Pradžia EN

Pirmininko įsakymai bei nutarimai

Rasta rezultatų: 488
2011-05-16
Nutarimas
VII-71
Galioja

DĖL MINIMALIŲ KVALIFIKACINIŲ VALSTYBINIŲ MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ MOKSLO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2011-05-02
Įsakymas
V-54
Galioja

Dėl Podoktorantūros stažuočių finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2011-04-04
Nutarimas
VII-69
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2011 M. SAUSIO 17 D. NUTARIMO Nr. VII-61 „DĖL PARAMOS MOKSLINĖMS IŠVYKOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2011-04-04
Nutarimas
VII-68
Galioja

DĖL PARAMOS AKADEMINĖMS ASOCIACIJOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011-04-04
Nutarimas
VII-67
Galioja

DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO COST PROGRAMOJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

2011-04-04
Nutarimas
VII-66
Galioja

DĖL MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS DARBŲ TECHNINIŲ UŽDUOČIŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011-04-04
Nutarimas
VII-65
Galioja

DĖL AKADEMINĖS ETIKOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO

2011-02-22
Įsakymas
V-23
Galioja

Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektų finansavimo ir administravimo sutarties formos patvirtinimo

2011-02-01
Įsakymas
V-14
Galioja

Dėl atstovų delegavimo į Europos Sąjungos ir kitas tarptautines darbo grupes, komitetus, komisijas, susijusias su moksliniais tyrimais ir eksperimentine plėtra, nuostatų patvirtinimo

2011-01-17
Nutarimas
VII-64
Galioja

DĖL NACIONALINĖS LITUANISTIKOS PLĖTROS 2009–2015 mETŲ PROGRAMOS VYKDYMO GRUPĖS PATVIRTINIMO

2011-01-17
Nutarimas
VII-63
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2009 m. gruodžio 21 d. NUTARIMO Nr. VII-24 „Dėl nacionalinės mokslo programos „Socialiniai iššūkiai nacionaliniam saugumui“ VYKDYMO GRUPĖS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

2011-01-17
Nutarimas
VII-62
Galioja

Dėl ŽEMĖS ŪKIO MOKSLO SRITIES ĮTRAUKIMO į LIETUVOS MOKSLO TARYBOS TEISĖS AKTUS

2011-01-17
Nutarimas
VII-61
Galioja

DĖL PARAMOS MOKSLINĖMS IŠVYKOMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2011-01-17
Nutarimas
VII-60
Galioja

Dėl FINANSINIŲ PARAIŠKŲ JUNGTINĖJE BALTIJOS JŪROS MOKslINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOJE BONUS TEIKIMO, JŲ VERTINIMO, LĖŠŲ SKYRIMO, ATASKAITŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010-12-22
Nutarimas
VII-54
Galioja

DĖL Meno doktorantūros vertinimo kriterijų ir tvarkos apraŠO PATVIRTINIMO

2010-12-20
Nutarimas
VII-58
Galioja

Dėl SKLAIDOS PROJEKTŲ IR JŲ SKLAIDOS ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS aprašo PATvirtinimo

2010-12-20
Nutarimas
VII-57
Galioja

DĖL PARAMOS MOKSLO RENGINIAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010-12-06
Nutarimas
VII-56
Galioja

Dėl Nacionalinės Lituanistikos plėtros 2009–2015 metŲ programos ĮGYVENDINIMO tvarkos aprašo PATvirtinimo

2010-12-06
Nutarimas
VII-55
Galioja

DĖL Meno doktorantūros kokybės ir efektyvumo vertinimo tvarkos apraŠO PATVIRTINIMO

2010-12-06
Nutarimas
VII-53
Galioja

DĖL Mokslo doktorantūros teisei Įgyti PRAŠYMų vertinimo tvarkos aprašo PATVIRTINIMO

2010-12-06
Nutarimas
VII-52
Galioja

Dėl mokslinių tyrimų PROJEKTŲ IR JŲ MOKSLINIŲ ATASKAITŲ EKSPERTINIO VERTINIMO TVARKOS aprašo PATvirtinimo

2010-10-25
Nutarimas
VII-51
Galioja

DĖL PAVEDIMO LIETUVOS MOKSLO TARYBOS KOMITETAMS

2010-10-25
Nutarimas
VII-50
Galioja

Dėl mokslinių tyrimų konkursinio finansavimo tvarkos aprašo PATvirtinimo

2010-10-25
Nutarimas
VII-49
Galioja

DĖL PAVEDIMO GAMTOS IR TECHNIKOS MOKSLŲ KOMITETUI

2010-09-15
Nutarimas
VII-47
Galioja

DĖL PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS BENDRŲJŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ, TECHNOLOGINĖS PLĖTROS IR DEMONSTRACINĖS VEIKLOS PROGRAMŲ, PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO DYDŽIO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2010-09-15
Nutarimas
VII-46
Galioja

DĖL LIETUVOS ATSTOVŲ DALYVAVIMO COST PROGRAMOJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO

2010-09-08
Nutarimas
VII-45
Galioja

DĖL VISUOTINĖS DOTACIJOS PRIEMONĖS GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS PATIKSLINIMO

2010-06-21
Nutarimas
VII-44
Galioja

DĖL NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „LĖTINĖS NEINFEKCINĖS LIGOS“ VYKDYMO GRUPĖS PATVIRTINIMO

2010-06-21
Nutarimas
VII-44
Galioja

DĖL nacionalinės mokslo programos „LĖTINĖS NEINFEKCINĖS LIGOS“ VYKDYMO GRUPĖS PATVIRTINIMO

2010-06-21
Nutarimas
VII-43
Galioja

Dėl nacionalinės mokslo programos "Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis" vykdymo grupės patvirtinimo

2010-06-21
Nutarimas
VII-43
Galioja

DĖL NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „LIETUVOS EKOSISTEMOS: KLIMATO KAITA IR ŽMOGAUS POVEIKIS“ VYKDYMO GRUPĖS PATVIRTINIMO

2010-06-21
Nutarimas
VII-42
Galioja

DĖL NACIONALINĖS MOKSLO PROGRAMOS „ATEITIES ENERGETIKA“ VYKDYMO GRUPĖS PATVIRTINIMO

2010-06-21
Nutarimas
VII-41
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2005 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMO NR. VI-24 IR 2006 M. BALANDŽIO 24 D. NUTARIMO NR. VI-30 PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

2010-06-21
Nutarimas
VII-40
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS DALYVAVIMO KURIANT EUROPOS HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ TYRIMŲ INFRASTRUKTŪRŲ KONSORCIUMUS

2010-06-03
Nutarimas
VII-38
Galioja

DĖL STIPENDIJŲ FONDO (SCIEX) PRIEŽIŪROS GRUPĖS NARIO PAKEITIMO

2010-03-29
Nutarimas
VII-37
Galioja

DĖL LIETUVOS MOKSLO TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. VII-23 „DĖL LIETUVOS VALSTYBINIO MOKSLO IR STUDIJŲ FONDO FUNKCIJŲ, SUSIJUSIŲ SU MOKSLINIAIS TYRIMAIS, PERĖMIMO“ PAPILDYMO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10