Pradžia EN

Marie Sklodowska Curie veiklos

Strateginis tikslas. Aukštos kokybės ir inovatyvus tyrėjų lavinimas, patraukios karjeros galimybės bei apsikeitimas žiniomis, skatinant tarptautinį ir tarpsektorinį tyrėjų mobilumą.

Finansuojama veikla. Marie Skłodowska-Curie veiklose (MSCA) finansuojami visų karjeros tarpsnių tyrėjai, nesvarbu, ar jie yra doktorantai, ar patyrę mokslininkai, ir skatinamas tarpvalstybinis, tarpsektorinis ir tarpdisciplininis mobilumas. MSCA skatina mokslinius tyrimus vykdančias organizacijas (universitetus, mokslinių tyrimų centrus ir įmones) priimti talentingus užsienio tyrėjus ir kurti strategines partnerystes su geriausiomis pasaulio institucijomis. MSCA siekiama suteikti tyrėjams reikalingų įgūdžių ir tarptautinės patirties, kuri reikalinga siekiant sėkmingos karjeros viešajame arba privačiame sektoriuje. Programoje siekiama spręsti tyrėjų iššūkius ir siūlomos patrauklios darbo sąlygos tyrėjams bei mobilumo galimybės akademinėse ir kitose organizacijose.

MSCA yra atviros visoms mokslinių tyrimų ir inovacijų sritims, nuo fundamentinių mokslinių tyrimų iki inovacijų. MSCA dalyviai laisvai pasirenka mokslinių tyrimų ir inovacijų sritį (principas „iš apačios į viršų“).

MSCA tipai

Inovatyvūs lavinimo tinklai (angl. Innovative Training Networks (ITN) – doktorantų ir pradedančiųjų tyrėjų lavinimas

Pagal ITN programą finansuojamos konkursu būdu atrinktos bendros mokslinių tyrimų bei lavinimo ir (arba) doktorantūros programos, kurias įgyvendina Europos universitetų, mokslinių tyrimų institucijų ir neakademinių organizacijų konsorciumai.

Mokslinių tyrimų bei lavinimo programos numato darbo ir mokymų neakademiniame sektoriuje galimybes ir taip padeda ugdyti tyrėjų inovacinius gebėjimus bei didina jų įsidarbinimo galimybes. ITN projektuose papildomų partnerių teisėmis gali dalyvauti ir organizacijos iš Trečiųjų šalių, todėl lavinimo metu doktorantai ir kiti pradedantieji tyrėjai įgyja ir tarptautinės patirties. ITN apima:

  • Europos lavinimo tinklus (angl. European Training networks – ETN);
  • Europos pramonės doktorantūrą (angl. European Industrial Doctorates – EID);
  • Europos jungtinę doktorantūrą (angl. European Joint Doctorates – EJD).

Individualios stipendijos (angl. Individual Fellowships (IF) – parama patyrusiems tyrėjams, esant tarptautiniam ar tarpsektoriniam mobilumui

Individualios stipendijos skatina tyrėjų mobilumą Europoje ir už jos ribų, taip pat padeda pritraukti geriausius užsienio mokslininkus atvykti dirbti į Europos Sąjungą. Paraišką gali teikti pavienis tyrėjas kartu su priimančiąja organizacija. Paraiškos vertinamos atsižvelgiant į planuojamų mokslinių tyrimų kokybę, tyrėjo karjeros perspektyvas ir priimančios organizacijos teikiamą paramą. Siekdamas sustiprinti stažuotės poveikį, dalį stažuotės tyrėjas gali praleisti kitose Europos šalyse. IF apima:

  • Europos stipendijas (angl. European Fellowships – EF):
  • Tipinė Europos stipendija (angl. Standard European Fellowships – standard EF);
  • Stipendija karjerai neakademiniame sektoriuje (angl. Society and Enterprise Panel – SE);
  • Stipendija karjerai po pertraukos tęsti (angl. Career Restart Panel – CAR);
  • Reintegracijos stipendija (angl. Reintegration Panel – RI).
  • Pasaulio stipendijas (angl. Global Fellowships – GF).

Patyrusių tyrėjų paraiškos dėl MSCA IF Europos stipendijų „plėtros“ (angl. Widening) šalyse, įvertintos ne mažesniu nei slenkstiniu balu, tačiau nefinansuotos iš MSCA IF kvietimo lėšų, bus automatiškai priskiriamos Plėtros stipendijų kvietimui.

Mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainai (angl. Research and Innovation Staff exchange (RISE) – tarptautinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, vykdant personalo mainus

Pagal RISE programą finansuojamas trumpalaikis visų karjeros tarpsnių tyrėjų ir administracinio bei techninio personalo, susijusio su mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklomis, mobilumas. RISE projektuose gali dalyvauti universitetų, mokslinių tyrimų institucijų ir neakademinių organizacijų konsorciumai, plėtojantys partnerystę tiek Europoje, tiek už jos ribų.

Regioninių, nacionalinių ir tarptautinių programų bendrafinansavimas (angl. Co-funding of Regional, National and International Programmes (COFUND)

Pagal COFUND programą teikiamas papildomas finansavimas regioninėms, nacionalinėms ir tarptautinėms tyrėjų stipendijų programoms, kuriose numatyta privaloma tyrėjo mobilumo į kitą šalį (iš kitos šalies) sąlyga. Finansavimas skiriamas doktorantūros ir patyrusių tyrėjų stažuočių programoms. COFUND programos skatina tyrėjų tarpvalstybinį mobilumą ir užtikrina geras darbo sąlygas.

