Pradžia EN

Jungtinis tyrimų centras

Jungtinis tyrimų centras (angl. Joint Research Centre, JRC) - Europos Komisijos Generalinis direktoratas, kuris  Europos Bendrijos šalims teikia mokslinę ir konsultacinę pagalbą, bei nepriklausomą ekspertinę nuomonę, kuriant, formuojant ir įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) politiką bei vykdant stebėseną.

Jungtinis tyrimų centrą sudaro 7 mokslo institutų tinklas, kuris vykdo mokslinius tyrimus ES aktualių klausimų tematikomis. JRC yra Europos Komisijos dalis ir JRC veikia kaip visos ES mokslo ir technologijų informacijos centras. 

JTC struktūra: 7 mokslinių tyrimų institutai 5 ЕS valstybėse narėse

 • Etaloninių medžiagų ir matavimų institutas IRMM (Geelas, Belgija)
 • Transuraninių elementų institutas ITU (Karlsruhe, Vokietija; Ispra, Italija)
 • Energetikos ir transporto institutas IET (Petenas, Nyderlandai; Ispra, Italija)
 • Piliečių gynimo ir saugumo institutas IPSC (Ispra, Italija)
 • Aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi institutas IES (Ispra, Italija)
 • Sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos institutas IHCP (Ispra, Italija)
 • Perspektyvių technologijų studijų institutas IPTS (Sevilija, Ispanija)

Vykdomos veiklos mokslinių tyrimų srityse

 • Ekonominė ir pinigų sąjunga
 • Vidaus rinka: augimas, darbo vietos ir inovacijos
 • Žemės ūkis ir visuotinis aprūpinimas maistu
 • Mažos CO2taršos ekonomika ir efektyvus išteklių naudojimas (aplinka, klimato kaita, energetika, transportas)
 • Visuomenės sveikata, sauga ir saugumas
 • Branduolinė sauga ir saugumas
 • Informacinė visuomenė
 • Standartizacija

Biudžetas – vykdomoms veikloms, išskyrus „Euratomo“ administravimą, skiriama 1 902,6 mln. eurų

Bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis

JTC kuria naujus metodus, priemones bei standartus, dalijasi savo patirtimi su ES valstybėmis narėmis, mokslo bendruomene ir tarptautiniais partneriais:

 • drauge vykdo ES bendrųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų programos projektus
 • koordinuoja mokslinius tinklus, kurių pagalba derinami ir įteisinami metodai bei matavimo vienetai, kuriami bendri standartai, teikiama mokslinė ir techninė parama įgyvendinant ES teisės aktus
 • įgyvendina bendradarbiavimo sutartis, kurių pagrindu vykdo bendrus mokslinius tyrimus, dalijasi informacija ir vykdo personalo mainus
 • organizuoja įvairiose pramonės sričių Europos mokslo ir pramonės forumus
 • rengia ataskaitas, įžvalgas bei teikia informaciją politikams, mokslo bendruomenei ir visuomenei

Bendradarbiavimas su ES valstybėmis narėmis

JTC kuria naujus metodus, priemones bei standartus, dalijasi savo patirtimi su ES valstybėmis narėmis, mokslo bendruomene ir tarptautiniais partneriais:

 • drauge vykdo ES bendrųjų mokslinių tyrimų ir inovacijų programos projektus
 • koordinuoja mokslinius tinklus, kurių pagalba derinami ir įteisinami metodai bei matavimo vienetai, kuriami bendri standartai, teikiama mokslinė ir techninė parama įgyvendinant ES teisės aktus
 • įgyvendina bendradarbiavimo sutartis, kurių pagrindu vykdo bendrus mokslinius tyrimus, dalijasi informacija ir vykdo personalo mainus
 • organizuoja įvairiose pramonės sričių Europos mokslo ir pramonės forumus
 • rengia ataskaitas, įžvalgas bei teikia informaciją politikams, mokslo bendruomenei ir visuomenei

Naudingos nuorodos 

Nacionalinis atstovas (NCP)