Pradžia EN

Į kvietimus neįtrauktos temos

Temos, neįtrauktos į 2022 m. kvietimą (pagal jas pateikusias institucijas):

Aplinkos ministerija

 • Bioįvairovės apsaugos tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: invazinio luzitaninio ariono (Arion lusitanicus) efektyvių kontrolės metodikų sukūrimas
 • BIM modelių kūrimo praktikų panaudojant realybės skenavimo technologijas, pastatų atnaujinimo (modernizavimo) procesams galimybių tyrimas
 • Saugomoms grybų rūšims ir jų buveinėms padarytos žalos įvertinimo ir jų atkūrimo metodikų parengimas
 • Prisitaikymo prie klimato kaitos kriterijų nustatymas

Finansų ministerija 

 • Nemokumo procedūrų mikroįmonėms supaprastinimo galimybių analizė

Kultūros ministerija

 • Istorinės atminties iniciatyvų, įskaitant Holokausto ir Sovietinės okupacijos temas, įgyvendinimo poveikio analizė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija      

 • Sporto sektoriaus ekonominis įvertinimas
 • Pasirengimo diegti dvikalbio ugdymo modelį tautinių mažumų mokyklose būklės analizė

Teisingumo ministerija       

 • Privalomosios mediacijos paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto lėšų, kokybės vertinimas
 • Pranešėjų apsaugos įstatymo pritaikymo privačiame sektoriuje vertinimas

Užsienio reikalų ministerija

 • Svarstomosios demokratijos metodų, pagrįstų atsitiktine dalyvių atranka, panaudojimo galimybės, siekiant nustatyti Lietuvos visuomenės nuostatas dėl Europos Sąjungos institucinių reformų ir Sąjungos vaidmens stiprinimo tam tikrose politikos srityse
 • Lietuvos veikimo Rytų partnerystės šalyse efektyvumas, įvertinus 2020–2021 m. politinius pokyčius

Žemės ūkio ministerija       

 • Rekomendacijų dėl lašišų išteklių atkūrimo programos 2023–2027 m. parengimas bei būtinų tyrimų gamtoje, reikalingų programai parengti, atlikimas

Temos, neįtrauktos į 2020 m. kvietimą (pagal jas pateikusias institucijas):

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 • COVID-19 poveikis Lietuvos apdirbamajai pramonei ir jos sektoriams: patirtis, pamokos ir antikrizinių priemonių nustatymas
 • Pramonės ir verslo ekosistemų sąveika ir konvergencija link aukštesnės pridėtinės vertės
 • Kurortologiniai tyrimai

Krašto apsaugos ministerija

 • Pažangių imitacinių jutiklių (angl. Honeypot) tyrimai
 • Psichologinės aplinkos įtaka  nuolatinę privalomąją karo tarnybą atliekantiems kariams ir stresorių įveikimo būdai karo tarnyboje
 • Karinio rengimo efektyvumo didinimas naudojant virtualios ir papildytos realybės simuliacines sistemas

Kultūros ministerija

 • Efektyvi paveldo apsauga urbanizuojamose vietovėse: valstybės, savivaldybės ir naudotojų bendradarbiavimo galimybės
 • Pilietiškumo ugdymas per įsitraukimą į kultūrines veiklas ir kultūros pažinimą
 • Socialinio kultūros poveikio kokybinis tyrimas: gyventojų įtraukimas į kultūros procesą
 • Tautinių mažumų žiniasklaidos Lietuvos infosferoje ir lietuviškos žiniasklaidos išeivijoje turinio ir padėties analizė: tematika, raida, auditorija ir tendencijos
 • Autorių teisių ir gretutinių teisių apribojimų taikymo studija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

 • Baziniame paslaugų šeimai pakete numatytų paslaugų poreikis, šių paslaugų teikimo kriterijų pritaikomumas paslaugų poreikio ir prieinamumo vertinimui, stebėsenai ir prognozavimui

Sveikatos apsaugos ministerija 

 • Parengti klinikinių tyrimų srities galimybių studiją ir klinikinių tyrimų plėtros strategiją
 • 5G tinklo poveikio visuomenės sveikatai tyrimų metaanalizė
 • Sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų bei sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo modelio sukūrimas (modelio teorinis pagrindas, prielaidos) bei ilgalaikių prognozių, apimančių ne mažiau kaip 10 metų laikotarpį, atlikimas (skaičiavimai ir aprašomoji dalis)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 

 • Matematiniu samprotavimu grįsto mokyklinės matematikos turinio rengimas
 • Reprezentatyvus mokytojų lituanistų, dirbančių lietuvių mokomąja kalba ir tautinių mažumų mokomąja kalba mokyklose, tyrimas - lietuvių kalbos skaitmeninių išteklių naudojimas, mokant (-is) lietuvių kalbos