Tyrėjų naktis (angl. Researchers’ night (NIGHT)

Tai visoje Europoje vykstantis viešas renginys, skatinantis domėjimąsi mokslininko profesija. Renginys yra skirtas plačiajai visuomenei, todėl galimos įvairios jo formos, pavyzdžiui praktiniai eksperimentai, mokslo šou, diskusijos, konkursai ar viktorinos. Tyrėjų naktis organizuojama kasmet, paprastai paskutinįjį rugsėjo mėnesio penktadienį.

MSCA minimalios dalyvavimo sąlygos

MSC veikla

Minimalios dalyvavimo sąlygos

ITN

ETN

Mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų ES Valstybių narių (VN) ar H2020 Asocijuotų šalių (AŠ).

EID

Mažiausiai 2 dalyviai, įkurti 2 skirtingose VN ar AŠ. Vienas iš dalyvių turi būti iš akademinio sektoriaus, o kitas – iš neakademinio sektoriaus. Bent vienas projekto dalyvis (paramos gavėjas arba partneris) turi turėti teisę teikti daktaro laipsnį.

EJD

Mažiausiai 3 dalyviai, turintys teisę teikti daktaro laipsnį, iš 3 skirtingų VN ar AŠ.

IF-EF-

ST

VN ar AŠ esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atitinkantį mobilumo taisyklę.

SE

VN ar AŠ esanti neakademinio sektoriaus institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atitinkantį mobilumo taisyklę.

RI

VN ar AŠ esanti institucija, priimanti patyrusį tyrėją, kuris yra VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas, atitinkantis mobilumo taisyklę ir grįžtantis iš Trečiosios šalies (TŠ).

CAR

VN ar AŠ esanti institucija, priimanti bet kokios tautybės patyrusį tyrėją, atitinkantį mobilumo taisyklę ir nedirbusį mokslinio darbo mažiausiai 12 mėnesių per pastaruosius 18 mėnesių, skaičiuojant pagal galutinę paraiškų teikimo datą.

IF-GF

VN ar AŠ esanti institucija, priimanti patyrusį tyrėją bei siunčianti jį stažuotis į TŠ. Patyręs tyrėjas turi būti VN ar AŠ pilietis arba ilgalaikis gyventojas, atitinkantis mobilumo taisyklę.

RISE

Mažiausiai 3 dalyviai iš 3 skirtingų šalių, iš kurių bent dvi yra VN ar AŠ. Jei visi dalyviai yra iš to paties sektoriaus (akademinio ar neakademinio), tai bent 1 dalyvis turi būti iš TŠ.

COFUND

Viena institucija iš VN ar AŠ arba tarptautinė Europos interesų organizacija, finansuojanti ar valdanti doktorantūros arba tyrėjų mobilumo programą.

NIGHT

Viena VN arba AŠ institucija arba tarptautinė Europos interesų organizacija.

MSCA dalyvių finansavimas

Bendrijos parama MSCA projektams:

ITN

Nustatyto dydžio mokėjimai pradedančiajam tyrėjui

(per mėnesį, Eur)

Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms

(per mėnesį, Eur)

Atlyginimas *

Išlaidos mobilumui

Šeimos išlaidos

Išlaidos mokslinių tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms

Valdymo ir netiesioginės išlaidos

3 270

600

500

1800

1200

IF

Nustatyto dydžio mokėjimai patyrusiam tyrėjui

(per mėnesį, Eur)

Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms

(per mėnesį, Eur)

Atlyginimas *

Išlaidos mobilumui

Šeimos išlaidos

Išlaidos mokslinių tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms

Valdymo ir netiesioginės išlaidos

4 880

600

500

800

650

RISE

Nustatyto dydžio mokėjimai personalui

(priemokos per mėnesį, Eur)

Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms

(per mėnesį, Eur)

Išlaidos mokslinių tyrimų, lavinimo ir bendradarbiavimo veikloms

Valdymo ir netiesioginės išlaidos

2 100

1800

700

COFUND

Nustatyto dydžio mokėjimai tyrėjui **

(per mėnesį, Eur)

Nustatyto dydžio mokėjimai institucijoms**

(per mėnesį, Eur)

Pradedančiajam tyrėjui

Patyrusiam tyrėjui

1 935

2 740

325

NIGHT

Finansuojama pagal Koordinavimo ir paramos veikloms taikomas taisykles

* Taikomas korekcijos koeficientas priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama

** EK indėlis, nustatytas EK sprendimu Nr.(2017)6855

Kvietimai teikti paraiškas

Programos biudžetas. 6 162 mln. Eur

Svarbūs dokumentai ir naudingos nuorodos:

Nacionalinis atstovas (NCP) 

Atstovas „Horizonto 2020“ komitete 

  • habil. dr. Eugenijus Butkus (Švietimo ir mokslo ministerija), tel. (8 5) 219 1195, e. p. eugenijus.butkus@smm.lt

Ekspertai „Horizonto 2020“ komitete: