Pradžia EN

Į kvietimus neįtrauktos temos

Temos, neįtrauktos į 2019 m. kvietimą (pagal jas pateikusias institucijas):

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 • Lietuvos pramonės pasirengimas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energijos pereinamajam laikotarpiui (plačiau)
 • Lietuvos gyvybės mokslų industrijos plėtros galimybių studija (plačiau)
 • Verslo laiptai -  poveikio įmonėms vertinimas pagal įmonių išsivystymo lygį pagal pateiktą įmonių suskirstymą į pogrupius (plačiau)

Energetikos ministerija 

 • Metodikos ir modeliavimo sistemos, įgalinančios vykdyti kompleksinę energetikos ir kitų ūkio šakų vystymo bei įtakos klimato kaitai ilgalaikėje perspektyvoje analizę, parengimas (Drauge su Seimo kanceliarija, plačiau)

 • Biokuro pelenų panaudojimas - galimybių studija (plačiau)

Finansų ministerija

 • Socialinių ir ekonominių kaštų, kylančių dėl probleminio lošimo Lietuvoje, analizė bei azartinių lošimų ir loterijų reglamentavimo sistemos tobulinimas (plačiau)

Krašto apsaugos ministerija

 • Mokomosios įrangos artimojo nuotolio oro gynybos sistemoms kūrimas ir įdiegimas (plačiau)
 • Lietuva ir Antrojo pasaulinio karo pradžia. Antrojo pasaulinio karo suvokimo tyrimas (plačiau
 • Vyrų ir moterų lygios galimybės Lietuvos kariuomenėje (plačiau)
 • Savanorių karo tarnybos patrauklumo ir atskaitomybės visuomenei skatinimo priemonės (plačiau)
 • Ankstyvųjų stadijų kibernetinių atakų užkardos sensorinio tinklo tarpmazginių duomenų mainų paskirstymo ir jų kiekio minimizavimo tyrimai (plačiau)

Kultūros ministerija

 • Tautinių mažumų žiniasklaidos Lietuvos infosferoje ir lietuviškos žiniasklaidos išeivijoje turinio ir padėties analizė: tematika, raida, auditorija ir tendencijos (plačiau)

Seimo kanceliarija

 • Interaktyvus Lietuvos istorinių gyvenamųjų vietovių žemėlapis (XX–XXI a.) (plačiau)
 • Mokinių ir studentų sveikatinimas (plačiau)
 • Darbo užmokesčio augimo priežastys, atsižvelgiant į Lietuvos socioekonomines grupes (plačiau)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 • Savanoriškos veiklos indėlis į bendrąjį vidaus produktą (plačiau)
 • Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams vertinimas (plačiau)
 • Intergralios pagalbos vyresnio amžiaus asmenims poreikis ir jo pokyčiai (plačiau)
 • Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, analizė: problemos mąstas, priežastys, sprendimo būdai (plačiau)
 • Socialinės paramos efektyvumas: vertinimo metodika, rezultatai ir sistemos optimizavimo planas (plačiau)

Susisiekimo ministerija

 • Darnaus judumo priemonių ir susisiekimo infrastruktūros elementų ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis poveikis (plačiau)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 • Mokytojo veiklos vertinimo poveikis jo profesiniam augimui: galimi sprendimai (plačiau)
 • Stojančiųjų į pirmosios pakopos pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas motyvacijos įvertinimo metodo efektyvumas (plačiau)
 • Mokinių ugdymosi poreikių realizavimo prielaidos ir  korepetitorių paslaugų rinkos augimo priežastys (plačiau)
 • Mokinių pasiekimų gerinimo modeliavimas (plačiau)

Sveikatos apsaugos ministerija 

 • Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų plėtros Lietuvoje potencialo nustatymas (plačiau)
 • Įvertinti farmacinės rūpybos paslaugų efektyvumą kaštų naudingumo atžvilgiu ir parengti klinikinio vaistininko integracijos į sveikatos sistemą modelį (plačiau)
 • Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse tyrimai (plačiau)
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir saugumo užtikrinimas (plačiau)

Teisingumo ministerija

 • Kriptoanalizės metodų taikymas šifruotos skaitmeninės informacijos ekspertiniuose tyrimuose (plačiau)
 • Eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklai, parametrų analizė (plačiau)

