Pradžia EN

Dažnai užduodami klausimai

1. Ar patentinė paraiška turi būtinai būti tarptautinė ir išduota Europos patentų biure (EPO), JAV patentų ir prekių ženklų biure (USPTO) ar Japonijos patentų biure (JPO)?

Pagal projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijaus „Planuojami mokslinio tyrimo projekto rezultatų svarba ir panaudojimo perspektyvos“ vertinimo paaiškinimus, patentinė paraiška turi būti tarptautinė, bet nebūtinai išduota paminėtų biurų. Tarptautinį patentą išduoda ir Lietuvos patentų biuras.

2. Norint pasiekti Aprašo 32.2 papunktyje nurodytą stebėsenos rodiklį „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“ arba „Investicijas gavusių universitetų ligoninių pateiktos patentų paraiškos“, kas turės būti pateikto patento savininkas?

Norint pasiekti stebėsenos rodiklį, pateikto patento savininkas turi būti pareiškėjas (projekto vykdytojas) – mokslo ir studijų institucija/ligoninė. Partneriui tenkančios teisės nustatomos projekto vykdytojo ir partnerio bendradarbiavimo sutartyje, kaip tai nurodyta Aprašo 17 punkte: „Bendradarbiavimo (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės vykdant projektą (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą ir projekto rezultatus, ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių...“.

3. Kokius dokumentus rekomenduojama pateikti, siekiant pagrįsti stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“ pasiekimą?

Siekiant įrodyti stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos” pasiekimą, reikia pateikti informaciją, kad patento paraiškai yra suteikta padavimo data, kaip tai nurodyta Lietuvos Respublikos patentų įstatymo 13 straipsnyje.

4. Ar patento naudojimo tvarka yra reglamentuota po projekto įgyvendinimo pabaigos?

Pajamų gavimas projekto įgyvendinimo metu ir, jei projekte bus nustatyta valstybės pagalbos požymių, taip pat ir 3 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos, reglamentuotas Aprašo 65 punkte („Jei projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, jos įvertinamos ir susigrąžinamos ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu Projektų taisyklių 447 ir 448 punktuose nustatyta tvarka.“) bei Aprašo 43 punkte („Jei projektams teikiama valstybės pagalba, per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį (3 metai) turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.“).

5. Ar reikia pagrįsti projekto biudžetą (pvz., kokios prekės ir paslaugos bus perkamos iš MTEP vykdymui skirtų lėšų, kokį trumpalaikį turtą ir medžiagas ar paslaugas planuojama įsigyti, pagal kokias fiksuotas normas bus perkama)?

Pagal Aprašą projekto biudžete pildomos tik 5 ir 7 išlaidų kategorijos. 5 išlaidų kategorijoje „Projekto vykdymas“ nurodomos (apskaičiuojamos) projektą vykdančio personalo (mokslininkų, tyrėjų grupės narių) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos bei projektą vykdančio personalo komandiruočių, stažuočių išlaidos. Šios išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Iš 7 išlaidų kategorijos „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“ kompensuojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vykdymo išlaidos bei netiesioginės projekto išlaidos. Šios išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotąsias normas. Atsižvelgiant į tai, kad projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias normas (Aprašo 59 p.), kuomet projekto išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai įgyvendinančiajai institucijai neteikiami (Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 6.32, 230 p.), biudžeto pagrįsti, nurodant planuojamą įsigyti turtą, medžiagas ir pan., nereikia. Vadovaujantis Aprašo 58 punkto, 59.2.1 ir 59.2.2 papunkčių nuostatomis, projekto biudžeto 7 kategorijos išlaidos apskaičiuojamos taikant dvi fiksuotąsias normas nuo projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidų: mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidoms ir netiesioginėms išlaidoms. Projekto biudžeto 7 kategorijos išlaidų pagrindime nurodomas išlaidų apskaičiavimas taikant abi fiksuotąsias normas, gautos lėšų sumos sudedamos ir nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma. Biudžeto 7 išlaidų kategorijos pildymo pavyzdys pateikiamas mokymų medžiagoje „Paraiškos dėl projekto finansavimo pildymas (I kvietimas)“ Informacija pareiškėjams. Daugiau informacijos pateikta Aprašo IV skyriuje „Tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir finansavimo reikalavimai“.

6. Ar yra nustatyta Bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties tarp pareiškėjo ir partnerio forma?

Sutartis sudaroma laisva forma, tačiau jos turinys turi atitikti Aprašo 17 punkto reikalavimus.

7. Kokio dydžio yra fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms?

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 433.2 papunktyje nustatyta, kad fiksuotoji norma, taikoma apmokant netiesiogines projekto išlaidas, sudaro 15 proc. projekto veiklas vykdančio personalo darbo apmokėjimo (darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų, atlygio pagal paslaugų, įskaitant autorines, sutartis) išlaidų, kurios nurodomos 5 išlaidų kategorijoje „Projekto vykdymas“.

8. Kokius dokumentus reikia pateikti, norint įrodyti, kad pareiškėjas skirs atitinkamą dalį nuosavų lėšų projekto įgyvendinimui?

Pareiškėjas turi pateikti parengtą dokumentą pagal savo institucijos vidinę tvarką, kuriuo būtų patvirtinama, jog pareiškėjas skirs atitinkamą dalį nuosavų lėšų projekto įgyvendinimui. Parengtame dokumente turi būti nurodyta, kokiam konkrečiam projektui ir kiek planuojama skirti nuosavų lėšų.

9. Kokius dokumentus reikia pateikti kaip įrodymą, kad projekto partneris ­– privatus juridinis asmuo – per paskutinius kalendorinius metus veikė mokslo ir (ar) studijų srityje? Ar pakanka, jei jis per paskutinius metus jau užregistravo tarptautinį patentą Europos patentų biure?

Objektyvūs duomenys, leidžiantys įvertinti, ar juridinis asmuo vykdo (vykdė) mokslinę veiklą, yra MTEP mokestinės lengvatos, nustatytos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 171 straipsnyje, taikymas, todėl siekiant įsitikinti, ar partneriai atitinka Aprašo 15 punkte jiems nustatytą reikalavimą dėl mokslinės veiklos vykdymo, jie turi pateikti metines pelno mokesčių deklaracijas. Pažymime, kad patento registravimą patvirtinantys duomenys nėra tinkami siekiant pagrįsti privataus juridinio asmens vykdomą (vykdytą) mokslinę veiklą.

10. Ar nepagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys gali būti pareiškėjo institucijoje įdarbintas tik po dotacijos sutarties pasirašymo?

Taip, gali. Reikalavimo, kad nepagrindiniai mokslinio tyrimo grupės nariai būtų įdarbinti pareiškėjo institucijoje iki dotacijos sutarties pasirašymo, Apraše nėra.