Pradžia EN

Į kvietimus neįtrauktos temos

Temos, neįtrauktos į 2017 m. kvietimą (pagal jas pateikusias institucijas):

Aplinkos ministerija

 • Nacionalinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų faktorių iš nusausintų organinių dirvožemių nustatymas (plačiau, DOC)
 • Nacionalinių anglies sankaupų pokyčių įvertinimas produkuojančios žemės ir pievų bei ganyklų dirvožemiuose (plačiau, DOC)
 • N2O emisijos rodiklio nustatymas produkuojančioms žemėms bei pievoms ir ganykloms (plačiau, DOC)
 • Metano kiekis, išsiskiriantis iš galvijų pašarų virškinimo metu (plačiau, DOC)
 • Šiaudų kiekis sunaudojamas kraikinėse ir gilaus kraiko mėšlo tvarkymo sistemose pagal atskiras naminių gyvulių kategorijas nustatymas (plačiau, DOC)
 • Išgaravusio ir išplauto/nutekėjusio azoto kiekio iš žemės ūkio dirvožemių nustatymas (plačiau, DOC)
 • Lietuvoje vyraujančių pasėlių sukaupto azoto kiekio skirtingose augalo dalyse, drėgnio ir kitų parametrų nustatymas (plačiau, DOC)
 • Lietuvos Baltijos jūros dalyje sutinkamų žuvų rūšių jautrumo povandeniniam triukšmui tyrimai (plačiau, DOC)
 • Jūrinės aplinkos taršos šiukšlėmis, siekiant nustatyti jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių patekimo į Lietuvos Baltijos jūrą kelius, šiukšlių tipus bei kiekius, taip pat daromą žalą jūros ekosistemai, tyrimai (plačiau, DOC)
 • Žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės (plačiau, DOC)
 • Medienos kuro pelenų naudojimo civilinėje inžinerijoje galimybių užsienio valstybėse ir Lietuvoje jvertinimas (plačiau, DOC)

Energetikos ministerija 

 • Panaudoto branduolinio kuro (PBK) ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų (RA) giluminio atliekyno įrengimo kristalinėse uolienose ir molingoje aplinkoje išlaidų įvertinimas (plačiau, DOC)

Krašto apsaugos ministerija

 • Visapusiškas krizių valdymo mechanizmas valstybėje kovojant su hibridinėmis, terorizmo grėsmėmis ir ekstremaliomis situacijomis (plačiau, DOC)

Prezidento kanceliarija

 • Galimų Kinijos investicijų į Baltijos jūros regiono šalių infrastruktūrą strateginė reikšmė ir susijusios grėsmės (plačiau, DOC)
 • Baltijos šalių sinchronizacijos su Europos elektros energetikos sistema geopolitinė reikšmė (plačiau, DOC)
 • Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslo dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo įgyvendinimo ekonominis aspektas (plačiau, DOC)

Seimo kanceliarija

 • Maisto tiekimo grandinės optimizavimas (plačiau, DOC)
 • Tvarioji mokslo plėtra (plačiau, DOC)
 • Verslo ir mokslo slėniai ir jų ateitis po 2020 metų (plačiau, DOC)
 • Lietuvos visuomenės demografinės tendencijos ir kaip jos veikia švietimo (bendrojo ugdymo) sistemą (plačiau, DOC)
 • Švietimo valdymo modeliavimas demografinių svyravimų kontekste (plačiau, DOC)
 • Lietuvių kalbos taikymas informacinių technologijų srityje nacionalinio saugumo ir vaikų jaunimo lituanistinio ugdymo kontekste (plačiau, DOC)
 • Lietuvos žydų (litvakų) kultūros atspindys nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidoje: tendencijos, kryptys, perspektyvos (plačiau, DOC)
 • Tiesioginių merų rinkimų reformos poveikis vietos demokratijai ir valdymo efektyvumui Lietuvoje (plačiau, DOC)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 • Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tvaraus vystymosi tikslų ir horizontalių principų, susijusių su lyčių lygybe ir moterų įgalinimu, integravimas į strateginius dokumentus ir ekonominės naudos įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Paslaugų, teikiamų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, prieinamumo ir kokybės analizė ir vertinimas (plačiau, DOC)

Sveikatos apsaugos ministerija 

 • Reikminis tyrimas sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo sistemos sukūrimui (plačiau, DOC)

Teisingumo ministerija

 • Dvigubos pilietybės teisinės diskrecijos ir ekonominių, socialinių, politinių pasekmių įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyros ir skolininko socialinės apsaugos vykdymo procese įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas: nestacionarių baudžiamosios atsakomybės formų įgalinimas ir plėtra sprendžiant įkalinimo problemas (plačiau, DOC)
 • Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas: kriminalinę subkultūrą mažinančios įkalinimo aplinkos kūrimas (plačiau, DOC)
 • Pagalbos vaikui sistemos modelis (plačiau, DOC)

Ūkio ministerija

 • Tręšiamųjų produktų teikiamų Lietuvos rinkai kokybinė analizė ir įvertinimas, atsižvelgiant į naujojo tręšiamųjų produktų reglamento reikalavimus (plačiau, DOC)

Vidaus reikalų ministerija

 • Optimalus Lietuvos teritorinis administracinis suskirstymas (plačiau, DOC)
 • Psichinės sveikatos ir psichologinių veiksnių įtaka ginklų turėjimui ir galimų grėsmių prevencija (plačiau, DOC)
 • Baudžiamojo proceso procedūrų efektyvumas ir įtaka proceso rezultatui, proceso optimizavimo galimybės (plačiau, DOC)
 • Ginklų apyvartos Lietuvoje ribos tarp liberalizmo ir labai griežtų reikalavimų, tolimesnių galimybių gairės (plačiau, DOC)
 • Pažangių gaisro gesinimo metodų kaštų ir naudos analizė (plačiau, DOC)
 • Laisvai platinamos programinės įrangos valstybės institucijose panaudojimo galimybių ir ekonominio naudingumo analizė (plačiau, DOC)
 • Gyventojų (bendruomenių) aktyvumo ir savanorystės viešojo saugumo srityje skatinimas (plačiau, DOC)

Žemės ūkio ministerija 

 • Biodujų energijos galimybių, poreikių įvertinimas ir plėtra (plačiau, DOC)