Pradžia EN

JAV-Ukrainos-Baltijos šalių ir Lenkijos iniciatyva IMPRESS-U

JAV Nacionalinis mokslo fondas (angl. National Science Foundation) kartu su Ukrainos nacionaliniu tyrimų fondu inicijavo konkursą teikti paraiškas tarptautiniams mokslo projektams, kurių tikslas – kurti atsparią švietimo ir mokslo sistemą Ukrainoje. Bus finansuojami projektai, atliekantys pažangiausius mokslo ir inžinerinius tyrimus švietimo ir inovacijų srityse ir, bendradarbiaujant tarptautiniu mastu, skatinti Ukrainos mokslininkų integraciją į pasaulinę mokslinių tyrimų bendruomenę.

Į šią iniciatyvą, pavadintą IMPRESS-U, taip pat įsijungė Baltijos šalių ir Lenkijos mokslinius tyrimus finansuojančios organizacijos. Lietuvos dalyvių veiklas laimėjusiuose konkursą projektuose finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

Paraiškų teikimas

 • Paraišką teikia projekto koordinatorius (projekto vykdytojas iš JAV) su partneriu iš Ukrainos ir bent vienu partneriu iš iniciatyvoje dalyvaujančių šalių. Paraiška yra teikiama JAV Nacionaliniam mokslo fondui pagal jo nustatytas taisykles.
 • Informacija apie kvietimo sąlygas skelbiama JAV Nacionalinio mokslo fondo tinklalapyje.
 • Lietuvos institucijos trumpą nustatytos formos paraišką su informacija apie projektą lietuvių kalba elektroninėje sistemoje teikia Lietuvos mokslo tarybai.
 • Laimėję finansavimą Lietuvos dalyviai teikia mokslo tarybai nustatytos formos paraišką su detaliąja sąmata ir planuojama moksline ir (ar) technologine produkcija.

Finansuotinos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip)

 • Mokslo projektuose tinkamos finansuoti yra mokslinių tyrimų, jų rezultatų sklaidos bei kitų su mokslo projektų įgyvendinimu susijusių veiklų išlaidos (projekto vykdytojo darbo užmokestis; projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos; išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus); išlaidos autoriniams darbams; išlaidos prekėms; išlaidos komandiruotėms; išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti; netiesioginės išlaidos.)

Paraiškų vertinimas ir projektų finansavimas

 • Gautos paraiškos teikiamos administraciniam vertinimui. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui.
 • Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas JAV Nacionaliniam mokslo fondo pagal jo nustatytas taisykles. Sprendimus dėl paraiškų finansavimo priima JAV Nacionalinis mokslo fondas.
 • Mokslo projektų trukmė – iki 2 metų.
 • Projekto vykdytojų iš Lietuvos biudžetas negali viršyti 100 000 Eur vienam projektui.
 • Lietuvoje sutartis dėl finansuojamų projektų įgyvendinimo administruoja Lietuvos mokslo taryba.

Konkurso kalendorius

 • Paraiškų teikimas yra nuolatinis iki bus išnaudotas iniciatyvos finansavimo fondas

IMPRESS-U programos gairės paskelbtos JAV Nacionalinis mokslo fondo tinklalapyje

Trumposios paraiškos su informacija apie projektą forma

Administracinės patikros forma

Informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. +370 676 19 613, el. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)