Teisingumo ministerija 

 • Teisės kreiptis į teismą užtikrinimo lygio Lietuvoje vertinimas

Užsienio reikalų ministerija 

 • Užsienio šalių, kuriose yra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, darbo rinkos analizė pagal atskiras profesijas (tame tarpe ir viešojo sektoriaus) ir palyginimas su Lietuva
 • Užsienio miestų, kuriuose yra Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės, ir Vilniaus gyvenimo lygio ir gyvenamųjų patalpų nuomos kainų palyginimas ir įvertinimas
 • Rusijos ir Kinijos bendradarbiavimo implikacijos Baltijos jūros regionui

Vyriausybės kanceliarija 

 • Lietuvių kalbos statusas visuomenėje: gyventojų grupių požiūris, vartojimo tendencijos ir įtaką darantys veiksniai

Temos, neįtrauktos į 2019 m. kvietimą (pagal jas pateikusias institucijas):

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 • Lietuvos pramonės pasirengimas mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios energijos pereinamajam laikotarpiui (plačiau)
 • Lietuvos gyvybės mokslų industrijos plėtros galimybių studija (plačiau)
 • Verslo laiptai -  poveikio įmonėms vertinimas pagal įmonių išsivystymo lygį pagal pateiktą įmonių suskirstymą į pogrupius (plačiau)

Energetikos ministerija 

 • Metodikos ir modeliavimo sistemos, įgalinančios vykdyti kompleksinę energetikos ir kitų ūkio šakų vystymo bei įtakos klimato kaitai ilgalaikėje perspektyvoje analizę, parengimas (Drauge su Seimo kanceliarija, plačiau)

 • Biokuro pelenų panaudojimas - galimybių studija (plačiau)

Finansų ministerija

 • Socialinių ir ekonominių kaštų, kylančių dėl probleminio lošimo Lietuvoje, analizė bei azartinių lošimų ir loterijų reglamentavimo sistemos tobulinimas (plačiau)

Krašto apsaugos ministerija

 • Mokomosios įrangos artimojo nuotolio oro gynybos sistemoms kūrimas ir įdiegimas (plačiau)
 • Lietuva ir Antrojo pasaulinio karo pradžia. Antrojo pasaulinio karo suvokimo tyrimas (plačiau
 • Vyrų ir moterų lygios galimybės Lietuvos kariuomenėje (plačiau)
 • Savanorių karo tarnybos patrauklumo ir atskaitomybės visuomenei skatinimo priemonės (plačiau)
 • Ankstyvųjų stadijų kibernetinių atakų užkardos sensorinio tinklo tarpmazginių duomenų mainų paskirstymo ir jų kiekio minimizavimo tyrimai (plačiau)

Kultūros ministerija

 • Tautinių mažumų žiniasklaidos Lietuvos infosferoje ir lietuviškos žiniasklaidos išeivijoje turinio ir padėties analizė: tematika, raida, auditorija ir tendencijos (plačiau)

Seimo kanceliarija

 • Interaktyvus Lietuvos istorinių gyvenamųjų vietovių žemėlapis (XX–XXI a.) (plačiau)
 • Mokinių ir studentų sveikatinimas (plačiau)
 • Darbo užmokesčio augimo priežastys, atsižvelgiant į Lietuvos socioekonomines grupes (plačiau)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 • Savanoriškos veiklos indėlis į bendrąjį vidaus produktą (plačiau)
 • Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams vertinimas (plačiau)
 • Intergralios pagalbos vyresnio amžiaus asmenims poreikis ir jo pokyčiai (plačiau)
 • Piniginės socialinės paramos nepaėmimo, turint teisę ją gauti, analizė: problemos mąstas, priežastys, sprendimo būdai (plačiau)
 • Socialinės paramos efektyvumas: vertinimo metodika, rezultatai ir sistemos optimizavimo planas (plačiau)

Susisiekimo ministerija

 • Darnaus judumo priemonių ir susisiekimo infrastruktūros elementų ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis poveikis (plačiau)

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 • Mokytojo veiklos vertinimo poveikis jo profesiniam augimui: galimi sprendimai (plačiau)
 • Stojančiųjų į pirmosios pakopos pedagogo kvalifikaciją suteikiančias studijų programas motyvacijos įvertinimo metodo efektyvumas (plačiau)
 • Mokinių ugdymosi poreikių realizavimo prielaidos ir  korepetitorių paslaugų rinkos augimo priežastys (plačiau)
 • Mokinių pasiekimų gerinimo modeliavimas (plačiau)

