Pradžia EN

Dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per dvejus metus – Lietuvoje ir Ukrainoje tuo pačiu metu.

Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia abiejų šalių mokslo ir studijų institucijos, atstovaudamos mokslininkų grupėms. Paraiška turi būti teikiama ir Lietuvoje, ir Ukrainoje.

Lietuvos institucijos teikia nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba Lietuvos mokslo tarybai.

Projektų trukmė – iki 2 metų.

Paraiškos teikiamos pagal šias prioritetines kryptis:

 • informacinės ir naujos gamybos technologijos (lazerinės, precizinės, mechatroninės, robototechninės, plazminės ir kt.);  
 • energetika ir energijos efektyvumas; 
 • ekologija ir racionali gamtonauda; 
 • mokslas apie gyvybę, labiausiai paplitusių ligų naujos gydymo ir profilaktikos technologijos, tyrimai biotechnologijų, bioinžinerijos ir genetikos srityse;
 • naujosios medžiagos;
 • socialiniai ir humanitariniai mokslai. 

Finansuojamos veiklos:

 • trumpalaikiai (ne ilgesni kaip 14 d.) projekto vykdytojų vizitai  iš Ukrainos į Lietuvą ir iš Lietuvos į Ukrainą;
 • bendri seminarai, konferencijos, susitikimai Lietuvoje ir Ukrainoje;
 • bendrų straipsnių (leidinių), bendrų renginių medžiagos techninis parengimas ir leidyba.

Siunčiančioji šalis apmoka:

 • projekto vykdytojų keliones iki vietovės, kurioje įsikūrusi bendrą projektą įgyvendinanti institucija partnerė;
 • sveikatos draudimą;
 • dienpinigius ir pragyvenimo išlaidas institucijos partnerės šalyje (nakvynės, maitinimo, miesto transporto išlaidos);
 • vykstantiems į komandiruotes Ukrainoje projekto vykdytojams iš Lietuvos lėšos skiriamos pagal patvirtintas dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normas.

Priimančioji šalis apmoka:

 • projekte numatytų bendrų seminarų, konferencijų, susitikimų savo šalyje organizavimą, atvykstančių tyrėjų keliones šalies viduje, jei renginys vyksta kitoje nei įsikūrusi vykdančioji institucija vietovėje;

Finansavimą projektuose numatytiems moksliniams tyrimams vykdyti, institucijos partnerės gali gauti iš kitų šaltinių.

Paraiškų vertinimas 

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas Lietuvoje ir Ukrainoje.
 • Paraiškų vertinimo kriterijai (vertinimo forma): 

1. projekto mokslinė kokybė ir inovacinis pobūdis;

2. laikinų mokslinių kolektyvų kompetencija ir jų gebėjimas įgyvendinti projektą;

3. projekte dalyvaujančių organizacijų infrastruktūros kokybė;

4. doktorantų ir jaunųjų mokslininkų dalyvavimas projekte;

5. projekto rezultatų praktinio panaudojimo galimybės;

6. prašomo finansavimo pagrįstumas. 

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo, atsižvelgdama į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejose šalyse, priima dvišalė Lietuvos–Ukrainos programos komisija.

Sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Ataskaitų teikimas

 • Finansavimas projektams skiriamas 2 (dvejiems) metams, lėšos antraisiais projekto vykdymo metais skiriamos atsižvelgus į projekto vykdymo eigą ir lėšų panaudojimo efektyvumą pirmaisiais metais;
 • Mokslinė ir finansinė metinės ataskaitos turi būti pateiktos iki kitų metų sausio 8 d.;
 • Baigiamoji mokslinė projekto ataskaita turi būti pateikta iki kitų metų sausio 8 d.