Užsienio reikalų ministerija

 • Eurazijos Sąjunga ir Rytų Partnerystės šalys: formatų konkurencija ar suderinamumas (plačiau)
 • Oficialios paramos vystymuisi (OPV) vaidmuo stiprinant Lietuvos nacionalinį saugumą (plačiau)
 • Dirbtinio intelekto panaudojimas komunikacijoje ir ateities komunikacijos modelis (plačiau)

Vidaus reikalų ministerija

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos užsieniečiams spragos, tinkamo teisinio reglamentavimo būdai, efektyvaus biudžeto lėšų panaudojimo užtikrinimas (plačiau)
 • Naujai priimamųjų į vidaus tarnybą bei stojančių mokytis į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas jaunuolių ir vidaus tarnybos pareigūnų sveikata: įtaką darantys veiksniai ir sveikatą gerinančios priemonės (plačiau)
 • Ugniagesių gelbėtojų potrauminio streso sutrikimo sąsajos su gelbėjimo darbų metu patiriamais traumuojančiais įvykiais (plačiau)
 • Ugniagesių gelbėtojų emocijų ir elgesio sunkumų sąsajos su trauminiais įvykiais jų darbe (plačiau)
 • Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų korupcijos suvokimo tyrimas  (plačiau)
 • Moksliškai pagrįstas nacionalinės rizikos analizės vertinimas pagal Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą 2015–2030 m. (plačiau)
 • Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų taikomų metodų (priemonių) mažinant nukentėjusiųjų   pėsčiųjų, modeliavimas, efektyvumas ir įtaka eismo saugumui (plačiau)
 • Prevencinio darbo su delinkventinio elgesio vaikais (7-16 metų) ypatumai (plačiau)
 • Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos modelio efektyvumo gerinimo tyrimas (plačiau)
 • Baudžiamojo proceso modelio efektyvumo gerinimo tyrimas (plačiau)

Žemės ūkio ministerija 

 • Lietuvos bioekonomikos strategija aplinkosauginiu požiūriu tvaresniam ir ekonomiškai racionalesniam šalies biologinių išteklių panaudojimui (plačiau)

Temos, neįtrauktos į 2017 m. kvietimą (pagal jas pateikusias institucijas):

Aplinkos ministerija

 • Nacionalinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų faktorių iš nusausintų organinių dirvožemių nustatymas (plačiau, DOC)
 • Nacionalinių anglies sankaupų pokyčių įvertinimas produkuojančios žemės ir pievų bei ganyklų dirvožemiuose (plačiau, DOC)
 • N2O emisijos rodiklio nustatymas produkuojančioms žemėms bei pievoms ir ganykloms (plačiau, DOC)
 • Metano kiekis, išsiskiriantis iš galvijų pašarų virškinimo metu (plačiau, DOC)
 • Šiaudų kiekis sunaudojamas kraikinėse ir gilaus kraiko mėšlo tvarkymo sistemose pagal atskiras naminių gyvulių kategorijas nustatymas (plačiau, DOC)
 • Išgaravusio ir išplauto/nutekėjusio azoto kiekio iš žemės ūkio dirvožemių nustatymas (plačiau, DOC)
 • Lietuvoje vyraujančių pasėlių sukaupto azoto kiekio skirtingose augalo dalyse, drėgnio ir kitų parametrų nustatymas (plačiau, DOC)
 • Lietuvos Baltijos jūros dalyje sutinkamų žuvų rūšių jautrumo povandeniniam triukšmui tyrimai (plačiau, DOC)
 • Jūrinės aplinkos taršos šiukšlėmis, siekiant nustatyti jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių patekimo į Lietuvos Baltijos jūrą kelius, šiukšlių tipus bei kiekius, taip pat daromą žalą jūros ekosistemai, tyrimai (plačiau, DOC)
 • Žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės (plačiau, DOC)
 • Medienos kuro pelenų naudojimo civilinėje inžinerijoje galimybių užsienio valstybėse ir Lietuvoje jvertinimas (plačiau, DOC)

Energetikos ministerija 

 •  

 • Panaudoto branduolinio kuro (PBK) ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų (RA) giluminio atliekyno įrengimo kristalinėse uolienose ir molingoje aplinkoje išlaidų įvertinimas (plačiau, DOC) 