Sveikatos apsaugos ministerija 

 • Ikiklinikinių ir klinikinių tyrimų plėtros Lietuvoje potencialo nustatymas (plačiau)
 • Įvertinti farmacinės rūpybos paslaugų efektyvumą kaštų naudingumo atžvilgiu ir parengti klinikinio vaistininko integracijos į sveikatos sistemą modelį (plačiau)
 • Pavojingų cheminių medžiagų žmogaus biologinėse terpėse tyrimai (plačiau)
 • Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas ir saugumo užtikrinimas (plačiau)

Teisingumo ministerija

 • Kriptoanalizės metodų taikymas šifruotos skaitmeninės informacijos ekspertiniuose tyrimuose (plačiau)
 • Eismo įvykių, kuriuose dalyvavo motociklai, parametrų analizė (plačiau)

Užsienio reikalų ministerija

 • Eurazijos Sąjunga ir Rytų Partnerystės šalys: formatų konkurencija ar suderinamumas (plačiau)
 • Oficialios paramos vystymuisi (OPV) vaidmuo stiprinant Lietuvos nacionalinį saugumą (plačiau)
 • Dirbtinio intelekto panaudojimas komunikacijoje ir ateities komunikacijos modelis (plačiau)

Vidaus reikalų ministerija

 • Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos užsieniečiams spragos, tinkamo teisinio reglamentavimo būdai, efektyvaus biudžeto lėšų panaudojimo užtikrinimas (plačiau)
 • Naujai priimamųjų į vidaus tarnybą bei stojančių mokytis į vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigas jaunuolių ir vidaus tarnybos pareigūnų sveikata: įtaką darantys veiksniai ir sveikatą gerinančios priemonės (plačiau)
 • Ugniagesių gelbėtojų potrauminio streso sutrikimo sąsajos su gelbėjimo darbų metu patiriamais traumuojančiais įvykiais (plačiau)
 • Ugniagesių gelbėtojų emocijų ir elgesio sunkumų sąsajos su trauminiais įvykiais jų darbe (plačiau)
 • Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojų korupcijos suvokimo tyrimas  (plačiau)
 • Moksliškai pagrįstas nacionalinės rizikos analizės vertinimas pagal Sendajaus nelaimių rizikos mažinimo programą 2015–2030 m. (plačiau)
 • Policijos ir kitų suinteresuotų institucijų taikomų metodų (priemonių) mažinant nukentėjusiųjų   pėsčiųjų, modeliavimas, efektyvumas ir įtaka eismo saugumui (plačiau)
 • Prevencinio darbo su delinkventinio elgesio vaikais (7-16 metų) ypatumai (plačiau)
 • Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos modelio efektyvumo gerinimo tyrimas (plačiau)
 • Baudžiamojo proceso modelio efektyvumo gerinimo tyrimas (plačiau)

Žemės ūkio ministerija 

 • Lietuvos bioekonomikos strategija aplinkosauginiu požiūriu tvaresniam ir ekonomiškai racionalesniam šalies biologinių išteklių panaudojimui (plačiau)

Temos, neįtrauktos į 2017 m. kvietimą (pagal jas pateikusias institucijas):

Aplinkos ministerija

 • Nacionalinių išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų faktorių iš nusausintų organinių dirvožemių nustatymas (plačiau, DOC)
 • Nacionalinių anglies sankaupų pokyčių įvertinimas produkuojančios žemės ir pievų bei ganyklų dirvožemiuose (plačiau, DOC)
 • N2O emisijos rodiklio nustatymas produkuojančioms žemėms bei pievoms ir ganykloms (plačiau, DOC)
 • Metano kiekis, išsiskiriantis iš galvijų pašarų virškinimo metu (plačiau, DOC)
 • Šiaudų kiekis sunaudojamas kraikinėse ir gilaus kraiko mėšlo tvarkymo sistemose pagal atskiras naminių gyvulių kategorijas nustatymas (plačiau, DOC)
 • Išgaravusio ir išplauto/nutekėjusio azoto kiekio iš žemės ūkio dirvožemių nustatymas (plačiau, DOC)
 • Lietuvoje vyraujančių pasėlių sukaupto azoto kiekio skirtingose augalo dalyse, drėgnio ir kitų parametrų nustatymas (plačiau, DOC)
 • Lietuvos Baltijos jūros dalyje sutinkamų žuvų rūšių jautrumo povandeniniam triukšmui tyrimai (plačiau, DOC)
 • Jūrinės aplinkos taršos šiukšlėmis, siekiant nustatyti jūrinę aplinką teršiančių šiukšlių patekimo į Lietuvos Baltijos jūrą kelius, šiukšlių tipus bei kiekius, taip pat daromą žalą jūros ekosistemai, tyrimai (plačiau, DOC)
 • Žiedinės ekonomikos tikslų įgyvendinimas Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės (plačiau, DOC)
 • Medienos kuro pelenų naudojimo civilinėje inžinerijoje galimybių užsienio valstybėse ir Lietuvoje jvertinimas (plačiau, DOC)

