Pradžia EN

Dalyvavimo ir finansavimo taisyklės

Paraiškų teikimas

Kvietimai teikti paraiškas skelbiami vieną kartą per dvejus metus – Lietuvoje ir Prancūzijoje tuo pačiu metu.

Paraišką dėl bendro projekto vykdymo teikia abiejų šalių mokslo ir studijų institucijos, atstovaudamos mokslininkų grupėms. Paraiška turi būti teikiama ir Lietuvoje, ir Prancūzijoje.

Lietuvos institucijos teikia nustatytos formos paraiškas lietuvių kalba Lietuvos mokslo tarybai.

Paraiškas teikti gali visų mokslo sričių atstovai.

Projektų trukmė – iki 2 metų.

Finansuojamos veiklos

Projekto vykdytojų vizitai (ne ilgesni kaip 1 mėnesio trukmės) iš Prancūzijos į Lietuvą ir iš Lietuvos į Prancūziją.

Siunčiančioji šalis apmoka:

 • projekto vykdytojų keliones iki vietovės, kurioje įsikūrusi bendrą projektą įgyvendinanti institucija partnerė;
 • sveikatos draudimą.

Lietuva skiria iki 435 eurų kelionės išlaidoms (į abi puses).

Priimančioji šalis apmoka:

atvykstančių projekto dalyvių dienpinigius ir pragyvenimo išlaidas (nakvynės, maitinimo, miesto transporto išlaidas). Lietuva ir Prancūzija atvykstantiems projekto vykdytojams skiria iki 110 eurų dienpinigių parai.

Finansavimą projektuose numatytiems moksliniams tyrimams vykdyti, institucijos partnerės gali gauti iš kitų šaltinių.

Paraiškų vertinimas 

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas Lietuvoje ir Prancūzijoje.
 • Paraiškų vertinimo kriterijai (vertinimo forma): 
 • projekto mokslinė kokybė ir inovacinis pobūdis;
 • laikinų mokslinių kolektyvų kompetencija ir jų gebėjimas įgyvendinti projektą;
 • projekte dalyvaujančių organizacijų infrastruktūros kokybė;
 • doktorantų ir jaunųjų mokslininkų dalyvavimas projekte;
 • projekto rezultatų praktinio panaudojimo galimybės.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo, atsižvelgdama į ekspertinio vertinimo rezultatus abiejose šalyse, priima dvišalis Lietuvos–Prancūzijos programos „Žiliberas“ komitetas.

Sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Ataskaitų teikimas

 • Finansavimas projektams skiriamas 2 (dvejiems) metams, lėšos antraisiais projekto vykdymo metais skiriamos atsižvelgus į projekto vykdymo eigą ir lėšų panaudojimo efektyvumą pirmaisiais metais;
 • Mokslinė ir finansinė metinės ataskaitos turi būti pateiktos iki kitų metų sausio 8 d.;
 • Baigiamoji mokslinė projekto ataskaita turi būti pateikta iki kitų metų sausio 8 d. 

Finansuojamų projektų dokumentų formos

Raštų dėl projekto įgyvendinimo keitimo formos

Su mokslinės ataskaitos teikimu susiję dokumentai ir jų formos