Krašto apsaugos ministerija

 • Visapusiškas krizių valdymo mechanizmas valstybėje kovojant su hibridinėmis, terorizmo grėsmėmis ir ekstremaliomis situacijomis (plačiau, DOC)

Prezidento kanceliarija

 • Galimų Kinijos investicijų į Baltijos jūros regiono šalių infrastruktūrą strateginė reikšmė ir susijusios grėsmės (plačiau, DOC)
 • Baltijos šalių sinchronizacijos su Europos elektros energetikos sistema geopolitinė reikšmė (plačiau, DOC)
 • Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslo dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo įgyvendinimo ekonominis aspektas (plačiau, DOC)

Seimo kanceliarija

 • Maisto tiekimo grandinės optimizavimas (plačiau, DOC)
 • Tvarioji mokslo plėtra (plačiau, DOC)
 • Verslo ir mokslo slėniai ir jų ateitis po 2020 metų (plačiau, DOC)
 • Lietuvos visuomenės demografinės tendencijos ir kaip jos veikia švietimo (bendrojo ugdymo) sistemą (plačiau, DOC)
 • Švietimo valdymo modeliavimas demografinių svyravimų kontekste (plačiau, DOC)
 • Lietuvių kalbos taikymas informacinių technologijų srityje nacionalinio saugumo ir vaikų jaunimo lituanistinio ugdymo kontekste (plačiau, DOC)
 • Lietuvos žydų (litvakų) kultūros atspindys nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidoje: tendencijos, kryptys, perspektyvos (plačiau, DOC)
 • Tiesioginių merų rinkimų reformos poveikis vietos demokratijai ir valdymo efektyvumui Lietuvoje (plačiau, DOC)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 • Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tvaraus vystymosi tikslų ir horizontalių principų, susijusių su lyčių lygybe ir moterų įgalinimu, integravimas į strateginius dokumentus ir ekonominės naudos įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Paslaugų, teikiamų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, prieinamumo ir kokybės analizė ir vertinimas (plačiau, DOC)

Sveikatos apsaugos ministerija 

 • Reikminis tyrimas sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo sistemos sukūrimui (plačiau, DOC)

Teisingumo ministerija

 • Dvigubos pilietybės teisinės diskrecijos ir ekonominių, socialinių, politinių pasekmių įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyros ir skolininko socialinės apsaugos vykdymo procese įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas: nestacionarių baudžiamosios atsakomybės formų įgalinimas ir plėtra sprendžiant įkalinimo problemas (plačiau, DOC)
 • Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas: kriminalinę subkultūrą mažinančios įkalinimo aplinkos kūrimas (plačiau, DOC)
 • Pagalbos vaikui sistemos modelis (plačiau, DOC)

Ūkio ministerija

 • Tręšiamųjų produktų teikiamų Lietuvos rinkai kokybinė analizė ir įvertinimas, atsižvelgiant į naujojo tręšiamųjų produktų reglamento reikalavimus (plačiau, DOC)

Vidaus reikalų ministerija

 • Optimalus Lietuvos teritorinis administracinis suskirstymas (plačiau, DOC)
 • Psichinės sveikatos ir psichologinių veiksnių įtaka ginklų turėjimui ir galimų grėsmių prevencija (plačiau, DOC)
 • Baudžiamojo proceso procedūrų efektyvumas ir įtaka proceso rezultatui, proceso optimizavimo galimybės (plačiau, DOC)
 • Ginklų apyvartos Lietuvoje ribos tarp liberalizmo ir labai griežtų reikalavimų, tolimesnių galimybių gairės (plačiau, DOC)
 • Pažangių gaisro gesinimo metodų kaštų ir naudos analizė (plačiau, DOC)
 • Laisvai platinamos programinės įrangos valstybės institucijose panaudojimo galimybių ir ekonominio naudingumo analizė (plačiau, DOC)
 • Gyventojų (bendruomenių) aktyvumo ir savanorystės viešojo saugumo srityje skatinimas (plačiau, DOC)

Žemės ūkio ministerija 

 • Biodujų energijos galimybių, poreikių įvertinimas ir plėtra (plačiau, DOC)