Energetikos ministerija 

 •  
 •  

 • Panaudoto branduolinio kuro (PBK) ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų (RA) giluminio atliekyno įrengimo kristalinėse uolienose ir molingoje aplinkoje išlaidų įvertinimas (plačiau, DOC) 

Krašto apsaugos ministerija

 • Visapusiškas krizių valdymo mechanizmas valstybėje kovojant su hibridinėmis, terorizmo grėsmėmis ir ekstremaliomis situacijomis (plačiau, DOC)

Prezidento kanceliarija

 • Galimų Kinijos investicijų į Baltijos jūros regiono šalių infrastruktūrą strateginė reikšmė ir susijusios grėsmės (plačiau, DOC)
 • Baltijos šalių sinchronizacijos su Europos elektros energetikos sistema geopolitinė reikšmė (plačiau, DOC)
 • Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės 2030 tikslo dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo įgyvendinimo ekonominis aspektas (plačiau, DOC)

Seimo kanceliarija

 • Maisto tiekimo grandinės optimizavimas (plačiau, DOC)
 • Tvarioji mokslo plėtra (plačiau, DOC)
 • Verslo ir mokslo slėniai ir jų ateitis po 2020 metų (plačiau, DOC)
 • Lietuvos visuomenės demografinės tendencijos ir kaip jos veikia švietimo (bendrojo ugdymo) sistemą (plačiau, DOC)
 • Švietimo valdymo modeliavimas demografinių svyravimų kontekste (plačiau, DOC)
 • Lietuvių kalbos taikymas informacinių technologijų srityje nacionalinio saugumo ir vaikų jaunimo lituanistinio ugdymo kontekste (plačiau, DOC)
 • Lietuvos žydų (litvakų) kultūros atspindys nepriklausomos Lietuvos žiniasklaidoje: tendencijos, kryptys, perspektyvos (plačiau, DOC)
 • Tiesioginių merų rinkimų reformos poveikis vietos demokratijai ir valdymo efektyvumui Lietuvoje (plačiau, DOC)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 • Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 metų tvaraus vystymosi tikslų ir horizontalių principų, susijusių su lyčių lygybe ir moterų įgalinimu, integravimas į strateginius dokumentus ir ekonominės naudos įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Paslaugų, teikiamų smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, prieinamumo ir kokybės analizė ir vertinimas (plačiau, DOC)

Sveikatos apsaugos ministerija 

 • Reikminis tyrimas sveikatos priežiūros specialistų poreikio prognozavimo sistemos sukūrimui (plačiau, DOC)

Teisingumo ministerija

 • Dvigubos pilietybės teisinės diskrecijos ir ekonominių, socialinių, politinių pasekmių įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Skolininko ir išieškotojo interesų pusiausvyros ir skolininko socialinės apsaugos vykdymo procese įvertinimas (plačiau, DOC)
 • Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas: nestacionarių baudžiamosios atsakomybės formų įgalinimas ir plėtra sprendžiant įkalinimo problemas (plačiau, DOC)
 • Bausmių vykdymo sistemos modernizavimas: kriminalinę subkultūrą mažinančios įkalinimo aplinkos kūrimas (plačiau, DOC)
 • Pagalbos vaikui sistemos modelis (plačiau, DOC)

Ūkio ministerija

 • Tręšiamųjų produktų teikiamų Lietuvos rinkai kokybinė analizė ir įvertinimas, atsižvelgiant į naujojo tręšiamųjų produktų reglamento reikalavimus (plačiau, DOC)

Vidaus reikalų ministerija

 • Optimalus Lietuvos teritorinis administracinis suskirstymas (plačiau, DOC)
 • Psichinės sveikatos ir psichologinių veiksnių įtaka ginklų turėjimui ir galimų grėsmių prevencija (plačiau, DOC)
 • Baudžiamojo proceso procedūrų efektyvumas ir įtaka proceso rezultatui, proceso optimizavimo galimybės (plačiau, DOC)
 • Ginklų apyvartos Lietuvoje ribos tarp liberalizmo ir labai griežtų reikalavimų, tolimesnių galimybių gairės (plačiau, DOC)
 • Pažangių gaisro gesinimo metodų kaštų ir naudos analizė (plačiau, DOC)
 • Laisvai platinamos programinės įrangos valstybės institucijose panaudojimo galimybių ir ekonominio naudingumo analizė (plačiau, DOC)
 • Gyventojų (bendruomenių) aktyvumo ir savanorystės viešojo saugumo srityje skatinimas (plačiau, DOC)

Žemės ūkio ministerija 

 • Biodujų energijos galimybių, poreikių įvertinimas ir plėtra (plačiau, DOC)