Pradžia EN

Suinteresuotoms valstybės institucijoms

Reikminių tyrimų projektai yra skirti atlikti skubius trumpalaikius tyrimus pagal Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos ministerijų (suinteresuotų institucijų) valdymo srityje iškilusias aktualiausias ir valstybei ypač svarbias temas, reikalaujančias mokslu grįsto sprendimo.

Kvietimas suinteresuotoms institucijoms teikti reikminių tyrimų temas yra nuolatinis, tačiau temų pasiūlymai yra svarstomi ne rečiau kaip kartą per pusę metų, artimiausio svarstymo pradžios data nurodoma kvietime. Kviečiant teikti temas nustatomos pagrindinės sąlygos: projektų, kurie bus įgyvendinami pagal atrinktas temas, trukmė, maksimali galima jų sąmatinė vertė, taip pat gali būti numatytos prioritetinės laukiamų temų problematikos sritys, Tarybos ir suinteresuotų institucijų bendro projektų finansavimo galimybė ir pan.

Nustatytu laiku gautas reikminių tyrimų temas įvertina Reikminių tyrimų stebėsenos ir valdymo komitetas (sudarytas iš Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos ir (ar) Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, ir (ar) Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovo (-ų), Tarybos Mokslo ir studijų politikos ekspertų komiteto, Humanitarinių ir socialinių mokslų ekspertų komiteto bei Gamtos ir technikos mokslų ekspertų komiteto pirmininkų ar šių komitetų deleguotų komitetų narių, Tarybos valdybos pirmininko ar Tarybos valdybos deleguoto valdybos nario bei Tarybos pirmininko deleguoto administracijos atstovo) pagal šiuos kriterijus:

1) ar temos pasiūlyme įvardyta problema laikytina svarbia ir aktualia valstybei bei visuomenei;
2) ar problema spręstina neatidėliotinai;
3) ar temai išnagrinėti (problemai išspręsti) yra būtini moksliniai tyrimai;
4) ar problemai spręsti nebuvo atlikti (atliekami) tyrimai, kuriuos finansavo (-uoja) kiti šaltiniai;
5) pateiktos temos svarba bendrame vertinamų temų kontekste. Jei tema teikiama pakartotinai, kartu įvertinama, ar problemai spręsti reikalingi tolesni tyrimai.

Pagal atrinktas temas skelbiamas reikminių tyrimų projektų paraiškų konkursas. Paraiškas teikia mokslininkai ir kiti tyrėjai kartu su mokslo ir studijų institucijomis. Siekiant temas pateikusių suinteresuotų institucijų detalesnio poreikių išaiškinimo, gali būti organizuojami suinteresuotų institucijų ir pareiškėjų susitikimai iki kvietimo teikti paraiškas pabaigos.

Paraiškas vertina Tarybos sudaryta viena ar kelios ekspertų komisijos.

Suinteresuotų institucijų dalyvavimas atrenkant finansuojamus projektus

Pasibaigus projektų paraiškų ekspertiniam vertinimui, suinteresuotos institucijos, pagal kurios pateiktą temą paskelbtas konkursas projektams vykdyti, įgaliotas atstovas supažindinamas su pagal tą temą gautomis paraiškomis bei jų įvertinimu ir Reikminių tyrimų stebėsenos ir valdymo komiteto posėdyje pristato suinteresuotos institucijos nuomonę – ar paraiškos atitinka suinteresuotos institucijos iškeltos problemos sprendinių paieškos kryptį, ar planuojami tyrimai ir rezultatai, taip pat projekto apimtis atitinka suinteresuotos institucijos poreikius ir lūkesčius – bei kurį projektą ar kuriuos projektus suinteresuota institucija siūlo finansuoti. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalyvaudamos finansuojamų projektų atrankoje suinteresuotos institucijos įsipareigoja užtikrinti tų projektų rezultatų panaudojimą.

Atrinkus finansuojamas paraiškas, pasirašomos sutartys:

1) tarp Tarybos, projekto vadovo ir vykdančiosios institucijos – projekto finansavimo sutartis, o jei numatoma, kad suinteresuota institucija prisidės prie projekto finansavimo 
2) tarp Tarybos ir suinteresuotos institucijos, pagal kurios pateiktą temą numatytas finansuoti projektas – biudžeto lėšų naudojimo sutartis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėmis). Lėšos pervedamos sutartyse nustatyta tvarka ir terminais.

Suinteresuotų institucijų dalyvavimas projektų įgyvendinimo priežiūroje

Suinteresuota institucija, pagal kurios temą vykdomas projektas ar projektai, dalyvauja tolesnėje nuolatinėje jo įgyvendinimo priežiūroje savo nustatytais terminais ir tvarka. Taryba skatina suinteresuotos institucijos ir vykdytojų konsultacijas, pasitarimus ir kt. bendradarbiavimą.

Suinteresuotų institucijų dalyvavimas ataskaitų vertinime

Pasibaigus projektų įgyvendinimui, projektų vadovai bei vykdančiosios institucijos mokslines projektų ataskaitas teikia Tarybai, o pasibaigus jų ekspertiniam vertinimui Taryba suteikia galimybę suinteresuotai institucijai, pagal kurios pateiktą temą buvo vykdomas (-i) projektas (-ai), susipažinti su Tarybai pateikta ataskaita (-omis). Suinteresuotos institucijos Tarybai pateikia savo išvadas dėl įgyvendintų projektų ir jų rezultatų.

Projektų rezultatų panaudojimas suinteresuotose institucijose

Nuo projekto baigiamosios mokslinės ataskaitos patvirtinimo praėjus ne daugiau kaip pusei metų suinteresuota institucija pateikia Tarybai informaciją (iki 1 psl.) apie tai, kaip yra pritaikyti ar panaudojami projekto rezultatai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 14 d. nutarimo Nr. 1264 redakcija) patvirtintos Strateginio valdymo metodikos 262–269 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, suinteresuota institucija projektų rezultatus (ataskaitas) turi pateikti į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos valdomą duomenų bazę „Analitinės informacijos biblioteka“.

Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašas

Patarimai, kaip pildyti Pasiūlymo dėl reikminių tyrimų temos formą

Pasiūlymo pateikimo formos

Daugiau informacijos

Mokslo finansavimo skyriaus
vyr. specialistė dr. Gražina Adamonytė
Tel. +370 676 18 580
El. p. grazina.adamonyte@lmt.lt