaikyti ar yra panaudoti neefektyviai, į tai gali būti atsižvelgiama svarstant vėlesnes šios suinteresuotos institucijos siūlomas reikminių tyrimų temas.

Informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt (Mokslo programų skyrius).